ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรองอาจพันชารี๑๗จองคำลำปาง๑๐๕๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๒.สามเณรณรงค์ผาดี๑๖จองคำลำปาง๑๐๕๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๓.สามเณรจักรกฤษณ์สิงห์การ๑๕จองคำลำปาง๑๐๕๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๔.สามเณรวีระยุทธมณีฉาย๑๕จองคำลำปาง๑๐๕๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๕.สามเณรอนุรักษ์คำนาแซง๑๕จองคำลำปาง๑๐๕๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๖.สามเณรอนุชาเอียงหลง๑๔จองคำลำปาง๑๐๖๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๗.สามเณรคารมศรีชัย๑๔จองคำลำปาง๑๐๖๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๘.สามเณรสุรเดชสุขเมือง๑๔จองคำลำปาง๑๐๖๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๙.สามเณรทองทิศอายุสม๑๓จองคำลำปาง๑๐๖๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๐.สามเณรศิริใหม่สาวิสัย๑๒จองคำลำปาง๑๐๖๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๑.สามเณรอธิการถิ่นทัพไทย๑๓จองคำลำปาง๑๐๖๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๒.สามเณรณัฐวุฒิกิ่งมะทา๑๓จองคำลำปาง๑๐๖๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๓.สามเณรอำพลกองโส๑๓จองคำลำปาง๑๐๖๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๔.สามเณรอรรถพลเกตุตากแดด๑๕จองคำลำปาง๑๐๖๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๕.สามเณรวุฒิชัยกองสุข๑๕จองคำลำปาง๑๐๖๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๖.สามเณรสนองมีอำนาจ๑๕จองคำลำปาง๑๐๗๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๗.สามเณรอักษรศรีม่วง๑๔จองคำลำปาง๑๐๗๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๘.สามเณรอภิชาติพุฒสาย๑๔จองคำลำปาง๑๐๗๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๙.สามเณรณัฐพงษ์หล้าโพนทัน๑๔จองคำลำปาง๑๐๗๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๐.สามเณรดำรงค์วงศ์สามารถ๑๔จองคำลำปาง๑๐๗๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๑.สามเณรศักดิ์สิทธิ์นาดอนดู่๑๔จองคำลำปาง๑๐๗๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๒.สามเณรยงยุทธคตภูธร๑๔จองคำลำปาง๑๐๗๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๓.สามเณรพีระศักดิ์เสวิคาร๑๔จองคำลำปาง๑๐๗๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๔.สามเณรกรวิทย์นามคำ๑๔จองคำลำปาง๑๐๗๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๕.สามเณรปกรณ์ปัญญาดิษฐ์๑๓จองคำลำปาง๑๐๗๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๖.สามเณรประเวชชาวิเศษ๑๗จองคำลำปาง๖๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๗.สามเณรอาทิตย์หันตุลา๑๕จองคำลำปาง๖๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๘.สามเณรสุวิชาพิมพิรัตน์๑๕จองคำลำปาง๖๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๙.สามเณรพรชัยปุ่งคำน้อย๑๕จองคำลำปาง๖๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๐.สามเณรสมภารสิงห์ด้วง๑๕จองคำลำปาง๖๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๑.สามเณรนันทวีพลหนองหลวง๑๕จองคำลำปาง๖๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๒.สามเณรสุบินศรีม่วง๑๕จองคำลำปาง๖๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๓.สามเณรวรวุฒิสีลาโล้๑๕จองคำลำปาง๖๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๔.สามเณรสนธยามะโนแสน๑๕จองคำลำปาง๖๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๕.สามเณรเอนกอินทร์แปลง๑๕จองคำลำปาง๖๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๖.สามเณรวันวิวัฒน์พิมพิรัตน์๑๕จองคำลำปาง๖๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๗.สามเณรเสณีย์ลาน้ำเที่ยง๑๕จองคำลำปาง๖๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๘.สามเณรทศพลละษา๑๕จองคำลำปาง๖๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๙.สามเณรไทยรัฐสิทธิศาสตร์๑๔จองคำลำปาง๖๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๐.สามเณรกิตติศักดิ์สากระจาย๑๔จองคำลำปาง๖๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๑.สามเณรพรทวีบุราณ๑๔จองคำลำปาง๖๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๒.สามเณรขวัญชัยบุตรพรหม๑๔จองคำลำปาง๖๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๓.สามเณรคมสันต์สิมทอง๑๔จองคำลำปาง๖๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๔.สามเณรนครไทยศิริธารา๑๔จองคำลำปาง๖๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๕.สามเณรปราโมทย์โยธานันท์๑๔จองคำลำปาง๖๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๖.สามเณรวันชัยหาญกุดตุ้ม๑๔จองคำลำปาง๖๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๗.สามเณรจักรพันธ์โนปิง๑๓จองคำลำปาง๖๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๘.สามเณรประดิษฐ์ยิ่งแม่นอาจ๑๖จองคำลำปาง๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๔
๔๙.สามเณรสุธรรมนามคำ๑๖จองคำลำปาง๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๐.สามเณรสุริยาโคหนองบั่ว๑๖จองคำลำปาง๓๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๑.สามเณรทรงศักดิ์แดงชาติ๑๖จองคำลำปาง๓๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๒.สามเณรบุญตาสะเทือนไพร๑๖จองคำลำปาง๓๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๓.สามเณรภักดีอินมนตรี๑๖จองคำลำปาง๓๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๔.สามเณรประยุงเคนเมืองไพร๑๖จองคำลำปาง๓๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๕.สามเณรสมบัติปุ่งคำน้อย๑๕จองคำลำปาง๓๕๔ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๖.สามเณรนรินทร์ตรีถูกแบบ๑๕จองคำลำปาง๓๕๕ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๗.สามเณรไตรภพอาสาคำ๑๕จองคำลำปาง๓๕๖ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๘.สามเณรสุรชัยสีจันดา๑๕จองคำลำปาง๓๕๗ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๙.สามเณรดนัยเกตุตากแดด๑๘จองคำลำปาง๒๐๖ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๐.สามเณรสุชาติจันทร์ทุม๑๘จองคำลำปาง๒๐๗ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๑.สามเณรชาญชัยโรจน์สิทธิธรรมวงศ์๑๘จองคำลำปาง๒๐๘ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๒.สามเณรสุรคิดสุนทะวงศ์๑๘จองคำลำปาง๒๐๙ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๓.สามเณรอนุชาพุสาโรนา๑๘จองคำลำปาง๒๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๔.สามเณรสมานสังข์ชำนาญ๑๘จองคำลำปาง๒๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๕.สามเณรนาวินมูลพลงาม๑๗จองคำลำปาง๒๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๖.พระมหาพรเทพนนฺทจนฺโทสำราญบำรุง๒๕จองคำลำปาง๑๔๙ป.ธ.๗๒๕๔๔
๖๗.สามเณรสมพรนามคำ๒๐จองคำลำปาง๑๕๐ป.ธ.๗๒๕๔๔
๖๘.สามเณรสมบูรณ์ศรีภิญโญ๑๘จองคำลำปาง๑๕๑ป.ธ.๗๒๕๔๔
๖๙.สามเณรอุทัยศรีทานันท์๒๑จองคำลำปาง๕๓ป.ธ.๘๒๕๔๔
๗๐.สามเณรเกรียงศักดิ์ไชยสมศรี๒๐จองคำลำปาง๕๔ป.ธ.๘๒๕๔๔
๗๑.สามเณรสมหมายสงเสนา๒๐จองคำลำปาง๕๕ป.ธ.๘๒๕๔๔
๗๒.สามเณรชลอกาไชยา๒๐จองคำลำปาง๕๖ป.ธ.๘๒๕๔๔
๗๓.สามเณรสมยศสมโมรา๒๐จองคำลำปาง๕๗ป.ธ.๘๒๕๔๔
๗๔.สามเณรนิวัฒน์เรืองมนตรี๑๙จองคำลำปาง๕๘ป.ธ.๘๒๕๔๔
๗๕.สามเณรสังวาลย์คำสีเขียว๑๙จองคำลำปาง๕๙ป.ธ.๘๒๕๔๔