ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๓๕๑.พระกำธรกลฺยานธโรจีนารักษ์๔๒ละหารนนทบุรี๓๕๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕๒.พระวรนันท์วรนนฺโทเกษมวรนันท์๓๒ละหารนนทบุรี๓๕๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕๓.สามเณรองอาจขาวสำอางค์๑๗ละหารนนทบุรี๓๕๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕๔.สามเณรก้องภพไชยสุมัง๑๔ละหารนนทบุรี๓๕๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕๕.สามเณรเจษฎาคำดี๑๔ละหารนนทบุรี๓๕๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕๖.พระสมชายจตุพโลบุญศาสตร์๕๓บางหลวงปทุมธานี๓๕๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕๗.พระสุรสิทธิ์จิตฺตสํวโรเอี่ยมวรรัตน์๒๖เทียนถวายปทุมธานี๓๕๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕๘.พระพีรดนย์ฐิตธมฺโมอัครารัตน์สกกุล๒๙ตำหนักปทุมธานี๓๕๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕๙.พระปัตทวีอคฺควีโรพิมคีรี๒๘ตำหนักปทุมธานี๓๕๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖๐.พระอาทิตย์ปญฺญาวุฑฺโฒธนีเพียร๓๒บัวแก้วเกษรปทุมธานี๓๖๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖๑.พระปวิชธมฺมพโลเจริญพักตร์๕๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖๒.พระนิวัฒน์อาจารสุโภโชติรัตนจินดา๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖๓.พระรัตพลถิรพโลลูกแก้ว๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖๔.พระธีรพงษ์สิริปโภศรีสว่าง๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖๕.พระฉันทพิชญาอภิฉนฺโทดวงเอก๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖๖.พระธีรโชติรตนนนฺโทถวิลวิสาร๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖๗.พระศรุตณฏฺฐิโกขวัญละมูล๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖๘.พระบุญเย็นธมฺมเขโมแสมลาย๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖๙.สามเณรกานต์ศักดิ์จิตบุณย์กุลธร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗๐.สามเณรราเชนทร์มั่นพุฒ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗๑.สามเณรธนวัฒน์แสงดาว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗๒.สามเณรเอกชัยพลแพงพา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗๓.สามเณรธนวัฒน์แก้วกูล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗๔.สามเณรธนากรอุบลรัศมี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗๕.สามเณรชัยวัฒน์พานิช๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗๖.สามเณรภูตะวันบุญหลวง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗๗.สามเณรพันธ์วีร์พันพะม้า๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗๘.สามเณรภูวดลคิดอ่าน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗๙.สามเณรนนท์ธราวัตรนามมันสา๑๗ทวีการะอนันต์ปทุมธานี๓๗๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘๐.พระประสารฐิตธมฺโมปุผาโต๓๐เขียนเขตปทุมธานี๓๘๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘๑.สามเณรพลพลป๊อกสอน๑๕พิรุณศาสตร์ปทุมธานี๓๘๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘๒.พระศรัณย์ณัชชนม์ชินวโรนิธิวัฒนาอำภา๒๙สำแลปทุมธานี (ธ)๓๘๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘๓.พระธนานนท์จนฺทสีโรอุดมพงศ์ลักขณา๓๖ท้ายเกาะใหญ่ปทุมธานี (ธ)๓๘๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘๔.พระอภิเดชฐานากโรรสจันทร์๔๕โพธิยารามสมุทรปราการ๓๘๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘๕.พระรัชมังค์นนฺโทมณี๓๐พุทธภาวนารามสมุทรปราการ๓๘๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘๖.สามเณรปวริศร์จันทอง๑๖ชัยมงคลสมุทรปราการ๓๘๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘๗.พระสมัยอธิมุตฺโตสุกเพ็ง๔๗แพรกษาสมุทรปราการ๓๘๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘๘.พระปานศักดิ์ชินวโรศรีโฉมงาม๒๙แพรกษาสมุทรปราการ๓๘๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘๙.พระผลลาสํวรญาโณเฮง๓๗แพรกษาสมุทรปราการ๓๘๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙๐.พระดาโรวินยมงฺคโลปิน๒๖แพรกษาสมุทรปราการ๓๙๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙๑.สามเณรศรีสุวัสดิ์พันธ์๑๖แพรกษาสมุทรปราการ๓๙๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙๒.สามเณรพิสีริ๑๖แพรกษาสมุทรปราการ๓๙๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙๓.สามเณรอัศนีโอตตผล๑๕แพรกษาสมุทรปราการ๓๙๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙๔.สามเณรถิรธรรมสุขสำราญ๑๓แพรกษาสมุทรปราการ๓๙๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙๕.พระอนุชาถาวรสทฺโธลับบัวงาม๕๔จากแดงสมุทรปราการ๓๙๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙๖.พระทรงชัยอคฺคธมฺโมบดินเกรียงไกร๕๖จากแดงสมุทรปราการ๓๙๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙๗.พระจำรุงอคฺคธมฺโมเจ้า๒๓จากแดงสมุทรปราการ๓๙๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙๘.พระจำเริญอคฺคปญฺโญเจ้า๒๓จากแดงสมุทรปราการ๓๙๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙๙.พระสัญติชัยโรจนญาโณรวมกระโทก๔๘จากแดงสมุทรปราการ๓๙๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐๐.พระจิรภาสสุมิตฺโตเหลางาม๒๖จากแดงสมุทรปราการ๔๐๐ป.๑-๒๒๕๖๒