ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๗๕๑.พระมหาปัญญาเตชวโรเประยะโพธิเดช๒๖ขะจาวเชียงใหม่๓๐๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๒.พระมหาพีรพงษ์พลวีโรพยัคกาฬ๒๕แสงฝางเชียงใหม่๓๐๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๓.พระมหาอินสอนคุณวุฑฺโฒแสงยอด๒๓ดอยสะเก็ดเชียงใหม่๓๐๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๔.พระมหากุลวุฒิปญฺญาวุโธไคร้โท้ง๒๓วิเวกวนารามเชียงใหม่๓๐๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๕.พระมหาทองดาขนฺติธโรแนวน้ำพอง๒๑ศรีบุญเรืองเลย๓๐๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๖.พระมหากฤษณพงษ์กิตฺติธโรพระไตรยะ๒๙วิเวกธรรมคุณเลย๓๐๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๗.พระมหาทองคำวชิรปญฺโญดวงขันเพชร๒๕ศรีชมชื่นหนองคาย๓๐๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๘.สามเณรชัยวุธพันธ์ภักดี๑๗อรุณรังษีหนองคาย๓๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๙.พระมหาวิชาญเทวธมฺโมผันผ่อน๒๖โพธิ์พิพัฒนารามสูงเนินกาฬสินธุ์๓๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๐.สามเณรสมควรฝอดสูงเนิน๑๙ธาตุขอนแก่น๓๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๑.สามเณรสุธิพงษ์สวัสดิ์ทา๑๙ธาตุขอนแก่น๓๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๒.พระมหาสมานวชิรญาโณสิลัยกุล๒๕หนองแวงขอนแก่น๓๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๓.สามเณรประกาศิตแก้วกองเกตุ๒๐กลางขอนแก่น๓๑๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๔.พระมหาปรีชาธมฺมโชโตเสนาเวียง๒๑ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น๓๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๕.พระมหาบุญส่งสุเมโธดีวุดวาด๒๒ชัยศรีขอนแก่น๓๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๖.สามเณรกิตตินันทะเพชร๒๐ชัยศรีขอนแก่น๓๑๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๗.สามเณรคัมภีร์วรรณสิงห์๒๐อุดมพิชัยร้อยเอ็ด๓๑๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๘.พระมหาถาวรญาณวีโรบ่อคุ้ม๒๖ธาตุร้อยเอ็ด๓๒๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๙.พระมหาทองสุขสุขเมธีเหลื่อมรัมย์๒๖กลางร้อยเอ็ด๓๒๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๐.พระมหาสุจินดาสุจิตฺโตปัญญาประดิษฐ์๒๒พระธาตุพนมนครพนม๓๒๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๑.สามเณรประสานบุตตะไมล์๒๐มหาธาตุยโสธร๓๒๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๒.สามเณรสมคิดเสนีทัย๒๐เทพรังษียโสธร๓๒๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๓.พระมหาวานิชฐานวุฑฺโฒชาดา๒๕ยางน้อยอุบลราชธานี๓๒๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๔.สามเณรทองคำเผ่าพันธุ์๒๐ยางน้อยอุบลราชธานี๓๒๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๕.พระมหาโอวาทปภสฺสโรบุราณรมย์๒๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๒๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๖.สามเณรสมศรีบำเพ็ญ๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๒๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๗.พระมหาบุญหลาวิสุทฺธาจาโรดอนลาดดี๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๒๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๘.พระมหาสถาพรถิรจิตฺโตคุณพูล๒๘โคกเลาะอำนาจเจริญ๓๓๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๙.พระมหาสุมินทร์ยติกโรก่อบุญ๓๔ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ๓๓๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๐.สามเณรสมคิดพันธชัย๑๖อีสานนครราชสีมา๓๓๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๑.พระมหาสมชาติสุเมธีช่วยพันธ์๓๐๑๐ใหม่ไทยเจริญนครราชสีมา๓๓๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๒.พระมหาศรีมงคลปิยสีโลศิริวัฒน์๒๖สะแกนครราชสีมา๓๓๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๓.พระมหาจันทร์โกวิโทพรมหงษ์๒๓พายัพนครราชสีมา๓๓๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๔.สามเณรพิชิตถาวรดิษฐ์๑๙พายัพนครราชสีมา๓๓๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๕.สามเณรประสิทธิ์ดีสันเทียะ๑๙พายัพนครราชสีมา๓๓๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๖.สามเณรศรีศักดิ์มูลสาร๑๙พายัพนครราชสีมา๓๓๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๗.พระมหาวินัยสิริจนฺโทรัตนวิศิษฐ์๓๑๑๐ทุ่งสว่างนครราชสีมา๓๓๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๘.พระมหาเทียมนามธมฺโมเพชรเลิศ๒๒ศาลานครราชสีมา๓๔๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๙.สามเณรประมวลธนาวรณ์๒๑ศาลานครราชสีมา๓๔๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๐.สามเณรอำนาจร่มรุกข์๒๐ศาลานครราชสีมา๓๔๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๑.พระมหาปุ่นกลฺยาณธมฺโมมุ่งย่อมกลาง๓๐ดอนผวานครราชสีมา๓๔๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๒.พระมหาวิไลศักดิ์เทวธมฺโมชำวิไล๒๖กระเพรานครราชสีมา๓๔๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๓.พระมหาสมเกียรติกิตฺติสโมรัตนภักดี๓๓๑๓สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)๓๔๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๔.พระมหาชำนาญวชิรธมฺโมกุมารสิทธิ์๒๕สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)๓๔๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๕.พระมหาสุทธาภิวัฒน์สุเมธโสทองสุทธิ์๒๑อิสาณบุรีรัมย์๓๔๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๖.พระมหานาคินกนฺตสีโลเสาโร๒๙กลางบุรีรัมย์๓๔๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๗.พระมหาจำลองจนฺทปญฺโญสวิงรัมย์๒๘พรหมสุรินทร์สุรินทร์๓๔๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๘.พระมหาสำรวยปรุฬโหศิลาลอย๓๒๑๓แสงบูรพาสุรินทร์๓๕๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๙.สามเณรทิพย์สุขจิตร๑๙ไตรรัตนารามสุรินทร์ (ธ)๓๕๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๐๐.สามเณรบุญเสาร์พวงเพ็ชร๒๑จุกเฌอฉะเชิงเทรา๓๕๒ป.ธ.๖๒๕๔๐