ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๒๐๑.สามเณรธงชัยพูลศิลป์๑๕นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๐๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐๒.พระชัยวัฒน์ธนวฑฺฒโนธนสุวรรณ๒๘บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๐๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐๓.พระสุรพลอาภรโณไกรรอด๒๔เครือวัลย์วัดบุปผาราม๒๐๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐๔.พระบุญเลิศนาควโรนิ่มสุวรรณ์๓๓๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐๕.พระคมกฤชตสุชาโตภูมิครบุรี๔๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐๖.พระสำเร็จฐานกโรพันธุ์ไค้นุ่น๓๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐๗.สามเณรจอยบารัว๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐๘.สามเณรนวพลทองภู๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐๙.พระดนัยอาทิตฺโตแซ่โง้ว๓๘อ่างแก้ววัดปากน้ำ๒๐๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑๐.พระสุชาติสุชาโตวิสูงเร๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑๑.พระณรินทร์จิรธมฺโมภูมิเรศสุนทร๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑๒.พระบุญทวีอธิปุญฺโญคงเพิ่มพูล๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑๓.พระสมจิตรธนปญฺโญลานตวน๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑๔.พระเรืองศรีธมฺมธโรหิรัญพันธ์๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑๕.พระปัญญาปิยสีโลแปลงกาย๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑๖.พระอนุวรรตน์ถาวรจิตฺโตเอการัมย์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑๗.พระสุเทพธมฺมสาโรลุนหล้า๕๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑๘.พระเทพกรสิริมงฺคโลศรีกาญจน์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑๙.พระฉัตรชัยติกฺขปญฺโญวงษ์แหวน๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒๐.พระเด่นพงศ์เตชพโลประไวย์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒๑.พระสุระมหุสฺสาโหสุกรี๔๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒๒.พระปุณณวิชอภิปุณฺโณแสนทวีสุข๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒๓.พระทวีศักดิ์วฑฺฒนเมธีรักอิ่ม๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒๔.สามเณรวุฒิพงษ์วัดแผ่นลำ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒๕.สามเณรยุทธการพรหมรังสี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒๖.สามเณรกิดาวงไชคำ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒๗.สามเณรกฤษดาชูสูงเนิน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒๘.สามเณรศิวพงษ์แก้วรัศมี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒๙.สามเณรวรวิทย์ศรีจันทร์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๐.สามเณรวาทิตตองโพธิ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๑.สามเณรวีรพงศ์ฤทธิ์สำอาง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๒.สามเณรสุรกานต์ช่อจันทร์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๓.สามเณรบุญช่วยพูนจันทึก๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๔.สามเณรอดิทัตตุ่มดาวเรือง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๕.สามเณรอรรถพรหาแก้ว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๖.สามเณรภานุวัตรทองติด๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๗.สามเณรศักดินันท์ประสงค์ทรัพย์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๘.สามเณรทชภณกุมภาพงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๙.สามเณรบัณฑิตสิงห์บำรุง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๐.สามเณรนัฐชนนชูสุข๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๑.สามเณรภาณุสราคำ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๒.สามเณรสุริยาเกนสาคู๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๓.สามเณรวัชระพงศ์สุวรรณกูฏ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๔.สามเณรกำพลศรีลาชัย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๕.สามเณรกษาปณ์สาระปัญญา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๖.สามเณรรัฐพลคำชนะ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๗.สามเณรภูมินทร์หวังสำราญ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๘.สามเณรสุวัฒน์ศรีแก้ว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๙.สามเณรสุรสิทธิ์ไชยปัญหา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๐.สามเณรศุภกรเชื้อนุ่น๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๐ป.๑-๒๒๕๖๒