ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๙๐๑.พระมหาธานีธมฺมโชโตมณีศรี๒๓สวนพลูวัดหัวลําโพง๔๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๐๒.สามเณรชนาธิปโสภาพ๒๐บางนาในเขตพระโขนง๔๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๐๓.สามเณรอิสรพงษ์ศิลาราช๑๗กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๐๔.สามเณรบุญมีชื่นชม๑๙ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ๔๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๐๕.พระมหาสุวัจน์ภูริปญฺโญแสนบุญยัง๒๔นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๔๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๐๖.สามเณรอิทธิยาวุธเสาวลักษณ์คุปต์๒๐นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๔๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๐๗.สามเณรทวิชยอดสิงห์๒๐นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๔๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๐๘.สามเณรสุวิทย์ชามะลิ๒๐นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๔๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๐๙.พระมหาดํารงสุวณฺโณผ่องสุวรรณ๓๔๑๑ปากน้ําวัดปากน้ํา๔๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๑๐.สามเณรเดชจําลองพุฒหอม๒๐ปากน้ําวัดปากน้ํา๕๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๑๑.สามเณรธเนสสังข์แก้ว๑๙ปากน้ําวัดปากน้ํา๕๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๑๒.สามเณรทิตติต่วนโต๑๘ปากน้ําวัดปากน้ํา๕๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๑๓.พระมหาบรรเทิงรตนปญฺโญนะวัน๒๓ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๕๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๑๔.พระมหาสําราญธีรเมธีเงินโสม๒๓รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน๕๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๑๕.พระมหาเสน่ห์เมธิโกฤทธิเรือง๒๔ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๕๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๑๖.พระมหาบุญเที่ยงอคฺคปญฺโญปงมะจักร๒๘ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๕๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๑๗.พระมหาสมศักดิ์ชยธมฺโมศรีบริบูรณ์๒๒ใหม่วัดศรีสุดาราม๕๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๑๘.พระมหาอภิชัยอภิชโยภารสถิตย์๒๒อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๕๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๑๙.พระมหาภัทระภทฺรปญฺโญดลเพิ่ม๒๑อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๕๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๒๐.พระมหาคนึ่งสุขเสวีเดชแสงศรี๒๒อินทารามวัดอินทาราม๖๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๒๑.พระมหานรินทร์นรินฺโทสุธรรม๒๓ราษฎร์บูรณะเขตราษฎร์บูรณะ๖๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๒๒.พระมหากําไรอินฺทปญฺโญแก้วศรี๒๑ม่วงเขตหนองแขม๖๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๒๓.พระมหาพรชิตวรธมฺโมดีตา๒๔เลาเขตบางขุนเทียน๖๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๒๔.พระมหาสมจิตรอุปลวณฺโณอุบล๓๐๑๐นางชีเขตภาษีเจริญ๖๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๒๕.พระมหาสุชญาอุตฺตโมสุจริต๓๐เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี๖๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๒๖.พระมหาบัณฑิตปณฺฑิตญาโณประถม๒๘นครอินทร์นนทบุรี๖๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๒๗.สามเณรสมจิตรหินผา๑๘ทินกรนิมิตนนทบุรี๖๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๒๘.สามเณรสมคิดใจกล้า๑๘ทินกรนิมิตนนทบุรี๖๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๒๙.พระมหารุ่งทิพย์สิริปญฺโญกองจินดา๒๕ศรีประวัตินนทบุรี๖๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๓๐.พระมหากําพลคุณงฺกโรมาลัย๒๔ศรีประวัตินนทบุรี๗๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๓๑.พระมหาสุสวัสดิ์จนฺทปญฺโญรักศิริการถาวร๒๔ศรีประวัตินนทบุรี๗๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๓๒.พระมหาสุธีธีรานนฺโทสุขสากล๒๒ศรีประวัตินนทบุรี๗๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๓๓.พระมหาณัฐภัทรจิตวชิรเมธีกัญจิวงศ์๒๗ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๗๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๓๔.พระมหาสนองขนฺติธโรชาบุญเรือง๓๔๑๓บางไผ่นนทบุรี๗๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๓๕.สามเณรสุทิศเบ็ญมาศ๒๕บางไผ่นนทบุรี๗๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๓๖.พระมหาสําเริงธมฺมเตโชเริงอนันต์๔๔๒๓บางหลวงปทุมธานี๗๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๓๗.พระมหาไพโรจน์ธมฺมเตโชมุทุกัน๒๔บางหลวงปทุมธานี๗๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๓๘.พระมหาคองเขนสิริจนฺโทจันริส๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๗๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๓๙.พระมหาสุพลสุพโลสุขดา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๗๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๔๐.พระมหาเพชรกล้าสิริมนฺโตศรีมาบุตร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๘๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๔๑.พระมหาโกวิทย์โกวิโทกาญจนกันโห๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๔๒.พระมหาลักษณะกิตฺติญาโณบุญคํา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๔๓.สามเณรนิพนธ์พันธ์เหมือน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๔๔.สามเณรสมพรพันธ์มณี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๔๕.สามเณรจําเนียรบุตรสาร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๔๖.สามเณรสุวิทย์ธีรเนตร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๔๗.พระมหาสมศักดิ์รตนเมธีบุญเรือง๒๔เขียนเขตปทุมธานี๘๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๔๘.พระมหาเริงฤทธิ์อริยเมธีโพธิ์เงิน๒๓เขียนเขตปทุมธานี๘๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๔๙.พระมหาศุภณัฐญาณสุภโณลอมโฮม๒๓เขียนเขตปทุมธานี๘๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๕๐.พระมหาสุพัฒน์คุณธมฺโมแจ่มจันทร์๒๓เขียนเขตปทุมธานี๙๐ป.ธ.๗๒๕๔๐