ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๖๐๕๑.พระมหาภาณุภาณุโกกลิ่นปราชญ์๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๕๒.พระมหาสันทัดอาภทฺธโรจันทร์ทาทอง๒๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๕๓.พระมหาเมืองมนต์สุตธโรศรีสมุทร๒๓บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๕๔.พระมหามานะมุนิวํโสกลมกลาง๒๔เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๕๕.พระมหาสําเริงอาภสฺสโรองอาจ๓๖๑๕พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๕๖.พระมหาประสิทธิ์สิริปญฺโญฤทธิ์มหันต์๔๕๒๕มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๕๗.พระมหาส่งพุทฺธิวโรใจเครือ๒๓มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๕๘.พระมหาสังวรวรกวินฺโทอ่อนสนิท๒๓มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๕๙.สามเณรมหาศาลสืบนิสัย๒๒มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๐ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๖๐.สามเณรวิรัชนุโยค๒๑มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๑๑ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๖๑.พระมหาโสมนัสสุทฺธิมโนล้วนเลิศ๒๗ยานนาวาวัดยานนาวา๑๒ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๖๒.พระมหาณัฏฐพนธ์เสฏฺฐธมฺโมเมธีปัญญากุล๔๐สระเกศวัดสระเกศ๑๓ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๖๓.พระมหาบุญโชติปุญฺญโชติอินทจักร์๓๖๑๖สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๔ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๖๔.พระมหาดุสิตญาณภูสิโตแสวงวงศ์๒๔หัวลําโพงวัดหัวลําโพง๑๕ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๖๕.พระมหาอุทัยญาโณทโยสวัสดิ์นะที๓๒สวนพลูวัดหัวลําโพง๑๖ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๖๖.พระมหาชะโลมปญฺญาวชิโรใคร่ครวญ๒๙นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๗ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๖๗.พระมหาถึงปริธมฺโมสีเสนียด๓๓๑๓ประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส๑๘ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๖๘.พระมหาครรชิตสุชิตคนฺโธกล่อมดี๒๒ปากน้ําวัดปากน้ํา๑๙ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๖๙.พระมหาประพัฒน์สิริปญฺโญศรีกุลกิจ๒๖นาคปรกวัดปากน้ํา๒๐ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๗๐.พระมหาสังคมปญฺญาวุโธสีหะวงศ์๒๕นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม๒๑ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๗๑.สามเณรสมศักดิ์แก้วคําบัง๒๒นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม๒๒ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๗๒.สามเณรสมหวังแสงบํารุง๒๒ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๒๓ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๗๓.พระมหาอภิสิฏฐ์สุวณฺณสิริผลทิพย์๓๐วรามาตยภัณฑสารารามวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๒๔ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๗๔.พระมหาสากลติกฺขปญฺโญพรหมสถิตย์๒๑อนงคารามวัดอนงคาราม๒๕ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๗๕.พระมหามีชัยวีรปญฺโญตุวันโน๓๓๑๑อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๖ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๗๖.พระมหาประเสริฐอิทฺธิปญฺโญสุขพิมลพรรณ๓๓๑๑อินทารามวัดอินทาราม๒๗ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๗๗.พระมหาประกิตฐิตสีโลประทุมรัตน์๓๓๑๒ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๘ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๗๘.พระมหากริชกายวรธีโรศรีนันทา๓๑บางรักใหญ่นนทบุรี๒๙ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๗๙.พระมหาจําเรียนสิกฺขาสโภสังเกตุ๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๐ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๘๐.สามเณรสามารถเพชรสมัย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๑ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๘๑.พระมหาสายสิริวณฺโณเกิดช่อ๒๙เขียนเขตปทุมธานี๓๒ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๘๒.พระมหาไพฑูรย์วิทูโรคงจันทร์๓๒๑๒บึงนครราชสีมา๓๓ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๘๓.พระมหาวิศิษฐ์ธีรวํโสกลีบม่วง๓๐๑๐พรหมสุรินทร์สุรินทร์๓๔ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๘๔.พระมหาบุญเจิดมหาปุญฺโญพรหมสวัสดิ์๓๕สัตหีบชลบุรี๓๕ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๘๕.พระมหาสุชาติอภิชาโตโจมเสนาะ๒๒มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๖ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๘๖.สามเณรสุพจน์คําน้อย๒๒อู่ทองสุพรรณบุรี๓๗ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๘๗.พระมหาอุ้ยอุปสนฺโตเกตุจําปา๕๘๓๖เขาวังราชบุรี๓๘ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๖๐๘๘.แม่ชีกฤษณารักษาโฉม๓๒มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์บ.ศ.๙๒๕๔๐