ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๒๕๑.สามเณรรณกฤตไชยูปถัมภ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๒.สามเณรปวริศว์มีวงศ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๓.สามเณรเฉลิมพงษ์พริ้งเพริด๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๔.สามเณรปฐมพรโชคประเสริฐ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๕.สามเณรศรายุทธพรมหนู๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๖.สามเณรณัฐดนัยคงสืบ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๗.สามเณรชนินทร์ประกอบดี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๘.สามเณรวรรธนะหาญสุโพธิ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๙.สามเณรณัฐวุฒิคมพุดซา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๐.สามเณรภาคินวงศ์จอม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๑.สามเณรปรีชาอินทร์เพชร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๒.สามเณรวราพลวิลา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๓.สามเณรนัฐฤทธิ์ยวงเดชกล้า๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๔.สามเณรชัยธวัชสอนบุญมี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๕.สามเณรศิริศักดิ์มัดทุรี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๖.สามเณรธีรวัฒน์บุญอุดม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๗.สามเณรกานต์นิธิสุวินวงศ์เกษม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๘.สามเณรสำราญศักดิ์ศักดิ์ประโคน๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๙.สามเณรปิยพัตรหัสบงพันธ์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๐.สามเณรสิทธิศักดิ์มูลตรีภักดี๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๑.สามเณรนฤเดชวงษ์จันทร์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๒.สามเณรทีรภัทรแคนพา๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๓.สามเณรธนบูรณ์อ่อนช้อย๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๔.สามเณรพุฒินาทประมวล๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๕.สามเณรธนวัฒน์พูลเกษม๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๖.สามเณรณัฐพงศ์ไตรล้ำ๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๗.สามเณรณัฐวุฒิสมศรี๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๘.สามเณรปพนศักดิ์แสงอุ่น๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๙.สามเณรภาณุเดชประทุม๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘๐.พระยุวชาติถิรมโนเกล้าสมุทร๓๒๑๐ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๒๘๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘๑.พระธรรมศักดิ์ธีรธมฺโมวรรณศรี๒๗ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๒๘๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘๒.สามเณรศตวรรษสมบูรณ์๑๘ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๘๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘๓.สามเณรพีระพงษ์ดิษฐเจริญ๑๔ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๘๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘๔.สามเณรธนธรสวัสดิ์เอื้อ๑๔ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๘๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘๕.พระประเสริฐอภิปุญฺโญเพ็ชรกิ่ง๔๕นางนองวัดราชโอรสาราม๒๘๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘๖.พระอภิรักษ์พรฺหมฺคุโณลายสนิทเสรีกุล๔๑กกวัดราชโอรสาราม๒๘๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘๗.พระธนาวุฒิคุณากโรแพพิพัฒน์๒๕กกวัดราชโอรสาราม๒๘๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘๘.พระณรงค์ชัยชยาสุโภธนะหมอก๒๔สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม๒๘๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘๙.พระกอบชัยเขมานนฺโทแซ่อึ้ง๓๖๑๗โนนเมืองวัดสุวรรณาราม๒๘๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙๐.พระรณชัยสุจิณฺโณบัวทนงค์๓๓หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม๒๙๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙๑.พระวรุจน์อชิโตงามเด่นเจริญศรี๒๙อนงคารามวัดอนงคาราม๒๙๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙๒.พระหิรัญยสินฺธโรพึ่งสุข๔๕อนงคารามวัดอนงคาราม๒๙๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙๓.สามเณรศิรพลบุญประสิทธิ์๑๕อนงคารามวัดอนงคาราม๒๙๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙๔.สามเณรพาลึลือไกรสอน๑๖อมรคีรีวัดอมรคีรี๒๙๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙๕.สามเณรสิทธิชัยฮุยพิทักษ์๑๕น้อยนางหงษ์วัดอมรคีรี๒๙๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙๖.สามเณรศักรินทร์ผ่านภูมี๑๕อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๙๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙๗.พระกล้าณรงค์เขมโกกุยแก้วพะเนา๒๔อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๙๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙๘.พระอัคคะวรรธน์ทินฺนปญฺโญหงษ์ลอยลม๒๔อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๙๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙๙.พระสหกฤษสทฺธาธิโกนนทมานันท์๔๒อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๙๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐๐.สามเณรทัฒภูมิอะทุมชาย๑๖อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๐๐ป.๑-๒๒๕๖๒