ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๘,๘๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๘๘๐๑.พระมหาพิษณุวชิรเมธีบุญนิยม๒๒แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี๔๐ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๐๒.พระมหาประเสริฐปุณฺณสิริศรีสุข๓๔๑๓แสงสวรรค์นครสวรรค์๔๑ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๐๓.พระมหานิรันดร์ธีรปญฺโญปัญญาเลย๒๒ท่าตอนเชียงใหม่๔๒ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๐๔.สามเณรสานิตย์ชาญสงคราม๒๑บึงนครราชสีมา๔๓ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๐๕.สามเณรกิตติลักษณ์สุภีษะ๒๑บึงนครราชสีมา๔๔ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๐๖.พระมหาพงษ์เชฏฐ์ธีรวํโสไกรจันทร์๒๕พายัพนครราชสีมา๔๕ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๐๗.สามเณรโกวิทย์พิมพวง๒๐พระปฐมเจดีย์นครปฐม๔๖ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๐๘.พระมหาวีระวีรปญฺโญสุขแสวง๒๑พระงามนครปฐม๔๗ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๐๙.สามเณรไกรวรรณปุณขันธ์๒๐พระงามนครปฐม๔๘ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๑๐.พระมหาอาคมสุมณีโกแก้วใส๒๕มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๔๙ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๑๑.พระมหาจิระศักดิ์ธมฺเมธีสังเมฆ๒๕มะนาวหวานนครศรีธรรมราช๕๐ป.ธ.๘๒๕๔๐
๑๑๘๘๑๒.สามเณรเกรียงไกรแก้วไชยะ๒๑จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๑๓.พระมหาภาณุภาณุโกกลิ่นปราชญ์๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๑๔.พระมหาสันทัดอาภทฺธโรจันทร์ทาทอง๒๖บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๑๕.พระมหาเมืองมนต์สุตธโรศรีสมุทร๒๓บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๑๖.พระมหามานะมุนิวํโสกลมกลาง๒๔เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๑๗.พระมหาสําเริงอาภสฺสโรองอาจ๓๖๑๕พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๑๘.พระมหาประสิทธิ์สิริปญฺโญฤทธิ์มหันต์๔๕๒๕มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๑๙.พระมหาส่งพุทฺธิวโรใจเครือ๒๓มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๒๐.พระมหาสังวรวรกวินฺโทอ่อนสนิท๒๓มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๒๑.สามเณรมหาศาลสืบนิสัย๒๒มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๐ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๒๒.สามเณรวิรัชนุโยค๒๑มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๑๑ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๒๓.พระมหาโสมนัสสุทฺธิมโนล้วนเลิศ๒๗ยานนาวาวัดยานนาวา๑๒ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๒๔.พระมหาณัฏฐพนธ์เสฏฺฐธมฺโมเมธีปัญญากุล๔๐สระเกศวัดสระเกศ๑๓ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๒๕.พระมหาบุญโชติปุญฺญโชติอินทจักร์๓๖๑๖สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๔ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๒๖.พระมหาดุสิตญาณภูสิโตแสวงวงศ์๒๔หัวลําโพงวัดหัวลําโพง๑๕ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๒๗.พระมหาอุทัยญาโณทโยสวัสดิ์นะที๓๒สวนพลูวัดหัวลําโพง๑๖ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๒๘.พระมหาชะโลมปญฺญาวชิโรใคร่ครวญ๒๙นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๗ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๒๙.พระมหาถึงปริธมฺโมสีเสนียด๓๓๑๓ประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส๑๘ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๓๐.พระมหาครรชิตสุชิตคนฺโธกล่อมดี๒๒ปากน้ําวัดปากน้ํา๑๙ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๓๑.พระมหาประพัฒน์สิริปญฺโญศรีกุลกิจ๒๖นาคปรกวัดปากน้ํา๒๐ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๓๒.พระมหาสังคมปญฺญาวุโธสีหะวงศ์๒๕นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม๒๑ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๓๓.สามเณรสมศักดิ์แก้วคําบัง๒๒นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม๒๒ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๓๔.สามเณรสมหวังแสงบํารุง๒๒ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๒๓ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๓๕.พระมหาอภิสิฏฐ์สุวณฺณสิริผลทิพย์๓๐วรามาตยภัณฑสารารามวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๒๔ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๓๖.พระมหาสากลติกฺขปญฺโญพรหมสถิตย์๒๑อนงคารามวัดอนงคาราม๒๕ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๓๗.พระมหามีชัยวีรปญฺโญตุวันโน๓๓๑๑อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๖ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๓๘.พระมหาประเสริฐอิทฺธิปญฺโญสุขพิมลพรรณ๓๓๑๑อินทารามวัดอินทาราม๒๗ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๓๙.พระมหาประกิตฐิตสีโลประทุมรัตน์๓๓๑๒ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๘ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๔๐.พระมหากริชกายวรธีโรศรีนันทา๓๑บางรักใหญ่นนทบุรี๒๙ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๔๑.พระมหาจําเรียนสิกฺขาสโภสังเกตุ๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๐ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๔๒.สามเณรสามารถเพชรสมัย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๑ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๔๓.พระมหาสายสิริวณฺโณเกิดช่อ๒๙เขียนเขตปทุมธานี๓๒ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๔๔.พระมหาไพฑูรย์วิทูโรคงจันทร์๓๒๑๒บึงนครราชสีมา๓๓ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๔๕.พระมหาวิศิษฐ์ธีรวํโสกลีบม่วง๓๐๑๐พรหมสุรินทร์สุรินทร์๓๔ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๔๖.พระมหาบุญเจิดมหาปุญฺโญพรหมสวัสดิ์๓๕สัตหีบชลบุรี๓๕ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๔๗.พระมหาสุชาติอภิชาโตโจมเสนาะ๒๒มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๖ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๔๘.สามเณรสุพจน์คําน้อย๒๒อู่ทองสุพรรณบุรี๓๗ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๔๙.พระมหาอุ้ยอุปสนฺโตเกตุจําปา๕๘๓๖เขาวังราชบุรี๓๘ป.ธ.๙๒๕๔๐
๑๑๘๘๕๐.แม่ชีกฤษณารักษาโฉม๓๒มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์บ.ศ.๙๒๕๔๐