ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๕๑.พระอภิรุมชัยฐานวีโรละลอบ๓๗สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๕๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕๒.พระพิเชษฐอธิปญฺโญสอนสุภาพ๒๗สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๕๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕๓.พระธนวัฑฒน์อภิญาโณงามสะเพริง๓๘สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๕๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕๔.สามเณรสุลีนยู๒๖สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๕๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕๕.สามเณรสุภีมะ๒๕สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๕๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕๖.สามเณรสุขอีชุม๒๕สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๕๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕๗.สามเณรวัณณดีจันท์๑๙สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๕๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕๘.สามเณรคำม่วนปัญญาเงิน๑๗สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๕๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕๙.สามเณรอนิรุตพลอุ่น๑๕สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๕๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖๐.สามเณรเภียรินตรี๑๗สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๖๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖๑.พระยุทธศักดิ์ยโสธโรแก้วกระจ่าง๒๙สาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว๑๖๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖๒.พระพีรพัฒน์พีรพฑฺฒโนสุกใส๓๘นวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม๑๖๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖๓.พระศักดิ์กรินทร์สีลเตโชอินทร์จันทร์๒๗นวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม๑๖๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖๔.พระชาญณรงค์ปริชาโนพุทธา๔๙๑๓นวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม๑๖๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖๕.พระเบือนฐานรโตศรีเจริญสุข๕๘๑๒สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม๑๖๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖๖.พระรังสรรค์ธมฺมสิริมาตย์ผดุง๕๐สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม๑๖๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖๗.พระศิริศักดิ์สิริสกฺโขโชคชัยปัถมาพร๒๖สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม๑๖๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖๘.พระประสานติสฺสโรดวงสิน๔๒สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม๑๖๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖๙.พระสุวิทย์ธมฺมทินฺโนธารประเสริฐ๔๒สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม๑๖๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗๐.พระกำชัยสติสมฺปนฺนศรีสุนนท์๔๐สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม๑๗๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗๑.สามเณรพงศักดิ์อุตระวงศ์๑๗สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม๑๗๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗๒.พระพุทธิพงศ์วุฑฺฒิธมฺโมเอกมงคลสุข๕๕ปากท่อคณะเขตสวนหลวง๑๗๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗๓.พระมนูญปญฺญาวโรทิพย์โสดา๔๕ศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม๑๗๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗๔.พระสมโภชน์รกฺขิตธมฺโมพันธุ์ไพโรจน์๔๘อยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม๑๗๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗๕.สามเณรชานนท์แสงวรรณ์๑๗หนองจอกคณะเขตหนองจอก๑๗๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗๖.พระมงคลจารุวณฺโณนาคเจริญ๓๐๑๑กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๗๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗๗.พระสีมาจนฺทสาโรจันทสาร๓๑กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๗๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗๘.พระสมจิตร์โชติลาโภนิติกัลยาวงศ์๕๔กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๗๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗๙.พระอรรถชัยอตฺถโกสโลเอมโอด๒๖กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๗๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘๐.พระธนกรกิตฺติสาโรหมื่นเดช๕๐กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๘๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘๑.พระโชคดีวรปญฺโญพันธุ์น้อย๒๗กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๘๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘๒.พระสถาปนิกสุมโนโล่ห์ทอง๒๕กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๘๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘๓.พระจักรวาลวรปญฺโญฉลอง๒๙กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๘๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘๔.พระปริณณฎฺฐิโกแสงอุบล๒๕กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๘๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘๕.พระนุกูลอนากุโลปิติพืช๕๒กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๘๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘๖.พระนิพันธ์ปมุตฺโตศิริจันทร์๓๓กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๘๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘๗.พระวัจน์กรกุสลจิตฺโตนาคทอง๒๖กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๘๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘๘.พระวัชยุทธนิติสาโรรินทนาพิพัฒน์๒๖กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๘๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘๙.พระอภิชาติอธิปญฺโญภูมิกระจ่าง๒๑กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๘๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙๐.สามเณรณัฐวัฒน์หมื่นไสยาสน์๑๘กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๙๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙๑.สามเณรชัยวงศ์สมทัด๑๖กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๙๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙๒.สามเณรนัทวัฒน์ผิวขำ๑๔กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๙๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙๓.สามเณรสุรพัศนานิคบุตร๑๔กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๙๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙๔.สามเณรพงศธรทิคุนันท์๑๔กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๙๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙๕.พระอธิเดชอายุโทบุญส่ง๒๕คฤหบดีวัดคฤหบดี๑๙๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙๖.พระธนายุตฐานุตฺตโรพรหมฉิม๒๙คฤหบดีวัดคฤหบดี๑๙๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙๗.สามเณรเทพลักษณ์แจภูเขียว๑๖ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๙๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙๘.สามเณรสุรชัชเอกรัมย์๑๒ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๙๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙๙.พระนราพงศ์ธีรปญฺโญภูพาดเขียว๓๖นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๙๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐๐.สามเณรธนิสรกองแก้ว๑๗นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๐๐ป.๑-๒๒๕๖๒