ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๘,๘๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๗๕๑.สามเณรสุริยันแสงทอง๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๒.สามเณรพนัสกันแก้ว๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๓.พระไสวปญฺญาธโรสุวรรณโณ๒๘บางสะแกในวัดปากน้ำ๑๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๔.พระสุรพัฒน์สุทฺธสีโลโลหะกิจจา๓๘ชัยชนะสงครามวัดพิชยญาติการาม๑๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๕.พระสมบัติฐิตธมฺโมเพ็งขะน๒๙ภคนีนาถวัดภคนีนาถ๑๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๖.สามเณรทองจันทร์จันทร์ส่อง๑๗ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๗.สามเณรระวีจันทร์ส่อง๑๖ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๘.สามเณรปัญญาสาครเจริญระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๕๙.พระสงครามโสภณคฺโณผ่องสวัสดิ์๕๒๑๑ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๑๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๐.สามเณรนิวัฒน์ป้องกัน๑๗ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๑๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๑.สามเณรประสานศรีสุธรรม๑๗ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๑๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๒.สามเณรอรัญเพลินไพรเย็น๑๖ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๑๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๓.สามเณรนครเพชรหมื่นไวย๑๘อัมพวาวัดราชสิทธาราม๑๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๔.สามเณรธนรัตน์มาน้อย๑๘ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๕.สามเณรกาญจนะภาคพรม๑๗ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๖.สามเณรคะชาสิทธิ์กัณฑะพันธ์๑๖ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๗.สามเณรศุภชัยริมสำโรง๑๖ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๘.สามเณรสายัณห์จันทร์ตาลบ๑๖ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๖๙.สามเณรทิวาทองคงอ่วม๑๔ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๐.พระสมพงษ์วิสุทฺธิจารีเมืองศรี๒๒ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๑๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๑.สามเณรครรชิตคมสัน๑๙ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๑๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๒.สามเณรชูชาติภูตาโดน๑๕ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๑๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๓.สามเณรชูชาติวิวัฒนาการณ์๑๙สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม๑๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๔.สามเณรพร้อมจันทร์ละคร๑๖สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม๑๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๕.สามเณรยุทธณารักษ์มันตาพันธ์๑๕สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม๑๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๖.สามเณรศิริชัยปรองดอง๑๙บางบำหรุวัดสุวรรณาราม๑๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๗.สามเณรเจริญเหลาคำ๑๙หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม๑๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๘.สามเณรสมพรเอื้อกิจ๑๗พระยาทำวัดหงส์รัตนาราม๑๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๗๙.สามเณรบัญชาวิโรจน์สกุล๑๗พระยาทำวัดหงส์รัตนาราม๑๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๐.สามเณรเฉลิมพงษ์สมจิต๑๗บางไส้ไก่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๑.พระจรูญกวิวํโสปาโส๒๓อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๒.พระวีระศักดิ์หาสธมฺโมทองแดง๒๕ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๓.สามเณรอนารัตน์จอกกระโทก๑๖ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๔.สามเณรชนกสามิติ๑๘อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๕.สามเณรนิพนธ์เมฆปั่น๑๗อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๖.สามเณรสมเด่นจันทง๑๖อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๗.สามเณรสมคิดธรรมสมบัติ๑๖อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๘.สามเณรเกรียงไกรหมั่นหินลาด๑๖อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๘๙.สามเณรประสิทธิ์ปัญญา๑๖อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๐.สามเณรสมัพงษ์ไสเสริม๑๖อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๑.สามเณรแนทราวารินทร์๑๕อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๒.สามเณรสุพัฒน์อินเพ็ชร๑๕อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๓.สามเณรประภาสแสนเสน๒๐อินทารามวัดอินทาราม๒๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๔.สามเณรไวโสนะแสง๑๘อินทารามวัดอินทาราม๒๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๕.สามเณรประเสริฐสว่างมนต์๑๘อินทารามวัดอินทาราม๒๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๖.พระสัมฤทธิ์เตชธโรฤทธิ์พริ้ง๒๘โพธิคุณวัดอินทาราม๒๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๗.พระมนัสปญฺญภาโคพลเศษ๒๑ไผ่เลี้ยงเขตหนองแขม๒๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๘.สามเณรวะสัญปั้นรูป๑๗ไผ่เลี้ยงเขตหนองแขม๒๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๗๙๙.สามเณรสุรพลพอใจ๑๕ไผ่เลี้ยงเขตหนองแขม๒๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๑๕๘๐๐.พระธวัชชัยอภิชโยโชคสกุลชัยพันธ์๒๒มะพร้าวเตี้ยเขตภาษีเจริญ๒๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๐