ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๘๕๑.พระมหาบพิตรอาภสฺสโรไชยรัตน์๓๗๑๕เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๔๐๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๕๒.พระมหากฤษณชลจิรวฑฺฒโนจิรัมย์๒๖เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๔๐๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๕๓.สามเณรสมชายพิริยสถิต๒๑ขันเงินชุมพร๔๐๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๕๔.สามเณรภูริณัฏฐ์แสงทอง๒๑ขันเงินชุมพร๔๐๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๕๕.พระมหาจรูญรตนราโมแหวนเพชร๒๖แก้วโกรวรารามกระบี่๔๐๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๕๖.สามเณรประสพชัยสุคำภา๒๑พระนางสร้างภูเก็ต๔๐๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๕๗.พระมหาสมพงษ์ฐานวโรนาพนัง๓๖คูหาสวรรค์พัทลุง๔๐๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๕๘.พระมหาสมนึกสุภาจาโรพรรตุยู๒๘คูหาสวรรค์พัทลุง๔๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๕๙.สามเณรจีระศักดิ์กุ้งเนตร๑๙โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา๔๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๖๐.พระมหาสนั่นปภาโสศิริบูรณ์๒๔พะโคะสงขลา๔๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๑๑๕๘๖๑.พระมหาสมศักดิ์ทนฺตจิตฺโตแสงงาม๒๙จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๖๒.สามเณรวิเชียรปนธะรังสี๑๙จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๖๓.พระมหาสายชลฐานวุฑฺโฒคงสมโอษฐ์๓๑๑๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๖๔.พระมหาสุรศักดิ์ปุญฺญนาโควรรณมานะ๓๒๑๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๖๕.พระมหาจำเริญสุขปญฺญาวุฑฺโฒช่อมะลิ๒๔ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๖๖.พระมหาดวงรัตน์ฐิตรตโนช่อมะลิ๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๖๗.พระมหาทวีมหาธีโรฟั่นเมา๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๖๘.สามเณรธนารักษ์กมลรัมย์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๖๙.สามเณรพรชัยใต้ชมพู๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๗๐.พระมหาบุญส่งจิตคุโณภาษาสุข๒๗พระยาทําวรวิหารวัดพระยาทําวรวิหาร๑๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๗๑.สามเณรญาณวรุตม์พัฒนพวงพันธ์๑๘ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๗๒.พระมหาธรรมรัตน์กิตฺติภทฺโทสุขสำราญ๓๐๑๐เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม๑๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๗๓.พระมหาสุริยันต์สุริยเตโชวงศ์ศิริ๒๒นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๗๔.สามเณรชูชาติวงศ์หาจักร๒๑นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๗๕.พระมหาแมนนาถธมฺโมแม้นพวก๓๓บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๗๖.สามเณรวีระชัยศรีหาพล๑๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๗๗.สามเณรบรรจบใหม่คําหล้า๒๑สุทธิวรารามวัดบพิตรพิมุข๑๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๗๘.พระมหาอภิสิทธิ์เขมาภิสิทฺโธอุเหล่า๒๓บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร๑๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๗๙.พระมหาทศพลกตปุญฺโญบุญถนอม๒๘บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร๑๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๘๐.พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีบุญถึง๒๓เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๘๑.พระมหาโยธินปริปุณฺโณมาสุข๒๘เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๘๒.พระมหาวีระปภสฺสโรลิขิตเลิศ๒๗สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๘๓.พระมหาศักดิ์สิทธิ์สกฺกเมธีพันธุ์สัตย์๒๓อภัยทายารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๘๔.สามเณรประทีปเทพยศ๒๐ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๒๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๘๕.สามเณรวิชัยสิทธิผล๒๒พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๒๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๘๖.สามเณรนพดลพลเยี่ยม๑๙พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๒๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๘๗.พระมหาภาสกรณ์ปิโยภาโสโกต้า๒๒มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๒๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๘๘.พระมหาภมรประสิทธิ์ฐิติสมฺปนฺโนพวงบุตร๒๙มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๘๙.พระมหาสุริยาภทฺทสุเมธีบุญสวัสดิ์๒๕ยานนาวาวัดยานนาวา๒๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๙๐.สามเณรศิริพุ่มน้อย๑๙ยานนาวาวัดยานนาวา๓๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๙๑.สามเณรบุญทวีคํามา๑๙ยานนาวาวัดยานนาวา๓๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๙๒.สามเณรจตุรงค์ภิรมยา๑๙ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๓๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๙๓.พระมหาบรรลือฐานิสฺสโรเอี่ยมศรี๓๖๑๗อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๓๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๙๔.สามเณรเกรียงสุขแจ่ม๑๘ราชบุรณะวัดราชบูรณะ๓๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๙๕.สามเณรไชยากาละปักษ์๒๐สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๙๖.สามเณรประยุทธมีต่อ๒๐สระเกศวัดสระเกศ๓๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๙๗.สามเณรพิทักษ์ชานนตรี๒๐สระเกศวัดสระเกศ๓๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๙๘.พระมหาไชยเชษฐ์เชฏฺฐธมฺโมมะปราง๒๗สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา๓๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๘๙๙.สามเณรคําจันทร์สีสัน๑๘ใหม่อมตรสวัดสามพระยา๓๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๐๐.พระมหาทองใสวรปญฺโญประกอบผล๒๕สวนพลูวัดหัวลําโพง๔๐ป.ธ.๗๒๕๔๐