ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๓๐๑.สามเณรศุภชัยศรีวังนอก๑๔อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๐๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐๒.สามเณรพีรพัฒน์รินทร์วงค์๑๓อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๐๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐๓.สามเณรชัยณรงค์กรแก้วดวงดี๑๓อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๐๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐๔.สามเณรพิสิษฐ์คงธนศุภมงคล๑๓อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๐๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐๕.สามเณรลิชายไอราม๑๖ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี๓๐๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐๖.สามเณรพัฒน์พงษ์ศรีโสภณ๑๙สันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี๓๐๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐๗.พระลีลวัฒน์ฐานวีโรศรีโบราณ๓๔กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน๓๐๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐๘.พระชัยวัฒน์ชยวฑฺฒโนสุวรรณวงศ์๒๙ธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน๓๐๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐๙.พระไกรสรกตปุญฺโญนีอำมาตย์๓๓กกคณะเขตบางขุนเทียน๓๐๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑๐.สามเณรเจตฎายุบลมาตย์๑๗หัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน๓๑๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑๑.สามเณรปิติพงษ์ช่วยบำรุง๒๑แทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน๓๑๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑๒.พระบวรวิทย์จนฺโทภาโสสุทธิวงศ์ษา๒๕สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน๓๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑๓.สามเณรนพรัตน์ทนทาน๑๗สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน๓๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑๔.สามเณรสุทัศน์ไทรสังข์ดุษฎ์๑๖สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน๓๑๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑๕.สามเณรวันชัยณ เด็จ๑๗สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน๓๑๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑๖.สามเณรอนันต์บ้างโข้ง๑๗สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน๓๑๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑๗.สามเณรเอมินตู๑๗สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน๓๑๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑๘.พระปัณณภพอาภาธโรศัลยคุปปต์๔๓บางบอนคณะเขตบางบอน๓๑๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑๙.พระนิติพัฒน์สุธีโรพงศ์ธนนท์๓๑บางบอนคณะเขตบางบอน๓๑๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒๐.พระปิยวัฒน์อานนฺโทคังคะสมบูรณ์๓๙๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๒๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒๑.พระอนุรักษ์สุจิตฺโตคันธนาลิต๔๐๑๑บัวขวัญนนทบุรี๓๒๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒๒.พระจันทร์ขนฺติโกเจ้า๒๘บัวขวัญนนทบุรี๓๒๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒๓.พระณาเรตโชตวิริโยถาจ๓๐บัวขวัญนนทบุรี๓๒๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒๔.พระทาวชยพหุโลถาจ๒๘บัวขวัญนนทบุรี๓๒๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒๕.พระเสงี่ยมปรกฺกโมปัญญา๕๕บัวขวัญนนทบุรี๓๒๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒๖.พระธันวาธนวุฑฺโฒสีทับทิม๒๓บัวขวัญนนทบุรี๓๒๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒๗.พระอิสระชัยปิยธโรเสวกพันธุ์๔๓บัวขวัญนนทบุรี๓๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒๘.พระสหัสวรรษถิรจิตฺโตผิวแก้วดี๔๓บัวขวัญนนทบุรี๓๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒๙.พระประสิทธิ์ปภาโสบางแดง๕๑บัวขวัญนนทบุรี๓๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓๐.พระสุนันกนฺตวีโรชำนาญรัมย์๓๙บัวขวัญนนทบุรี๓๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓๑.พระนพพรโสธโนต่ายเทศ๕๑บัวขวัญนนทบุรี๓๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓๒.สามเณรธนากรหมื่นมงคล๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓๓.สามเณรฤทธีแฮล๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓๔.สามเณรภัทร์ขอน๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓๕.สามเณรอ่องเมืองสายธรรม๑๗บัวขวัญนนทบุรี๓๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓๖.สามเณรวิชัยเรืองรัมย์๑๖บัวขวัญนนทบุรี๓๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓๗.สามเณรทศพลราชพิบูลย์๑๖บัวขวัญนนทบุรี๓๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓๘.สามเณรณัฐพลศิลมั่น๑๔บัวขวัญนนทบุรี๓๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓๙.พระสมุห์ธีระพันธ์ญาณธีโรหมอยาดี๒๕กำแพงนนทบุรี๓๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔๐.พระกันดาวายาขนฺติสมฺปนฺโนสุขใจ๒๖สมรโกฏินนทบุรี๓๔๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔๑.พระประเสริฐสิริภทฺโทสุขสมบัติไพบูลย์๕๔๑๔บางค้อนนทบุรี๓๔๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔๒.สามเณรงอกซางลำ๑๙อุบลวนารามนนทบุรี๓๔๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔๓.พระกวิณกวิวํโสโล่ห์พนากุล๒๖ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๓๔๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔๔.พระบุญเพิ่มมนาโปกริ่มใจ๕๑ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๓๔๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔๕.พระธนภูมิธมฺมิโกบุญมาก๒๔กู้นนทบุรี๓๔๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔๖.สามเณรจักรพรรณอุ่นจันทร์๑๔กู้นนทบุรี๓๔๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔๗.พระอัมรินทร์อินฺทโชโตเอกภควัตวงศ์๓๔เชิงเลนนนทบุรี๓๔๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔๘.พระมานัดมานิโตส่วนบุญ๒๖บางไผ่นนทบุรี๓๔๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔๙.พระสุชาติภูริวฑฺฒโนบัวไข๓๓บางไผ่นนทบุรี๓๔๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕๐.พระวันลพกมฺมสุโภขุนศรีรอด๔๒ไผ่เหลืองนนทบุรี๓๕๐ป.๑-๒๒๕๖๒