ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรสกลพรมจำปา๑๗จองคำลำปาง๖๗๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.สามเณรสกายศรีบุญแปลง๑๗จองคำลำปาง๖๘๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.สามเณรศรเพชรทิพย์สุวรรณ๑๖จองคำลำปาง๖๘๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.สามเณรจตุพลแสงพรหมศรี๑๖จองคำลำปาง๖๘๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.สามเณรพรสวรรค์ชมจันทร์๑๖จองคำลำปาง๖๘๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.สามเณรไพฑูลย์คิดการ๑๕จองคำลำปาง๖๘๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.สามเณรอมรฤทธิ์ธิธรรมา๑๕จองคำลำปาง๖๘๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.สามเณรปริวรรตปะสีละเตสังข์๑๕จองคำลำปาง๖๘๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.สามเณรสุรศักดิ์แสงสุมาตร๑๔จองคำลำปาง๖๘๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.สามเณรสุรเดชพันทา๑๔จองคำลำปาง๖๘๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑.สามเณรอภิชาติโยวะศรี๑๔จองคำลำปาง๖๘๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๒.สามเณรสราวุธก้านจักร๑๔จองคำลำปาง๖๙๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๓.สามเณรไพฑูรย์เภาเจริญ๑๔จองคำลำปาง๖๙๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๔.สามเณรดนัยเกตุตากแดด๑๔จองคำลำปาง๖๙๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๕.สามเณรสุชาติจันทร์ทุม๑๔จองคำลำปาง๖๙๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๖.สามเณรสฤษดิ์นามอาษา๑๔จองคำลำปาง๖๙๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๗.สามเณรชาญชัยโรจน์สิทธิธรรมวงส์๑๔จองคำลำปาง๖๙๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๘.สามเณรประมวลดารินรัมย์๑๔จองคำลำปาง๖๙๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๙.สามเณรสิทธพงษ์ธีรานพ๑๔จองคำลำปาง๖๙๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๐.สามเณรกิตติพงษ์นันโช๑๔จองคำลำปาง๖๙๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๑.สามเณรสุรคิดสุนทะวงศ์๑๔จองคำลำปาง๖๙๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๒.สามเณรอนุชาพุสาโรนา๑๔จองคำลำปาง๗๐๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๓.สามเณรสมานสังข์ชำนาญ๑๔จองคำลำปาง๗๐๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๔.สามเณรนรินทร์ดิษฐวิเศษ๑๔จองคำลำปาง๗๐๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๕.สามเณรกิตติศักดิ์ปุริตัง๑๔จองคำลำปาง๗๐๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๖.สามเณรวงศากงภูธร๑๓จองคำลำปาง๗๐๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๗.สามเณรสุวิทย์ศรีภูงา๑๓จองคำลำปาง๗๐๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๘.สามเณรชยาศัยราชบัวผัน๑๓จองคำลำปาง๗๐๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๙.สามเณรนาวินมูลผลงาม๑๓จองคำลำปาง๗๐๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๐.สามเณรฉลองศักดิ์คำชมภู๑๓จองคำลำปาง๗๐๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๑.สามเณรวันชัยอินทร์ทอง๑๓จองคำลำปาง๗๐๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๒.สามเณรไพรัตน์จันทร์เต็มดวง๑๒จองคำลำปาง๗๑๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๓.พระกิตติศักดิ์เตชธโรสุขประเสริฐ๒๐จองคำลำปาง๕๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๔.พระกำชัยธมฺมทีโปยุบลมล๒๐จองคำลำปาง๕๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๕.สามเณรสมพรนามคำ๑๖จองคำลำปาง๕๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๖.สามเณรสุทินมืดทัพไทย๑๖จองคำลำปาง๕๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๗.สามเณรสิทธิชัยจู่มา๑๖จองคำลำปาง๕๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๘.สามเณรสุพรรณสาเกตุ๑๕จองคำลำปาง๕๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๙.สามเณรจักรกรินทร์บ่อเงิน๑๕จองคำลำปาง๕๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๐.สามเณรสุรชัยวงศ์คำจันทร์๑๕จองคำลำปาง๕๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๑.สามเณรกำพลศักดิ์เสนามาตย์๑๕จองคำลำปาง๕๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๒.สามเณรวิรัชแก้วภูมิแห่๑๔จองคำลำปาง๕๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๓.สามเณรประเสริฐกมลเลิศ๑๔จองคำลำปาง๕๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๔.สามเณรสมบูรณ์ศรีภิญโญ๑๔จองคำลำปาง๕๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๕.สามเณรนพรัตน์วิริยะอุปถัมภ์๑๘จองคำลำปาง๓๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๖.สามเณรบุญลอดหันชัยยุงวา๑๗จองคำลำปาง๓๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๗.สามเณรอุทัยศรีทานันท์๑๗จองคำลำปาง๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๘.สามเณรอาวุธคิดการ๑๖จองคำลำปาง๓๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๙.สามเณรเกรียงศักดิ์ไชยสมศรี๑๖จองคำลำปาง๓๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๐.สามเณรสมหมายสงเสนา๑๖จองคำลำปาง๓๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๑.สามเณรชลอกาไชยยา๑๖จองคำลำปาง๓๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๒.สามเณรสมยศสมโมรา๑๖จองคำลำปาง๓๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๓.สามเณรฉลาดเทพราช๑๖จองคำลำปาง๓๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๔.สามเณรนิวัฒน์เรื่องมนตรี๑๕จองคำลำปาง๓๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๕.สามเณรรัศมีบุตรกันหา๑๕จองคำลำปาง๓๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๖.สามเณรสังวาลย์คำสีเขียว๑๕จองคำลำปาง๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๗.สามเณรไกรลาศดำพลงาม๑๕จองคำลำปาง๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๘.สามเณรประมวลพัศดร๑๕จองคำลำปาง๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๐