ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๕๙๕๑.สามเณรคมคิดพลกันยา๒๐เขียนเขตปทุมธานี๙๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๕๒.สามเณรสมบูรณ์ภางาม๒๐เขียนเขตปทุมธานี๙๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๕๓.สามเณรปิยะจันดาดาล๑๙โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ๙๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๕๔.พระมหาปรีชาทีปวํโสโวหารเสาวภาคย์๓๕๑๓หัวคู้สมุทรปราการ๙๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๕๕.พระมหาสุรสิทธิ์กิตฺติโสภีเมืองขุนรอง๓๖๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๙๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๕๖.สามเณรวชิรฮามพิทักษ์๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๙๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๕๗.พระมหาสมพรอคฺควโรลากทอง๒๑ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๙๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๕๘.สามเณรสวาสดิ์แทนคํา๒๑มงคลทับคล้อพิจิตร๙๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๕๙.สามเณรมานพวิลินไพร๒๑มงคลทับคล้อพิจิตร๙๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๖๐.สามเณรปัญญาไชยมงคล๑๗มณีบรรพตตาก๑๐๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๖๑.พระมหาวัชระติกฺขญาโณเชยรัมย์๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๖๒.พระมหาเปรี่ยมอาจิณฺโณคงมี๓๙๑๘ท่าถนนอุตรดิตถ์๑๐๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๖๓.พระมหาฤทธิรุทธขตฺติกรเมธีฝีมือสาน๒๓สวนดอกเชียงใหม่๑๐๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๖๔.พระมหาประดิษฐ์อคฺคปญฺโญแสงกันทะ๒๑พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่๑๐๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๖๕.พระมหาโชคชัยปญฺญาธโรกองฟู๒๓บุพพารามเชียงใหม่๑๐๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๖๖.พระมหาสมัยสิทฺธิชโยสอนซ้าย๒๖แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๐๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๖๗.พระมหาฉัตรกรวชิรเมธีคําโสภา๒๕โพธิ์ชัยหนองคาย๑๐๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๖๘.สามเณรสมควรภูพันนา๒๐สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๐๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๖๙.พระมหาปริยานนท์ธมฺมมุนินฺโทพาละแพน๒๑ตราชูวนารามขอนแก่น๑๐๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๗๐.สามเณรสินสมุทรพลขันธ์๒๐ตราชูวนารามขอนแก่น๑๑๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๗๑.พระมหาเสร็จสจฺจวโรเนาวบุตร๒๗เทพปูรณารามขอนแก่น๑๑๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๗๒.สามเณรอาทิเช่นนาขันดี๒๐ชัยศรีขอนแก่น๑๑๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๗๓.พระมหากิติวัฒน์กิตฺติเมธีเพชรนางรอง๒๐สะแกนครราชสีมา๑๑๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๗๔.สามเณรมนูญจงคอยกลาง๒๐สะแกนครราชสีมา๑๑๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๗๕.พระมหาสมหวังธมฺมโกวิโทแจนพิมาย๒๔ศาลานครราชสีมา๑๑๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๗๖.สามเณรสมเกียรติพุทไธสง๑๙ศาลานครราชสีมา๑๑๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๗๗.สามเณรสุพจน์ฉิมมาลี๒๐โกศลสิตารามนครราชสีมา๑๑๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๗๘.พระมหาพิสูตน์จนฺทวํโสพะนิรัมย์๓๑๑๑ท่าสว่างบุรีรัมย์๑๑๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๗๙.พระมหาอนันต์อานนฺโทบุญเหมาะ๒๑กลางสุรินทร์สุรินทร์๑๑๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๘๐.พระมหานริชาปริชาโนนิวแมน๒๔ศรีเมืองจันทบุรี๑๒๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๘๑.พระมหาบุญทันปญฺญาทีโปเทพมา๓๔๑๔สุทธิวารีจันทบุรี๑๒๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๘๒.พระครูศรีสุตาลังการปาสาทิโกสมชิต๕๒๓๒บ่อทองราษฎร์บํารุงชลบรี๑๒๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๘๓.พระมหาบุญให้ฐิตมโนจุลฉีด๓๕๑๒สัตหีบชลบุรี๑๒๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๘๔.พระมหาบุญแก้วฐานงฺกโรศรีบุญเรือง๒๔ลุ่มระยอง๑๒๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๘๕.พระมหาดุสิตติกฺขปญฺโญสุวรรณอาสน์๓๕๑๑พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๒๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๘๖.พระมหาบุญยังฐิติญาโณคนทา๒๘พระงามนครปฐม๑๒๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๘๗.พระมหาอนุรักษ์อภิรกฺโขเจ้ยทอง๒๔พระงามนครปฐม๑๒๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๘๘.พระมหาธวัชชัยกลฺยาโณสิงห์เสวก๓๑พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๒๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๘๙.พระมหาวีรธิษณ์วรินฺโทอินทะโพธิ์๒๗ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๒๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๙๐.พระมหาขจรศักดิ์จรณธมฺโมพ่อชมภู๒๓ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๓๐ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๙๑.พระมหาขวัญเมืองฐิตญาณรํสีแพรกนัทที่๒๓ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร๑๓๑ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๙๒.พระมหาจุดฐิตวฑฺฒโนคิมประโคน๒๓เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๓๒ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๙๓.สามเณรศุภชัยสุขเดช๑๙ด่านประชากรชุมพร๑๓๓ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๙๔.พระมหาสุวัฒสันภูริวฑฺฒโณรักขันโท๒๔วังตะวันตกนครศรีธรรมราช๑๓๔ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๙๕.พระมหาสุรเชษฐ์พุทฺธิญาณโกเงินสองสี๒๑มะนาวหวานนครศรีธรรมราช๑๓๕ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๙๖.พระมหาณรงค์ฐานธมฺโมขุนจิตร๔๑๑๗ท่าไทรสุราษฎร์ธานี๑๓๖ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๙๗.พระมหาสุรัตน์ธิติพโลโชคบัณฑิต๒๕ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี(ธ)๑๓๗ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๙๘.สามเณรประภาสโรจชยะ๑๙เลียบสงขลา๑๓๘ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๕๙๙๙.พระมหาอเนกวายาโมบุญชู๓๒๑๑มหัตตมังคลารามสงขลา๑๓๙ป.ธ.๗๒๕๔๐
๑๑๖๐๐๐.สามเณรอิศราธิปดิ์นามคุ้ง๒๐จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.ธ.๘๒๕๔๐