ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๗๐๑.พระมหาเจริญสุขคุณวีโรวงเวียน๒๘คลองชันปทุมธานี๒๕๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๒.พระมหาพนมกรธมฺมเสวีสันทาลุนัย๒๓เขียนเขตปทุมธานี๒๕๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๓.พระมหาสุริยาวุธสุริยโชโตใยโท๒๒เขียนเขตปทุมธานี๒๕๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๔.สามเณรอดุลย์พิทักพงษ์๑๘แสงสวรรค์ปทุมธานี๒๕๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๕.พระมหาประสานสิริภทฺโทใหญ่ปราม๔๓๒๑พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๕๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๖.พระมหาจำรัสวุฑฺฒิญาโณบุญหน๓๖๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๕๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๗.พระมหาพัฒนาวฑฺฒิญาโณช่วยสุข๒๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๕๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๘.สามเณรสนั่นนิทะรัมย์๑๙พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๖๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๙.พระมหาบรรณ์ปญฺญาธโรบุตรดี๒๓ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา๒๖๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๐.พระมหาเลื่อนฐิตคุโณบุญยงค์๓๗๑๖ป่าโคพระนครศรีอยุธยา๒๖๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๑.สามเณรบัณฑิตจันทร์นวล๑๗ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา๒๖๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๒.สามเณรญาณวัฒน์บุดดาวงษ์๒๑เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา๒๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๓.พระมหาบุญนาคญาณธมฺโมเจริญศรี๓๔๑๔พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๔.พระครูปลัดพิทักษ์ถิรนาโถหลอดนคร๒๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๕.พระมหาเสงี่ยมสุวโจมณีวงษ์๓๐พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๖.พระมหาทวีอาภากโรทัดปัญญา๒๔พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๗.สามเณรชัยชุมพลสุมหิรัญ๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๘.สามเณรพันธ์ศักดิ์เทือกตาถา๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๙.พระมหาบุญมีฐิตญาโณยาทุม๕๔๓๔ศรีวิชัยวัฒนารามชัยนาท๒๗๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๐.พระมหาวิเชียรมหาปญฺโญโสดามุข๒๕หัวช้างลพบุรี๒๗๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๑.พระมหาไพบูลย์วิปุโลเลิศฤทธิ์๒๕แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี๒๗๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๒.พระมหาถาวรถาวโรวรชินา๒๓แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี๒๗๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๓.สามเณรประสานนนกระโทก๒๐คูยางกำแพงเพชร๒๗๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๔.พระมหาวัฒนพรอภิวฑฺฒโนบุญมาก๒๔โพธารามนครสวรรค์๒๗๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๕.พระมหาสรศักดิ์สิริปญฺโญแสงหาชัย๒๑โพธารามนครสวรรค์๒๗๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๖.พระมหาเนาวรัตน์คนฺธฉาโทหอมขจร๒๗นครสวรรค์นครสวรรค์๒๗๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๗.พระมหาสมศักดิ์กนฺตสีโลพุทธเผือก๒๒นครสวรรค์นครสวรรค์๒๗๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๘.พระมหาประภาสสุทฺธิญาโณบรรดาศักดิ์๒๔วรนาถบรรพตนครสวรรค์๒๘๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๙.สามเณรสมศักดิ์พานา๒๑ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๒๘๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๐.สามเณรสงกาขอเชื่อมกลาง๑๘โรงช้างพิจิตร๒๘๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๑.พระมหาทองวันจนฺทูปโมคำเพราะ๒๘มงคลทับคล้อพิจิตร๒๘๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๒.พระมหากิตติชัยอคฺคปญฺโญจานิกร๒๖มงคลทับคล้อพิจิตร๒๘๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๓.พระมหาฐานะวะคมฺภีรเวทีรัศมี๒๒พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๒๘๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๔.พระมหายงยุทธสนฺตจิตฺโตบุญสังข์๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๕.พระมหาจำลองติกฺขปญฺโญบุตรโคตร๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๖.พระมหาศิริชัยพุทฺธสโรถาวร๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๗.พระมหารัญนาชินวํโสบุญสวัสดิ์๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๘.พระมหาคำตันฐานจาโรขันน้อย๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๙.พระมหาหาญศักดิ์วชิราวุโธฮามพิทักษ์๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๐.พระมหาพนมมหาปญฺโญสุขจิตต์๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๑.สามเณรสมจิตรศรอินทร์๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๒.สามเณรสันติแซ่เฮ้อ๒๐ป่างิ้วเชียงราย๒๙๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๓.สามเณรพดลวันเก๋๑๘ป่างิ้วเชียงราย๒๙๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๔.สามเณรสรชัยเกี๋ยงมนา๑๙ป่างิ้วเชียงราย๒๙๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๕.พระมหามารวยชวนปญฺโญใจรักบุญ๒๘พญาภูน่าน๒๙๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๖.พระมหาสงการนต์ญาณทฺธโชมายะ๒๐พญาภูน่าน๒๙๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๗.พระมหาประสานธีรภทฺโทนิ่มทอง๓๑๑๑ศรีโคมคำพะเยา๒๙๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๘.สามเณรบุญธรรมทองคำ๑๗ศรีโคมคำพะเยา๓๐๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๙.สามเณรอุดรสบบง๑๘ดอนไชยพะเยา๓๐๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๐.พระมหามานิตย์วิริยธโรวงศ์มา๒๙ท่ามะโอลำปาง๓๐๒ป.ธ.๖๒๕๔๐