ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๘,๘๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๖๐๑.สามเณรปรีชาหอมกลิ่น๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๒.สามเณรเสาร์สรจักร๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๓.สามเณรสมคิดขันมี๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๔.สามเณรบุญส่งสารโพธิ์พันธ์๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๕.สามเณรบุญเลี้ยงดวงดี๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๖.สามเณรบุญกองสมอาษา๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๗.สามเณรขวัญชัยน้อนโนนเมือง๑๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๘.สามเณรกิตติพงษ์ภูมิรา๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๐๙.สามเณรสุขสันต์วรรณพฤกษ์๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๐.สามเณรวินัยศรอินทร์๑๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๑.พระปลัดวิรัตน์สาธโรใจเที่ยง๓๒๑๐ธรรมิการามวัดบพิตรพิมุข๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๒.พระมณฑลโชติปญฺโญสุขคง๒๕ท่าหัวแหวนวัดบพิตรพิมุข๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๓.พระอัคนินโสธโนพัชรวีระรัชต์๒๕รางวาลย์วัดบพิตรพิมุข๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๔.สามเณรพัฒนพงศ์แต้สกุล๒๐ธรรมสังเวชวัดบพิตรพิมุข๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๕.พระพิทักษ์อตฺตทีโปแปหวิน๒๓บรมนิวาสวัดบรมนิวาส๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๖.สามเณรคำพองพินิจมนตรี๑๖บรมนิวาสวัดบรมนิวาส๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๗.พระพีรเดชฐิตเตโชกิตติเจริญพรงาม๓๐บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๘.สามเณรจินดาไชยฉิม๑๙บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๑๙.พระสมเดชชุตินฺธโรแก้วพาดี๓๑๑๑บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๐.พระชัยวุฒิอนุนาโคนาคน้อย๒๔บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๑.พระชัดคณชฎฺโฐมีลา๒๓บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๒.สามเณรสุดสาครศักดิ์เขียว๒๐บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๓.สามเณรธีรพงษ์จันปัญญา๑๘บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๔.สามเณรบุญเรืองเวียงแก้ว๑๗บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๕.สามเณรตรีเนตรชิณโคตร๑๖มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๖.สามเณรพรเทพฐานะศักดิ์๑๗เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๗.สามเณรบรรจงไชยกิจ๑๗เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๘.สามเณรนิวัฒน์ปลาทอง๑๖เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๒๙.พระชัยรัตน์สุวีโรภักดี๒๕เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๐.สามเณรบุญรอดสุขปลื้ม๒๐เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๑.สามเณรชาญชัยนามมนตรี๑๕ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๒.พระชาติมหาวีโรครองทรัพย์๓๐๑๐ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๓.พระสมศักดิ์โชติโกประชากลาง๒๖ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๔.พระธวัชชัยกิตฺติโกบุษรา๒๗ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๕.พระภัคพงษ์นาถสีโลแมอุไร๒๗ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๖.สามเณรประเทืองภาคเดียว๑๙ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๗.สามเณรสุชาครีย์กองพิลา๒๐ปทุมคงคาวัดปทุมวนาราม๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๘.พระสุรินทร์สิรินฺธโรพลราชม๕๓ทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๓๙.พระธณรงค์สุจิณฺโณสินเอี่ยม๒๓พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๐.สามเณรธีรศักดิ์บุตรจันทร์๑๘พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๑.สามเณรสกุลด้ายไธสงค์๑๗พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๒.สามเณรพงษ์สิทธิ์จิตมาตย์๑๖พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๓.สามเณรบุญรอดเสสา๑๗ชำนิหัตถการวัดพระพิเรนทร์๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๔.พระวีรพงษ์ปวุฑฺฒิธโรแพงคำฮัก๒๑พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๕.สามเณรสุวรรณพรภูภักดี๑๙พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๖.สามเณรคำภีร์ไทยสำโรง๑๖พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๗.สามเณรสมพรจงเทพ๑๕พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๘.สามเณรธนากรโกแสนตอ๑๗มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๔๙.พระดำเนินวรปญฺโญคณฑา๒๗มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๐.สามเณรหอมพรมอ่อน๑๘มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๐