ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเฉลิมกนฺตสาโรเดชครอบ๓๕กลางกาฬสินธุ์๙๔๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.พระบุญไลกนฺตสีโลละบุญมี๒๓กลางกาฬสินธุ์๙๔๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.พระถาวรมหาลาโภพลสมบัติ๕๕กลางกาฬสินธุ์๙๔๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.พระบุญจันทร์กนฺตสีโลถิ่นวิมล๒๗กลางกาฬสินธุ์๙๕๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.พระหนูแดงสนฺตมโนภารสำอางค์๒๔กลางกาฬสินธุ์๙๕๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.พระสุรเชษฐ์ปสนฺโนภูผาลัย๒๓กลางกาฬสินธุ์๙๕๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.พระจันทร์สิบสุจิณฺโณเทพดู่๒๑กลางกาฬสินธุ์๙๕๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.พระประมลอนาวิโลสุระเสียง๒๐กลางกาฬสินธุ์๙๕๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.สามเณรศักดิ์ศิลป์พ่อศรียา๑๖กลางกาฬสินธุ์๙๕๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.สามเณรพุธตาสาโรจน์๑๖กลางกาฬสินธุ์๙๕๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑.สามเณรยอดชายลินทระ๑๕กลางกาฬสินธุ์๙๕๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๒.สามเณรกรุงสยามผลภักดี๑๕กลางกาฬสินธุ์๙๕๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๓.สามเณรสมหมายโคตรขันธ์๑๕กลางกาฬสินธุ์๙๕๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๔.สามเณรสาครจอมทรักษ์๑๕กลางกาฬสินธุ์๙๖๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๕.สามเณรมานพไชยมาลี๑๔กลางกาฬสินธุ์๙๖๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๖.สามเณรภาณุวัฒน์พิชิตมาร๑๔กลางกาฬสินธุ์๙๖๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๗.สามเณรธวัชพวงเกตุ๑๓กลางกาฬสินธุ์๙๖๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๘.สามเณรสุพรรณบากบั่น๑๓กลางกาฬสินธุ์๙๖๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๙.สามเณรเดือนงามการวิบูลย์๑๓กลางกาฬสินธุ์๙๖๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๐.สามเณรอาคมเหล่าขัตติยะ๑๓กลางกาฬสินธุ์๙๖๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๑.สามเณรพินัยสุดโสม๑๓กลางกาฬสินธุ์๙๖๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๒.สามเณรอุเทนไชยพิบูล๑๓กลางกาฬสินธุ์๙๖๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๓.สามเณรไกรสวัสดิ์นรภาร๑๓กลางกาฬสินธุ์๙๖๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๔.สามเณรสมศักดิ์จู่มา๑๓กลางกาฬสินธุ์๙๗๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๕.สามเณรณัฐทีทองแข็งขยัน๑๓กลางกาฬสินธุ์๙๗๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๖.สามเณรบรรประภาประเชิญสุข๑๒กลางกาฬสินธุ์๙๗๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๗.สามเณรสุพัฒน์ธุปัญญา๑๒กลางกาฬสินธุ์๙๗๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๘.พระทองใสสุจิธมฺโมธรรมธน๗๑กลางกาฬสินธุ์๗๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๙.พระสุทธิ์ปญฺญาสาโรแพงสุทธิ์โธ๖๘กลางกาฬสินธุ์๗๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๐.พระไสวอธิปญฺโญละบุญมี๒๙กลางกาฬสินธุ์๗๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๑.พระวิทิศวิสารโทเหล็กเพชร๒๔กลางกาฬสินธุ์๗๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๒.สามเณรสุกิจเพชรไชย๑๘กลางกาฬสินธุ์๗๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๓.สามเณรปรางค์ตาลวันนา๑๘กลางกาฬสินธุ์๗๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๔.สามเณรนิรุตสุขนิรันดร์๑๘กลางกาฬสินธุ์๗๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๕.สามเณรสมชายถิ่นกะไสย๑๘กลางกาฬสินธุ์๗๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๖.สามเณรธวัชชัยโลหพรม๑๘กลางกาฬสินธุ์๗๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๗.สามเณรศิลปชัยวรคุณ๑๗กลางกาฬสินธุ์๗๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๘.สามเณรไพบูลย์เฉิดพูล๑๗กลางกาฬสินธุ์๗๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๙.สามเณรทนงศักดิ์แฉล้มชาติ๑๖กลางกาฬสินธุ์๗๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๐.สามเณรธีระวัฒน์ระวิศรี๑๖กลางกาฬสินธุ์๗๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๑.สามเณรหนุ่ยมังสุไร๑๖กลางกาฬสินธุ์๗๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๒.สามเณรปัญญาระวิเวท๑๖กลางกาฬสินธุ์๗๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๓.สามเณรเศรษฐวิทย์นาสิงทอง๑๕กลางกาฬสินธุ์๗๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๔.สามเณรนิคมจำปาบัว๑๕กลางกาฬสินธุ์๗๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๕.พระมหากิตติวิริโยญาณสิทธิ์๓๔กลางกาฬสินธุ์๔๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๖.สามเณรมโหสถวรรณอำไพ๑๕กลางกาฬสินธุ์๔๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๐