ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๐๑.พระธยาบันฑิกรณ์จารุธมฺโมอาศัยบุญ๒๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๐๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐๒.พระณัฐพงศ์ปภาโตนาคคงคำ๒๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๐๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐๓.พระอดิศรอนาลโยศรแก้ว๔๑สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๐๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐๔.พระธงชาติมงฺคลชาโตมุงคลดี๓๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๐๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐๕.พระจารุกิตติ์อนุตฺตโรแรงจบ๒๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๐๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐๖.พระโชคชัยธีรธมฺโมสมศิริ๒๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๐๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐๗.พระพรชัยรตนญาโณรัตนะ๒๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๐๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐๘.พระฤทธีอาทโรสมเชียงคง๒๗สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐๙.พระสุริยันต์ญาณจนฺโทแสงจันทร์๒๕สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑๐.สามเณรชินวัตรขำศรี๑๗สามพระยาวัดสามพระยา๑๑๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑๑.สามเณรภาณุพงศ์ศรีผึ้งทอง๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๑๑๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑๒.สามเณรกัสสปะฟองสมุทร๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๑๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑๓.สามเณรพัชรินทร์ชาวนา๑๕สามพระยาวัดสามพระยา๑๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑๔.สามเณรณัฐวุฒิราชสุนทร๑๓สามพระยาวัดสามพระยา๑๑๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑๕.สามเณรจักรพงศ์รุ่งเรือง๑๔ใหม่อมตรสวัดสามพระยา๑๑๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑๖.พระณัฐพงษ์คุณสํวโรเพาะปลูก๒๐สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๑๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑๗.สามเณรเจนรบวุฒิคุณ๑๕สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๑๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑๘.พระธวัชชัยธมฺมชโยบุญศรี๒๓เสมียนนารีวัดเสมียนนารี๑๑๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑๙.สามเณรสัณห์ภวิศเกศรี๑๓แสนสุขวัดแสนสุข๑๑๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒๐.สามเณรดนัยบุญรอด๑๔แสนสุขวัดแสนสุข๑๒๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒๑.สามเณรสุทธิโชติส่งศรีแจ้ง๑๔แสนสุขวัดแสนสุข๑๒๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒๒.สามเณรมานัสแก้วสีหมอก๑๔แสนสุขวัดแสนสุข๑๒๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒๓.สามเณรณัฐภพเพ็ชรเทศ๑๕แสนสุขวัดแสนสุข๑๒๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒๔.สามเณรชาลีอุ่นละม้าย๑๖แสนสุขวัดแสนสุข๑๒๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒๕.สามเณรวรเวชวงศ์ภักดี๑๓แสนสุขวัดแสนสุข๑๒๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒๖.สามเณรกฤษฎาเกตุสำเภา๑๓แสนสุขวัดแสนสุข๑๒๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒๗.สามเณรณัฐกานต์อุตส่าห์๑๔แสนสุขวัดแสนสุข๑๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒๘.สามเณรวิชิตภู่ภักดี๑๔แสนสุขวัดแสนสุข๑๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒๙.พระนพดลอภิชาโนอารีย์ชน๒๙โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร๑๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓๐.พระนำพลชิตมาโรปองสุวรรณ๒๒โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร๑๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓๑.สามเณรตะวันวงศ์กลม๑๔คลองเตยในวัดคลองเตยใน๑๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓๒.สามเณรสยามนาแข็ง๑๖คลองเตยในวัดคลองเตยใน๑๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓๓.สามเณรสุริยาเอกสะพัง๑๓ชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม๑๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓๔.สามเณรณัฐกิตติ์มีแก้ว๑๓ชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม๑๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓๕.สามเณรเจษฎาภรณ์มีพันธ์๑๓ชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม๑๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓๖.สามเณรบารมีแซ่ลิ้ม๑๒ชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม๑๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓๗.สามเณรศิริโชคขันแก้ว๑๕ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ๑๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓๘.สามเณรพัชรพลสิทธิ์น้อย๑๖เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม๑๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓๙.สามเณรอัธิชัยแสงสิงห์๑๕เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม๑๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔๐.พระดนัยฐิตวํโสเปล่งสะอาด๓๒จันทร์นอกคณะเขตบางคอแหลม๑๔๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔๑.สามเณรกฤชเอี่ยมอารมณ์๑๔กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง๑๔๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔๒.สามเณรกตัญญูมูละศรีวะ๑๔กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง๑๔๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔๓.สามเณรฐิติพงศ์ยนต์ศรี๑๓กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง๑๔๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔๔.สามเณรอัครเดชโนจากุล๑๕กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง๑๔๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔๕.สามเณรชานนแพทอง๑๔กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง๑๔๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔๖.สามเณรพัชรเชียงสาย๑๔กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง๑๔๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔๗.สามเณรธีรพัฒน์สมศรี๑๓กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง๑๔๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔๘.พระนครวีรพโลจิตต์สกุล๕๗สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๔๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔๙.พระธวัชชัยธีราลงฺกาโรพลอุ่น๒๖สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๔๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕๐.พระอภินันท์อาภาธโรชมหมื่น๒๖สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๕๐ป.๑-๒๒๕๖๒