ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๖๕๑.สามเณรประสิทธิ์งามอารมณ์๒๐ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๐๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๒.พระมหาคำพันธ์จิตพนฺโธพุ่มจันทร์๒๒หนังราชวรวิหารวัดหนังราชวรวิหาร๒๐๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๓.สามเณรพงศักดิ์หนึ่งด่านจาก๒๐หนังราชวรวิหารวัดหนังราชวรวิหาร๒๐๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๔.สามเณรมนตรียานะนวล๑๙นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม๒๐๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๕.พระมหาวารินทร์สุเมธีภาคภูมิ๒๒ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๒๐๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๖.สามเณรยอดชายไกรเพชร๒๒ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๒๐๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๗.สามเณรสอนประจันทร์เสียงเย็น๒๐ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๒๐๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๘.สามเณรวชิรพลแก้วธรรม๑๙ใหม่วัดศรีสุดาราม๒๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๕๙.พระมหาพีรพันธ์สุเมธีนิ่มลบ๒๒บึงทองหลางวัดศรีสุดาราม๒๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๐.พระมหาสฤทธิ์เตชธมฺโมมณฑาทิพย์๓๖๑๒สุวรรณรามวัดสุวรรณราม๒๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๑.พระมหาวิเชียรชุตินฺธโรเส้นทอง๓๓๑๒สุวรรณรามวัดสุวรรณราม๒๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๒.พระมหามนเทียนเตชพโลทองนาคมะดัน 34๑๔ฉิมทายกาวาสวัดสุวรรณราม๒๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๓.สามเณรสมชายทมถา๑๘พระธาตุปูล้านวัดสุวรรณราม๒๑๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๔.สามเณรสุชาติโพธิ์ชารี๑๙พระยาทำวัดหงส์รัตนาราม๒๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๕.สามเณรคำตัลอายุวงษ์๒๐ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ครีสุพรรณ๒๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๖.พระมหาวชิระปญฺญาวุโธคงวุ่น๒๙อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๑๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๗.พระมหาเฉลาฉนฺทชาโตทองสุข๒๙อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๑๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๘.พระมหาสงวนสุทฺธิญาโณมุนทานี๒๗อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๒๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๖๙.พระมหาบุญรอดมหาวีโรสืบด้วง๒๕อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๒๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๐.พระมหาสมานธมฺมวชิโรวรรณภักดี๒๐อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๒๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๑.สามเณรบุรินทร์ศรีบุศย์๑๙อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๒๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๒.พระมหาบรรพดธมฺมธีโรแคไธสง๒๑อินทารามวัดอินทาราม๒๒๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๓.พระมหาวันชัยปญฺญาธโรทรัพย์สุข๒๔ปากน้ำฝั่งใต้เขตภาษีเจริญ๒๒๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๔.พระมหาสุจินต์อํสุการีอินมโรง๒๕เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี๒๒๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๕.พระมหาอาคมอาคมปุญฺโญนามศรี๒๓เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี๒๒๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๖.พระมหาสุพจน์ธีรลาโภป้าสันเทียะ๒๒ทินกรนิมิมิตนนทบุรี๒๒๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๗.สามเณรวิชัยเหลือล้น๑๘ทินกรนิมิมิตนนทบุรี๒๒๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๘.สามเณรจิรายุสรรค์พรม๑๘ทินกรนิมิมิตนนทบุรี๒๓๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๗๙.พระมหานงค์คารจิตฺตานุรกฺขีพรมมา๒๔พลับพลานนทบุรี๒๓๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๐.พระมหาไพบูลย์กตปุญฺโญเกษหอม๓๖๑๒ศรีประวัตินนทบุรี๒๓๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๑.พระมหาสุรศักดิ์ธนปาโลรักศิริการถาวร๒๖ศรีประวัตินนทบุรี๒๓๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๒.พระมหาแดงปญฺญาธโรแหวนวงษ์๒๙โคนอนมหาสวัสดิ์นนทบุรี๒๓๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๓.พระมหาชลอปิยาจาโรศรวิชัย๓๑๑๑พิกุลทองนนทบุรี๒๓๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๔.พระมหาสันต์จารุธมฺโมนาคสวัสดิ์๒๗ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๓๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๕.พระมหานราธิปฐานิโยอินชมภู๒๓ราษฎร์ประคองธรรมนนทบุรี๒๓๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๖.สามเณรชวชัยแดนแก้วมูล๒๐ละหารนนทบุรี๒๓๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๗.สามเณรฟ้าหยาดมุละสิวะ๑๗ละหารนนทบุรี๒๓๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๘.พระมหาสุริยาวุธสุริยาวุโธสมาพันธ์๒๕บางใผ่นนทบุรี๒๔๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๘๙.พระมหาศุภกิจสารโทจิตรแม้น๓๔๑๔บางหลวงนนทบุรี๒๔๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๐.พระมหาจุมพลจิตฺตพโลยอดหาญ๒๓บางหลวงปทุมธานี๒๔๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๑.สามเณรสุทัศน์สมัญฤทธิ์๑๙บางหลวงปทุมธานี๒๔๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๒.สามเณรชาติชายไฟจัตรัส๒๐สังลานปทุมธานี๒๔๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๓.พระครูวิสุทธาภิบาลอาสยโสภีขัดใจ๕๔๓๑สุทธาวาสปทุมธานี๒๔๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๔.พระมหาศิริศักดิ์เหมมูโลเหมะมูล๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๕.พระมหาธรรมนูญธมฺมปตฺโตทำนุสมบัติ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๖.พระมหาสดาสตฺถนนฺโทกะทิศาสตร์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๗.พระมหาสมศรียติสุโรค่ำคูณ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๘.พระมหาอนันตชัยฐิตชโยสิมลี๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๖๙๙.พระมหาสมบัติธมฺมทีโปฤกษ์สว่าง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๐.พระมหาทิพย์โอภาสโกขันแก้ว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๒ป.ธ.๖๒๕๔๐