ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๔๐๑.พระจันทสาระจนฺทสาโรอูจ่อ๓๖จากแดงสมุทรปราการ๔๐๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐๒.พระทันตัมเตชสีโลโด๋๒๖จากแดงสมุทรปราการ๔๐๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐๓.พระณัฐวัตรกนฺตวีโรตั้งตระกูลพิพัฒน์๓๕จากแดงสมุทรปราการ๔๐๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐๔.พระจิรวัฒน์อินฺทวีโรกุลลี๒๕บางน้ำผึ้งในสมุทรปราการ๔๐๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐๕.สามเณรธีรศักดิ์คิดกล้า๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐๖.สามเณรอดิเรกผาสูง๑๕บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐๗.สามเณรพงศ์ธรบรรจง๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐๘.สามเณรเพชรอภิรักษ์ปุยผา๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐๙.สามเณรวัชระพลเยี่ยม๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๐๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑๐.สามเณรธีรภาพฉลุนรัมย์๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑๑.สามเณรไชยเชษฐ์สีแสน๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑๒.สามเณรอริยมนต์นันทตันติ๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑๓.สามเณรพุทธกาญจน์สีคำ๑๔บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑๔.สามเณรนทีนะวะนิยม๑๓บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑๕.สามเณรธนาวัฒน์แก้วคำ๑๒บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑๖.พระสุทธิศักดิ์อภิสุทฺโธแทนศิริ๒๔ใหญ่สมุทรปราการ๔๑๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑๗.พระสมพงษ์อธิปญฺโญทองใบน้อย๕๐๒๙จรเข้ใหญ่สมุทรปราการ๔๑๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑๘.พระทวีจนฺทธมฺโมสอนสำแดง๓๖หัวคู้สมุทรปราการ๔๑๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑๙.พระนิธิพันธ์จิตฺตวโรสิงห์วี๒๖หัวคู้สมุทรปราการ๔๑๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒๐.พระกัณหาอคฺควโรลพพื้น๔๕หัวคู้สมุทรปราการ๔๒๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒๑.พระยงยุทธ์ขนฺธพโลเบ้าโนนทอง๓๓หัวคู้สมุทรปราการ๔๒๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒๒.สามเณรอัครวินทร์จินตรารักษ์๑๕หัวคู้สมุทรปราการ๔๒๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒๓.สามเณรณรงค์ศักดิ์แย้มกระจ่าง๑๓หัวคู้สมุทรปราการ๔๒๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒๔.สามเณรภัทรดนัยสามารถกุล๑๓หัวคู้สมุทรปราการ๔๒๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒๕.สามเณรวัชรพงษ์นิกุล๑๕หัวคู้สมุทรปราการ๔๒๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒๖.สามเณรอนุชาบุญเผย๑๕หัวคู้สมุทรปราการ๔๒๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒๗.พระวันชัยพุทฺธิโกลึกมณี๖๐พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒๘.พระชัยวัฒน์ชยเสโนปั้นประสงค์๔๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒๙.พระจะอาอตฺถพโลตระกูลสีขาว๒๘พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓๐.พระชัยธัชอธิปญฺโญช่วยชู๒๑พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓๑.สามเณรประกรณ์จันมาลัง๑๙พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓๒.สามเณรจตุพลแสงทอง๑๘พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓๓.สามเณรจิณณพัตพึ่งพักดิ์๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓๔.สามเณรเบญจมินไพบูลย์สุข๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓๕.สามเณรธวัชชัยชัยราช๑๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓๖.สามเณรวายุเย็นไธสง๑๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓๗.สามเณรกฤตบุญจวบลาภ๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓๘.สามเณรสิทธิชัยใต้โพธิ์๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓๙.สามเณรวัชรินทร์ภาคภูมิ๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔๐.พระดิเรกอภิชาโตเทียนบูชา๓๓กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๔๔๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔๑.พระจักวรรดิ์คุตฺตธมฺโมนาแข็ง๔๐กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๔๔๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔๒.พระสาธิตธีรจนฺโทจันทร์วิเศษ๓๑กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๔๔๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔๓.สามเณรจตุรงค์รถเพชร๑๕กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๔๔๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔๔.สามเณรอิศราตองติดรัมย์๑๕กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๔๔๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔๕.สามเณรพิชิตชัยศรีจันทร์๑๔กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๔๔๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔๖.พระฤทธิรงค์ฐานิสฺสโรปรากฏรัตน์๒๘มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา๔๔๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔๗.พระศรัณย์ธวัลกิตฺติคุโณแพทย์ประสาท๒๗สมณโกฏฐารามพระนครศรีอยุธยา๔๔๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔๘.พระจามรขนฺติธมฺโมมีสมภพ๒๓ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา๔๔๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔๙.สามเณรวันชัยศรีสุพล๒๐ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา๔๔๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕๐.สามเณรนิมิตเหล่าหมวด๑๕ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา๔๕๐ป.๑-๒๒๕๖๒