ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๘,๘๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๖๕๑.สามเณรวัชรภวเฉลิมศักดิ์๑๖มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๒.พระนภชเขมทสฺสีจันทร์ดี๒๒มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๓.สามเณรวีระชัยวิลัยแก้ว๑๕มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๔.สามเณรเฉลิมชัยสิงห์นวน๑๗พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๕.พระสุชาติสิริปปญฺโญบานจิตร๒๓อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๖.สามเณรสันติศิริลัย๑๗อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๗.สามเณรธีรยุทธบุญเลิศ๑๖อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๘.พระจำเนียรรกฺขิโตเทศน์เนตร๓๐กองแก้ววัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๙.พระภิสิทธิ์ปิยวณฺโณยิ่งขยัน๓๓ราชสิงขรวัดราชสิงขร๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๐.พระพุธวิโรจโนพิมพ์จันทร์๒๒ราชสิงขรวัดราชสิงขร๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๑.สามเณรประจักษ์สุรินทร่าบูรณ์๑๙ราชสิงขรวัดราชสิงขร๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๒.สามเณรอัมพรยศตะ๑๘ราชสิงขรวัดราชสิงขร๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๓.สามเณรอำนาจเรืองฉาย๑๗ราชสิงขรวัดราชสิงขร๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๔.สามเณรวิทูลย์โสแก้ว๑๕ราชสิงขรวัดราชสิงขร๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๕.พระชอุ่มถาวรธมฺโมม่วงกลิ้ง๕๗ศาลาแดงวัดราชสิงขร๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๖.พระประจวบปาสาทิโกรุ่งเริ้อง๓๐๑๐ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๗.พระธรรมรัตอริยธมฺโมยศขุน๒๔ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๘.สามเณรอภิวันท์ดาราช๑๖สร้อยทองวัดสร้อยทอง๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๙.สามเณรสามารถเชื้อมาก๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๐.สามเณรลือชาแซ่ลี๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๑.พระเจริญสุขิโตอมฤทธิ์๒๙ใหม่อมตรสวัดสามพระยา๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๒.สามเณรวิรุทรบูรพา๑๗สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๓.สามเณรสามารถวิชัยโย๑๖สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๔.พระเทียนชัยธมฺมรโตสินทรัพย์๒๙โกเมศรัตนรามวัดโสมนัสวิหาร๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๕.พระชำนาญอุปเสโนวงศ์แก้ว๒๕สวนธรรมวัดโสมนัสวิหาร๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๖.สามเณรสมศักดิ์อนุสี๒๐โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๗.สามเณรจักรกฤษณ์สีทอง๑๙หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๘.สามเณรชลกรนวลลม๑๙หลักสี่เขตดอนเมือง๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๙.สามเณรนพรัตน์ทรานุกร๑๘หลักสี่เขตดอนเมือง๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๐.พระสีทะทีปธมฺโมแสงตา๒๘เวฬุวนารามเขตดอนเมือง๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๑.สามเณรเกรียงศักดิ์กองสะดี๑๙เวฬุวนารามเขตดอนเมือง๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๒.สามเณรประจักษ์ฤทธิ์สิงห์๑๙เวฬุวนารามเขตดอนเมือง๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๓.สามเณรสมยศสีทอง๑๙เวฬุวนารามเขตดอนเมือง๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๔.สามเณรสถานมหาชัย๑๖เวฬุวนารามเขตดอนเมือง๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๕.พระสำเริงสนฺติปาโลเครือเซ็ง๓๙๑๙ศิริพงษ์ธรรมนิมิตรเขตบางเขน-จตุจักร๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๖.สามเณรสิทธิศักดิ์บัวเมือง๑๙บางบัวเขตบางเขน-จตุจักร๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๗.พระบุญสมชุตินฺธโรช่างแกะ๓๔๑๔บางนาในเขตพระโขนง๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๘.พระประเสริฐชยรตโนชัยรัตน์๒๕บางนาในเขตพระโขนง๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๙.สามเณรวุฒิไกรยอดเพชร๑๗บางนาในเขตพระโขนง๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๐.สามเณรฉลาดร่มเย็นรัมย์๑๗บางนาในเขตพระโขนง๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๑.สามเณรประหยัดอมตสังข์๑๖บางนาในเขตพระโขนง๑๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๒.สามเณรวิชาญแสนวงษ์๒๑บางนานอกเขตพระโขนง๑๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๓.พระชิดชอบสมนุตปาสาทิโกจันทร์ประดิษฐ์๒๔ราษฎร์ศรัทธาธรรมเขตมีนบุรี๑๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๔.สามเณรเรืองยศศรีสมัย๑๖พระยาสุเรนทร์เขตมีนบุรี๑๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๕.พระสุชาติปุญฺญกาโมกุสขุนทด๓๕คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๖.สามเณรนิมลวรพงษ์๑๖คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๗.สามเณรวิโรจน์คำไสยศาสตร์๑๕คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๘.สามเณรฤทธิ์ไกรบุษบก๑๕คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๙.สามเณรคมเพ็ชรชื่นตา๑๕คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๐.สามเณรธรรมนูญบัณฑิต๑๕คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๐