ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๖๐๑.พระมหาอนันต์อนนฺโทรัตนทอง๒๗ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ๑๕๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๒.สามเณรสวราวุฒิงามเลิศ๑๙ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ๑๕๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๓.สามเณรสุริยัณห์ยานผาด๑๘ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ๑๕๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๔.สามเณรถวิลคุขามเปี้ย๒๑ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๕๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๕.สามเณรประภาสดัชถุยาวัตร๒๑ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๕๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๖.สามเณรกำจัดสามานิตย์๑๙ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๕๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๗.สามเณรสุวรรณโพธิน๑๗ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๕๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๘.สามเณรวิโรจน์คำเสน๒๒สุวรรณวัดทองนพคุณ๑๖๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๙.สามเณรชัยวัฒน์หอมภักดิ์๒๐สุวรรณวัดทองนพคุณ๑๖๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๐.พระมหาอดิศักดิ์อภิปญฺโญคำตลบ๒๒ดอนวัดทองนพคุณ๑๖๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๑.พระมหาจรัญธมฺมทนฺโนบุพชาติ๒๗เทพากรวัดเทพากร๑๖๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๒.พระมหาเอกชัยปมุตฺโตอาจกล้า๒๖เทพากรวัดเทพากร๑๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๓.พระมหาสามารถเตชปญฺโญบุตรพุ่ม๒๑นาคกลางวัดนาคกลาง๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๔.สามเณรอุทัยนิลมณี๒๐นาคกลางวัดนาคกลาง๑๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๕.สามเณรประพฤทธิ์นางผดุง๒๐นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๖๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๖.สามเณรประดิษฐ์เจาจารึก๒๐นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๖๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๗.สามเณรชาติพยาพรหมมา๑๙นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๖๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๘.สามเณรบุญญ์ญานอันทรบุตร๑๙นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๗๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๙.สามเณรไพบูลย์สืบศรี๑๙นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๗๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๐.สามเณรสิงขรณ์พลมาศ๑๘นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๗๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๑.พระมหาสมพรวิสุทฺธิรํสีด้วงช้าง๒๕บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๗๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๒.สามเณรจรูญเหล่ากนทา๒๑บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๗๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๓.สามเณรทองใบลำเฟือย๒๑ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส๑๗๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๔.สามเณรสุวิทย์จุลศร๑๘ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส๑๗๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๕.พระมหาสนธยาพรฺหมฺวโรมลศิลป์๒๔ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส๑๗๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๖.สามเณรทองเสือข่างสอน๑๙ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส๑๗๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๗.พระมหาสมบัติเตชธโรจินดาฟอง๒๓ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส๑๗๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๘.สามเณรสำราญมโนรัตน์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๙.สามเณรสมเดชรุ่งโรจน์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๐.สามเณรพรมไพรศรีสมบูรณ์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๑.สามเณรสมศักดิ์สิทธิ์ประกรณ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๒.สามเณรสมชายสอนนอก๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๓.สามเณรพิขัยวงษ์จันทร์ดี๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๔.สามเณรมนพจิตรกมลพันธ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๕.สามเณรขวัญชัยพรหมภักดิ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๖.สามเณรบุญตาจันทร์จิตร์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๗.สามเณรถวิลโพธิสาร๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๘.สามเณรอริยะเพียงตา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๙.สามเณรบุญเลิศจำเริญ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๐.สามเณรกิตติพงษ์จันสุวรรณ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๑.พระมหาสมพงษ์ฐิตปญฺโญลำเพ็ง๒๖คูหาสรรค์วัดปากน้ำ๑๙๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๒.พระมหาสุธรรมสุธมฺโมอะตะภาใจ๒๖พิชยญิการามวัดพิชยญิการาม๑๙๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๓.พระมหานิมิตรนนฺทสีโลขันทอง๓๕๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๔.พระมหาโกวิทอตฺตทนฺโตแก้วเกิด๔๕๒๔ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๙๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๕.สามเณรอุทัยจันผาย๒๐ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๙๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๖.พระมหาวีระวิสารโทสวนจันทร์๒๓สังข์กระจายวัดราชโอรสาราม๑๙๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๗.สามเณรช่วงฤทธิวัน๒๐สังข์กระจายวัดราชโอรสาราม๑๙๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๘.สามเณรพยุงสานคล่อง๒๑ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๐๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๙.สามเณรคมสัน์นิลเพชร๒๑ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๐๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๐.สามเณรเจมชาติชนะรัตน์๒๐ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๐๒ป.ธ.๖๒๕๔๐