ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๖๐๐๑.พระมหาสําอางค์สุภาจาโรพรุเตย๓๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๐๒.พระมหาอุดรสุทฺธิญาโณเกตุทอง๒๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๐๓.พระมหาบุญเชื่องสณิกปุญฺโญสุขคุ้ม๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๐๔.พระมหาสุรเดชสนฺติธมฺโมราชสุนทร๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๐๕.พระมหาประสารจนฺทสาโรศรีพงษ์เพลิด๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๐๖.พระมหาวีรศักดิ์สุรเมธีผาลา๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๐๗.พระมหากิจจากิจฺจสาโรอิ่มเอี่ยม๓๐๑๐เทพธิดารามวัดเทพธิดารามป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๐๘.พระมหาพรวรภาณีทุ่งโพธิ์๒๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๐๙.พระมหาทศพลเขมกาโมคตสุข๒๔บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๐ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๑๐.พระมหาเคนธีรญาโณบุศย์รัศมี๒๒บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๑ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๑๑.สามเณรมานะชัยชลซี๒๐บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๒ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๑๒.สามเณรฉัตรชัยมูลสาร๒๐บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร๑๓ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๑๓.พระมหาสมศักดิ์สุทฺธิญาณเมธีสีไม้๒๓เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๔ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๑๔.พระมหาทัศนันท์ปญฺญาภินนฺโทโบราณมูล๒๒พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๑๕ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๑๕.พระมหาไพบูลย์ตนฺติปาโลจําปาบุรี๒๓มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม๑๖ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๑๖.พระมหาธีระพลธีรญฺญูสุขแสง๒๒มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม๑๗ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๑๗.พระมหาเทียนชัยทมเมธีสาลีสิงห์๒๘ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๘ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๑๘.สามเณรไพศาลชัยศรี๒๐ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๙ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๑๙.พระมหาชัยศรีกิตฺติปญฺโญแพงตา๓๑๑๑ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๐ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๒๐.พระมหาณรงค์จนฺทวํโสจันทรโท๒๒สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๑ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๒๑.พระมหาสมควรสุเมธีทองแม้น๒๔กลางวัดสร้อยทอง๒๒ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๒๒.พระมหาสโนมปุญฺโญภาโสบุญสูง๒๔สระเกศวัดสระเกศ๒๓ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๒๓.สามเณรกาญจน์ถาวรบรรจบ๒๐สระเกศวัดสระเกศ๒๔ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๒๔.สามเณรกิตติศักดิ์ถาวรบรรจบ๒๐สระเกศวัดสระเกศ๒๕ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๒๕.พระมหาคฑาวุธอคฺควโรแสนพงษ์๓๓๑๒สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา๒๖ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๒๖.พระมหาสําเริงปภสฺสโรถึงคุณ๓๑๑๑รวกบางบําหรุวัดคฤหบดี๒๗ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๒๗.พระมหานงค์สุมงฺคโลอับไพ๒๑ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๒๘ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๒๘.สามเณรวิรัตน์ณศรีจันทร์๒๑ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส๒๙ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๒๙.สามเณรพรชัยสังข์ทอง๒๑ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๓๐ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๓๐.พระมหายุทธนานรเชฏฺโฐศิริวรรณ๒๒ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๓๑ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๓๑.สามเณรจรัญญาโคตวงศ์๒๐เจ้าอามวัดศรีสุดาราม๓๒ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๓๒.พระมหาโสวัติปภงฺกโรธงชัย๓๒๑๒เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี๓๓ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๓๓.พระมหาสมคิดตุฏฺฐจิตฺโตอุททะวัน๒๖พลับพลานนทบุรี๓๔ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๓๔.พระมหาสุธรรมสุรตโนแก้วเคน๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๕ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๓๕.พระมหาเสถียรสุวณฺณฐิโตคําบ่อ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๓๖.พระมหาชัชวาลย์โอภาโสศรีสวัสดิ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๓๗.สามเณรสมพรณ์พุกสาย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๘ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๓๘.สามเณรชํานาญเกิดช่อ๒๒เขียนเขตปทุมธานี๓๙ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๓๙.พระมหาพิษณุวชิรเมธีบุญนิยม๒๒แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี๔๐ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๔๐.พระมหาประเสริฐปุณฺณสิริศรีสุข๓๔๑๓แสงสวรรค์นครสวรรค์๔๑ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๔๑.พระมหานิรันดร์ธีรปญฺโญปัญญาเลย๒๒ท่าตอนเชียงใหม่๔๒ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๔๒.สามเณรสานิตย์ชาญสงคราม๒๑บึงนครราชสีมา๔๓ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๔๓.สามเณรกิตติลักษณ์สุภีษะ๒๑บึงนครราชสีมา๔๔ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๔๔.พระมหาพงษ์เชฏฐ์ธีรวํโสไกรจันทร์๒๕พายัพนครราชสีมา๔๕ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๔๕.สามเณรโกวิทย์พิมพวง๒๐พระปฐมเจดีย์นครปฐม๔๖ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๔๖.พระมหาวีระวีรปญฺโญสุขแสวง๒๑พระงามนครปฐม๔๗ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๔๗.สามเณรไกรวรรณปุณขันธ์๒๐พระงามนครปฐม๔๘ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๔๘.พระมหาอาคมสุมณีโกแก้วใส๒๕มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๔๙ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๔๙.พระมหาจิระศักดิ์ธมฺเมธีสังเมฆ๒๕มะนาวหวานนครศรีธรรมราช๕๐ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๖๐๕๐.สามเณรเกรียงไกรแก้วไชยะ๒๑จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.ธ.๙๒๕๔๐