ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๘,๘๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๗๐๑.สามเณรรัตนาแก้วมหาวงศ์๑๕คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๒.พระวันทองมหาปญฺโญอัปกาญจน์๒๘กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๓.พระจำลองจิตฺตสทฺโธอู๋สูงเนิน๒๑กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๔.สามเณรสิทธิวงศ์วงศ์กนก๒๐กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๕.สามเณรสุทธิพงษ์เพชรอาวุธ๑๘กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๖.สามเณรประยงค์ภูสุวรรณ๑๗กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๗.สามเณรพิษณุยศปัญญา๑๗กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๘.สามเณรนิรันดร์อมรชร๑๗กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๐๙.สามเณรสุริโยกุมขุนทด๑๖กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๐.สามเณรขวัญชัยสึวงศ์ดี๑๔กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๑.พระสุจิตรสุทฺธิญาโณแสงแก้ว๒๓คฤหบดีวัดคฤหบดี๑๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๒.พระประจักรสีลเตโชผ่านเมือง๒๔คฤหบดีวัดคฤหบดี๑๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๓.สามเณรกิตติทรัพย์วิทยา๑๕อมรคีรีวัดคฤหบดี๑๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๔.สามเณรพรชัยน้อยถา๑๗อมรคีรีวัดคฤหบดี๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๕.พระประดิษฐ์เขมธโรบุญเย็น๒๗ชัยพฤกษ์มาลาวัดชัยพฤกษ์มาลา๑๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๖.สามเณรสะอาดยืนยง๑๖ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๗.สามเณรอุดรแสงกล้า๑๖ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๘.สามเณรชาญวิทย์ศรีบัวชุม๑๕ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๑๙.สามเณรโยธินนันโช๑๕ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๐.สามเณรอาคมอิ่มเอม๑๕ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๑.สามเณรไพบูลย์สิงห์คำ๑๕ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๒.สามเณรบุญยะรัตน์พร้อมสุข๑๘นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๓.สามเณรบัณฑิตวงศ์พิทักษ์๑๗นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๔.สามเณรสันติสุนทรวัฒน์๑๗นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๕.สามเณรไพรวัลย์อำมาตย์คง๑๖นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๖.สามเณรครศรีบัวพรม๑๖นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๗.สามเณรเด่นซื่อสกุลจุมจัง๑๖นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๘.สามเณรสมศักดิ์หมื่นแสวง๒๑บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๒๙.สามเณรเฉลาเชษฐา๑๘บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๐.สามเณรทองพูนงดงาม๑๘บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๑.สามเณรสนิทจันทริย์วงษ์๑๗บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๒.สามเณรต้อยติ่งอกกา๑๗บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๓.สามเณรขันแก้วกงภูธร๒๐บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๔.สามเณรอดุลย์เขียวไธสง๑๗บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๕.สามเณรกรุงศรีศิริสุวรรณ๑๖บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๖.สามเณรสุวิทย์กวดนอก๑๕บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๗.พระณัฐพลกิตฺติธโรศรีสุพรรณ์๒๐เครือวัลย์วัดบุปผาราม๑๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๘.พระมนตรีฐิตาสโยชูมนตรี๒๑แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม๑๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๓๙.พระสมนึกฐานจาโรหีดชนะ๒๓แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม๑๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๐.พระอาคมสุมงฺคโลคุณสถิต๒๙ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส๑๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๑.พระฉลองธมฺมาสโภคำเพ็งอาจ๓๓๑๑ลำผักชีวัดประยุรวงศาวาส๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๒.พระสมพลเขมทตฺโตสุวรรณสิงหราช๒๖ประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๓.พระไพโรจน์อาภากโรเทียนทอง๓๕๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๔.พระสุริยะสุริโยรวยดี๓๓๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๕.พระวิสิทธิ์ฐิตสิทฺธิปานดิษฐ๓๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๖.สามเณรพันธ์ทวีกาแสงพงษ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๗.สามเณรปรีชาษมาชัยเรืองฤทธิ์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๘.สามเณรณรงค์ศักดิ์ชัยแก้ว๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๔๙.สามเณรก่อเกียรติสิทธิวิเศษ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๐.สามเณรสมัยเปลื่องนา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๐