ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๘๐๑.พระมหาวัฒนกิจกตเวทีแสงแก้ว๒๓เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา๓๕๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๐๒.พระมหาสมชายกิตฺติปญฺโญจันทร์หอม๒๓หนองทะเลปราจีนบุรี๓๕๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๐๓.พระมหาปราโมทย์กลฺยาโณสุขจันทร์๒๔ไผ่ล้อมจันทบุรี๓๕๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๐๔.พระมหาจตุพรจารุธมฺโมสุขอนันต์๒๙ใหม่จันทบุรี๓๕๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๐๕.พระมหาสนั่นอติภทฺโทคำสีแดง๔๘สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๐๖.สามเณรสุทัศน์ชำนิจ๒๐สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๐๗.สามเณรโชคชัยบำรุง๑๙เครือวัลย์ชลบุรี๓๕๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๐๘.พระมหาอนุวัฒน์คุณวฑฺฒโนรัตนาธิวัฒน์๒๕ใหญ่อินทารามชลบุรี๓๖๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๐๙.พระมหาฤทธิชัยโสภณปญฺโญพูลเพิ่ม๒๓ใหม่พระยาทำชลบุรี๓๖๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๑๐.สามเณรประทีปอุพลรัมย์๑๙ทุ่งเหียงชลบุรี๓๖๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๑๑.สามเณรสุนาพรมโคตร๑๘ทุ่งเหียงชลบุรี๓๖๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๑๒.พระมหาหลักชัยกนฺตสีโลนะวันรัมย์๓๐สัตหีบชลบุรี๓๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๑๓.พระมหาสันติสุเมธโสสุวรรณประเภา๓๕๑๔ราษฎร์สามัคคีชลบุรี๓๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๑๔.พระมหานิพนธ์ถาวรสีโลดวงกลาง๓๗ราษฎร์สามัคคีชลบุรี๓๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๑๕.พระครูสมุห์มงคลยติโกหนองแพ๓๔๑๔วิเวกวรารามตราด๓๖๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๑๖.พระมหามนูญอุชุโกกรกนก๓๐หนองบอนตราด๓๖๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๑๗.สามเณรไพบูลย์แก้ววรรณา๑๙ป่าประดู่ระยอง๓๖๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๑๘.พระมหาณรงค์โสภโณสิงห์ซอม๒๔สุวรรณรังสรรค์ระยอง๓๗๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๑๙.สามเณรคำพองเอี่ยมศรี๑๗สุวรรณรังสรรค์ระยอง๓๗๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๒๐.พระมหาเสวยติสฺสวํโสผันสืบ๔๓๑๙พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๗๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๒๑.พระมหาประจักษ์อาภาธโรศรีบาง๓๓๑๒พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๗๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๒๒.พระมหาวิรุฬห์ชัยถามพโลขุมทรัพย์๓๓๑๑พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๗๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๒๓.พระมหาสุทัศน์จารุวณฺโณสุขเมตตา๒๓พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๗๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๒๔.สามเณรประเพียรคำเกษ๑๙วังตะกูนครปฐม๓๗๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๒๕.พระมหาทองคูณอมโรดวงใจ๓๔๑๓พระงามนครปฐม๓๗๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๒๖.พระมหาวิสิฏฐ์ปิยธมฺโมเรียบมาลัย๓๐พระงามนครปฐม๓๗๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๒๗.พระมหาภาคภูมิภูมิโชโตจันทร์บุตร๒๓พระงามนครปฐม๓๗๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๒๘.พระมหารุ่งธรรมญาณสิทฺธิอินทร์ผา๒๒พระงามนครปฐม๓๘๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๒๙.พระมหาอนุกูลอริยเมธียังกิจการ๒๒พระงามนครปฐม๓๘๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๓๐.สามเณรวิฑูรดุกกาพรหม๒๒พระงามนครปฐม๓๘๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๓๑.พระมหาสมัยสจฺจวโรต้นสอน๓๘๑๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๓๘๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๓๒.พระมหาสุทนธีรปญฺโญติสันเทียะ๒๙พระประโทณเจดีย์นครปฐม๓๘๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๓๓.พระมหาชัยกิตฺติธโรใจกล้า๓๓๑๐มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๘๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๓๔.พระมหาไพโรจน์ปญฺญาวชิโรแก่นแก้ว๒๘มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๘๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๓๕.พระมหาพุทธจักรกิตฺติญาโณไชยพิมพ์๒๖มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๘๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๓๖.พระมหาปรีชาปริญาโณมะนะนัด๒๕มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๘๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๓๗.สามเณรพนมแดงกัน๒๐มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๘๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๓๘.พระมหาสุขสันต์มนสุโขอักษร๒๓ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๓๙๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๓๙.พระมหาบุญล้อมปุญฺญกาโมเตียเปิ้ล๓๒๑๒ทองธรรมิการามสมุทรสาคร๓๙๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๔๐.พระมหาแม้นคุปตรํสีทองวิจิตร๒๓ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร๓๙๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๔๑.พระมหาสุพรรณสุวณฺโณแสภู่๓๔๑๓ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี๓๙๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๔๒.พระมหาสมศักดิ์สุทฺธิจิตฺโตภู่จั่น๓๙๑๕สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี๓๙๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๔๓.พระมหาสุทธิไกรสุธมฺโมพานทอง๓๑๑๑สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี๓๙๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๔๔.พระมหาเพิ่มทรัพย์อธิปญฺโญประชาเกษม๒๖สกุณปักษีสุพรรณบุรี๓๙๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๔๕.พระมหาสมพงษ์อจลธมฺโมดอกบัวโคตร๒๓ลานคาสุพรรณบุรี๓๙๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๔๖.พระมหาหล้าธมฺมรํสีนามอินทร์๒๕คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์๓๙๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๔๗.พระมหาสุภาพรฐิตสุเมธีบุญทอง๒๒คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์๓๙๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๔๘.พระมหาดิศักดิ์ทีปธมฺโมสมบูรณ์๒๘เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์๔๐๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๔๙.พระมหาบุญมีวรปุญฺโญสารพัด๓๓๑๓อริยวงศารามราชบุรี๔๐๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๕๐.พระมหาประเสริฐปญฺญาเสฏฺโฐปัญญาวิชชานนท์๓๔๑๐หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๔๐๒ป.ธ.๖๒๕๔๐