ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๘,๘๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๒๐๑.สามเณรสุดยอดรัตนาศรี๑๗สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน๒๐๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๐๒.สามเณรณัฐพลวัฒนเทียนแพ๑๖บางบอนคณะเขตบางบอน๒๐๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๐๓.พระจิรายุญาณวีโรพันธ์มาลี๒๑ใหม่เทพนิมิตรคณะเขตบางพลัด๒๐๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๐๔.พระวิสูตรรุจิธมฺโมแย้มสุข๖๖ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ๒๐๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๐๕.พระไพรวัลย์สิริสุวณฺโณโพธิ์ขาว๓๕๑๔ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม๒๐๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๐๖.สามเณรวรวิทย์วิรัชวงศ์๑๔อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม๒๐๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๐๗.พระสมัยปรกฺกโมจันทร์หมื่นไวย์๔๗๒๔บัวขวัญนนทบุรี๒๐๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๐๘.พระพิทักษ์วิสุทฺโธแสนสุข๓๖๑๓บัวขวัญนนทบุรี๒๐๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๐๙.พระยุทธนาปญฺญายุตฺโตภักดีบุรี๒๙บัวขวัญนนทบุรี๒๐๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑๐.พระสามลธมฺมจารีลึม๒๗บัวขวัญนนทบุรี๒๑๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑๑.พระจีระพงษ์อนีโฆสร้อยจำปา๔๗บัวขวัญนนทบุรี๒๑๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑๒.พระเภปสนฺนจิตฺโตลัม๓๒บัวขวัญนนทบุรี๒๑๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑๓.พระสรรพวริทธิ์กนฺตวีโรคำพันชนะ๔๖บัวขวัญนนทบุรี๒๑๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑๔.พระภัทรกรกตสาโรบุญยะวัตร๒๐บัวขวัญนนทบุรี๒๑๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑๕.พระวิศรุตเตชวโรจันทร์เรือง๓๓บัวขวัญนนทบุรี๒๑๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑๖.สามเณรสมอ่อนอาต๑๘บัวขวัญนนทบุรี๒๑๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑๗.สามเณรลิมเล็ง๑๘บัวขวัญนนทบุรี๒๑๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑๘.พระธีรเดชนรินฺโทมณีโชติ๒๙บางนานนทบุรี๒๑๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑๙.พระเจษฎาจิตฺตกาโรอุตะมะชะ๒๕พุทธปัญญานนทบุรี๒๑๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒๐.พระวัลลภสิริคุตฺโตโชคสูงเนิน๕๙๑๖พุทธปัญญานนทบุรี๒๒๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒๑.พระลกจารุธมฺโมตาเสาร์๒๙สมรโกฏินนทบุรี๒๒๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒๒.พระวัชรชัยอตุลวํโสณัฎฐพลญาณมนตรี๔๗๑๐อุบลวนารามนนทบุรี๒๒๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒๓.พระโอภาสโอภาโสมีบุญ๖๔อุบลวนารามนนทบุรี๒๒๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒๔.สามเณรศุภชัยเลื่อนลอย๑๔บัวแก้วเกษรปทุมธานี๒๒๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒๕.พระศักดิ์ชัยกิตฺติสกฺโกแจ่มแจ้ง๒๓บ่อทองปทุมธานี๒๒๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒๖.พระอภิชาญาณวโรเติมสมบัติบวร๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒๗.พระสหรัฐฉนฺทธมฺโมสุตธัมโม๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒๘.พระชนาธิปสุมโนแสนราษฏร์๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒๙.พระวิศักดิ์ธมฺมสิริโกศรีไทย๕๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓๐.พระมงคลคุณมงฺคโลเสนาธง๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓๑.พระณัฐพลอคฺคสกฺโกศักดิ์พงศธร๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓๒.พระธุรกิจธมฺมาลงฺกโตแก้วเฮือง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓๓.สามเณรอำนวยรุ่งสี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓๔.สามเณรนนทวรรษมะณู๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓๕.สามเณรณัฐกานต์มะณู๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓๖.สามเณรอัครชัยคำแหงพล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓๗.สามเณรปพนโรจนธรรมกุล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓๘.สามเณรจามิลเคนดี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓๙.สามเณรเทวมินทร์ชาฤทธิ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔๐.สามเณรณัฐภพอ่อนแก้ว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔๑.สามเณรกิตติพศวะศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔๒.สามเณรสุทธิภัทรรุ่งโรจน์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔๓.สามเณรณัฐวุฒิโต๊ะรัมย์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔๔.พระยุทธพงษ์หาสวํโสตุ้มอ่อน๔๓เขียนเขตปทุมธานี๒๔๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔๕.พระธีรภัทรธีรภทฺโทพานทอง๒๓เขียนเขตปทุมธานี๒๔๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔๖.พระโชคชัยปริปุณฺโณไชยฤทธิ์๒๔มูลจินดารามปทุมธานี๒๔๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔๗.พระสุรพงษ์ชยานนฺโทรินชัย๒๗คลองหนึ่งปทุมธานี๒๔๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔๘.พระประกิจปคุโณมารยาตร์๓๒ธัญญะผลปทุมธานี๒๔๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔๙.พระเอกมรกตเมตฺติโกลายขุนทด๔๒เมตารางค์ปทุมธานี (ธ)๒๔๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๕๐.พระพรหมกมลภูริปญฺโญคำเสียงใส๔๑โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ๒๕๐ป.๑-๒๒๕๖๓