ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๘,๘๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๔๐๑.พระครูอุดรกิตติญาณกิตฺติญาโณนามวงษ์๕๐๒๐ศรีสว่างอุดรธานี๔๐๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๐๒.พระสมุห์พิพัฒน์จารุธมฺโมเคนถาวร๓๐๑๐ศรีสว่างอุดรธานี๔๐๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๐๓.พระณรงวุฒิอภิวทฺฒโนบุญวิเศษ๒๙ศรีสว่างอุดรธานี๔๐๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๐๔.พระชายชุติธมฺโมพลศรี๕๑ศรีสว่างอุดรธานี๔๐๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๐๕.พระประวาสฉนฺทธมฺโมรุ่งแสง๔๙ศรีสว่างอุดรธานี๔๐๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๐๖.พระรังสรรค์กตปญฺโญศรีภักดีสวัสดิ์๕๕ศรีสว่างอุดรธานี๔๐๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๐๗.พระพิพัฒน์ปสนฺนจิตฺโตรู้พูด๔๖ศรีชมภูบูรพารามอุดรธานี๔๐๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๐๘.พระคำภูฐิตธมฺโมวงษ์บู่ทอง๕๖๓๖ดงบังอุดรธานี๔๐๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๐๙.พระเดชสิทธชาคโรศรีกุดหว้า๓๑บวรรัตนคุณอุดรธานี๔๐๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑๐.พระฤทธิเกียรติปญฺญาวชิโรปิ่นศิลปชัย๓๐บวรรัตนคุณอุดรธานี๔๑๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑๑.พระวิสุทธิ์จกฺกรตโนดีล้ำ๕๑หนองแด่นอุดรธานี๔๑๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑๒.พระณรงค์สุวณฺณนาโคนาคงาม๔๐หนองแด่นอุดรธานี๔๑๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑๓.พระสุดสาครวิชฺชาธโรพิทักษ์วาปี๔๐หนองแด่นอุดรธานี๔๑๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑๔.พระทศวิทย์ฉนฺทกโรฤทธิธรรม๒๖หนองแด่นอุดรธานี๔๑๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑๕.พระนัฐภูมิกิตฺติธโรเครือดำ๓๓หนองแด่นอุดรธานี๔๑๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑๖.พระแสวงอตฺตสาโรเชี่ยวชาน๔๗หนองแด่นอุดรธานี๔๑๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑๗.พระชานนท์สุทสฺสโนประนัดถานัง๓๕หนองแด่นอุดรธานี๔๑๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑๘.พระจิณณวัตรอธิปุญฺโญรัตนะ๒๓หนองแด่นอุดรธานี๔๑๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑๙.พระสมุห์พงศธรปภงฺกโรทุมชะ๓๑ป่าอัมพวันอุดรธานี๔๑๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒๐.พระเฉลิมชัยธมฺมธโรทิพย์มณี๓๘ป่าอัมพวันอุดรธานี๔๒๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒๑.พระไชยันฉนฺทกโรปัญญาไสย๓๖ป่าอัมพวันอุดรธานี๔๒๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒๒.พระพรเทพคั้นกวางมาตรเถื่อน๓๒๑๒ป่าอัมพวันอุดรธานี๔๒๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒๓.สามเณรจิรภัทรภูเดช๑๕ป่าอัมพวันอุดรธานี๔๒๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒๔.สามเณรจิรายุทธลักษณะจันทร์๑๕ป่าอัมพวันอุดรธานี๔๒๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒๕.สามเณรจิรวัฒน์นิสาวัน๑๔ป่าอัมพวันอุดรธานี๔๒๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒๖.สามเณรธเนศเบ้าทองจันทร์๑๓ป่าอัมพวันอุดรธานี๔๒๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒๗.สามเณรภูริณัฐบํารุงนา๑๓ป่าอัมพวันอุดรธานี๔๒๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒๘.พระจักรพงษ์ฐานวีโรทองที๓๗ดอนแก้วเชียงดาอุดรธานี๔๒๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒๙.สามเณรกีน้อยหมื่นหลวง๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๔๒๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓๐.สามเณรวีระพลวิเวศ๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๔๓๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓๑.สามเณรณัฐนันท์แกมรัมย์๑๒ไวกูลฐารามอุดรธานี๔๓๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓๒.สามเณรกิตติชัยบาลนครศรี๑๒ไวกูลฐารามอุดรธานี๔๓๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓๓.พระทวีศักดิ์จิรธมฺโมลือเรื่อง๓๗๑๐โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี๔๓๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓๔.สามเณรธัญเทพทองสาใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี๔๓๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓๕.พระศักดิ์ชายฐานวโรอ่อยสา๔๙๑๐สว่างโยมาลัยอุดรธานี๔๓๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓๖.พระณัฐพงษ์โสภโณวิบูลย์ศิลปื๒๓จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี๔๓๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓๗.พระไชยานุภาพชาครธมฺโมสายืน๓๔ศิรินทราวาสอุดรธานี๔๓๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓๘.พระชินกรชินกโรหาญยักวงค์๒๐จอมมะณีย์อุดรธานี๔๓๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓๙.พระอนันท์นนฺทโกนิตุทร๓๑ถ้ำอินทร์แปลงอุดรธานี๔๓๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔๐.พระจุฬาชินวํโสพรมกุล๔๕บูรพาอุดรธานี๔๔๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔๑.พระอภิวัฒน์อภิวฑฺฒโนบุตตอินทร์๒๙บูรพาอุดรธานี๔๔๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔๒.พระทองเงินหอมกลางทิวากโร๕๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๔๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔๓.พระสมภารโชติปญฺโญพระวังคาม๔๒โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี๔๔๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔๔.สามเณรโสฬสแก้วสอาด๑๔ทิพย์ศรีปัญญาอุดรธานี๔๔๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔๕.พระอนุพงษ์สุธมฺโมศิริจันมา๓๒นิยมบวรอุดรธานี๔๔๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔๖.สามเณรสิทธิชัยพงหาญศึก๑๙อุดมอินทราวาสอุดรธานี๔๔๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔๗.สามเณรณัฐวุฒิแคน้ำ๑๕อุดมอินทราวาสอุดรธานี๔๔๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔๘.สามเณรดนัยพิมพ์ตีข้อ๑๔อุดมอินทราวาสอุดรธานี๔๔๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔๙.สามเณรธีรภัทรสกุลเดช๑๓อุดมอินทราวาสอุดรธานี๔๔๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๕๐.สามเณรเมธาสมสนุก๑๓อุดมอินทราวาสอุดรธานี๔๕๐ป.๑-๒๒๕๖๓