ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๘,๘๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๓๕๑.พระครูใบฎีกาวีรพงษ์ธมฺมิสฺสโรตรีพรเจริญ๓๖๑๓จองคำลำปาง๓๕๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๕๒.สามเณรเนติพงษ์สาโพลาย๑๖จองคำลำปาง๓๕๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๕๓.สามเณรพร้อมพงษ์โกสุม๑๓จองคำลำปาง๓๕๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๕๔.สามเณรพัชรพลไม้เมือง๑๓จองคำลำปาง๓๕๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๕๕.สามเณรวรชิตดีทุ่งน้อย๑๓จองคำลำปาง๓๕๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๕๖.สามเณรวิชญ์พลดาป้อม๑๓จองคำลำปาง๓๕๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๕๗.สามเณรอนุวัตรบุริขำ๑๓จองคำลำปาง๓๕๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๕๘.สามเณรอริย์ธัชบุญตอบ๑๓จองคำลำปาง๓๕๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๕๙.สามเณรชัยอนันต์ประทุมมา๑๑จองคำลำปาง๓๕๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖๐.สามเณรอทิตย์ชานนท์บุญมี๑๘ม่วงหลวงลำปาง๓๖๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖๑.พระธีรพงศ์ชุตินฺธโรสุริยะธนโชติ๒๕พระสิงห์เชียงราย๓๖๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖๒.พระแก้วจิตฺตปาโลแซ่ว่าง๓๐พระสิงห์เชียงราย๓๖๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖๓.พระอานุภาพทกฺขญาโณอินทะนัย๒๑พระสิงห์เชียงราย๓๖๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖๔.พระครูสุจิณเจติยานุการสุทฺธาจาโรเดชสอน๖๑๔๐พระธาตุผาเงาเชียงราย๓๖๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖๕.พระพงษ์เพชรจนฺทโชโตปิ่นสกุล๔๔๑๔พระธาตุผาเงาเชียงราย๓๖๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖๖.สามเณรตาลบุญตาล๑๙พระธาตุผาเงาเชียงราย๓๖๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖๗.สามเณรเกียรติก้องรักชาติ๑๙พระธาตุผาเงาเชียงราย๓๖๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖๘.สามเณรอชิรวิทย์ก้างยาง๑๗พระธาตุผาเงาเชียงราย๓๖๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖๙.สามเณรเกียรติภูมิจันทฤทธิ์๑๖พระธาตุผาเงาเชียงราย๓๖๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗๐.สามเณรหลวงคำอัคคเดชโภคิน๑๔พระธาตุผาเงาเชียงราย๓๗๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗๑.สามเณรธนกรทองศรี๑๓พระธาตุผาเงาเชียงราย๓๗๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗๒.สามเณรเลิศนุวัฒน์วงค์เมืองมา๑๓พระธาตุผาเงาเชียงราย๓๗๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗๓.พระมาโนชโรจนสิริพรหมโชติ๔๒๒๑แสงแก้วโพธิญาณเชียงราย๓๗๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗๔.สามเณรพันธกานต์ชัยภูมิ๑๔ศรีโคมคำพะเยา๓๗๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗๕.สามเณรณรงค์ฤทธิ์ใจเสาร์ดี๑๘พระบาทมิ่งเมืองแพร่๓๗๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗๖.พระธงชัยวชิรญาโณพิชัย๓๔๑๓สวรรคนิเวศแพร่๓๗๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗๗.สามเณรบูรพาบางสี๑๓ชัยมงคลแพร่๓๗๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗๘.พระณัฐพัชรอริญฺชโยสุนทรเสรีกุล๕๖ป่าคอวังน่าน๓๗๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗๙.สามเณรณัฐวุฒิภูยาทิพย์๑๔สวนดอกเชียงใหม่๓๗๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘๐.สามเณรอภิสรหล้าจู๑๕ศรีโสดาเชียงใหม่๓๘๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘๑.พระบุญแปงปารคูสุจินดา๒๓บุพพารามเชียงใหม่๓๘๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘๒.สามเณรจักรกฤษณ์จงกล๒๐บุพพารามเชียงใหม่๓๘๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘๓.พระทรงพลโชติโยอิ่มเกษม๔๒๑๐สมเด็จอาสภวันเชียงใหม่๓๘๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘๔.พระสุทธิศักดิ์สิรินฺธโรศรีวิลัย๒๙ดอนแก้วเชียงใหม่๓๘๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘๕.พระศักดิ์ชัยอภิปุณฺโณอ่อนมุข๒๗ป่าไม้แดงเชียงใหม่๓๘๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘๖.สามเณรศักดาพอติยะ๑๕ป่าไม้แดงเชียงใหม่๓๘๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘๗.สามเณรสันติคัมภีร์อาญา๑๗บ้านขุนเชียงใหม่๓๘๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘๘.สามเณรวรสุขศุจิพัฒน์๑๖บ้านขุนเชียงใหม่๓๘๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘๙.สามเณรภาณุวัฒณ์ประสงค์ทรัพย์๑๕บ้านขุนเชียงใหม่๓๘๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙๐.พระวิวัฒน์อภิวฑฺฒโนจันทร์สามารถ๖๘๑๓เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)๓๙๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙๑.พระเพ็ชรติกฺขปญฺโญสว่างโชติช่วง๔๕เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)๓๙๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙๒.พระฐาปกรณ์ฐานธมฺโมลองไชย๒๔ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)๓๙๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙๓.พระวรากรธมฺมกโรเฉตระการ๔๑ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)๓๙๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙๔.สามเณรเชาวกรณ์๑๗ปางล้อแม่ฮ่องสอน๓๙๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙๕.สามเณรเครือ๑๘ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน๓๙๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙๖.พระเจษฎาเจตนาสุโภคำฤาชัย๓๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๙๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙๗.พระไพฑูรย์คมฺภีรปญฺโญบัวเงิน๔๑๑๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๙๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙๘.พระทินกรฐิตกุสโลมูลน้อย๔๓๑๖โนนสวรรค์อุดรธานี๓๙๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙๙.พระณัฐพลตปสีโลสิมสน๒๕โนนสวรรค์อุดรธานี๓๙๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๐๐.พระจีรศักดิ์จารุธมฺโมไชยคำหาญ๒๕โนนสวรรค์อุดรธานี๔๐๐ป.๑-๒๒๕๖๓