ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรจิรายุทธอเนกเวียง๒๐จองคำลำปาง๕๘๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.สามเณรธนวัฒน์ทวีโคตร๑๙จองคำลำปาง๕๘๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.สามเณรยุทธพงษ์ทีอุทิศ๑๕จองคำลำปาง๕๘๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.สามเณรจิระนันท์คำสุณี๑๕จองคำลำปาง๕๘๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.สามเณรมนตรีสิงเสนา๑๕จองคำลำปาง๕๘๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.สามเณรชัยชนะแสนปราง๑๔จองคำลำปาง๕๘๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.สามเณรจอมพลทองตุ้ม๑๔จองคำลำปาง๕๘๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.สามเณรอานนธชัยนายกชน๑๔จองคำลำปาง๕๘๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.สามเณรนัทวุฒิสายทะเล๑๓จองคำลำปาง๕๘๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.สามเณรภาคภูมิคำลือชัย๑๓จองคำลำปาง๕๘๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรพัทธกานต์นีระพันธ์๑๓จองคำลำปาง๕๙๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.สามเณรปองพลพลรักษา๑๓จองคำลำปาง๕๙๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.สามเณรประจักษ์ก๊กเครือ๑๓จองคำลำปาง๕๙๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรธนพนธ์จันทร์จม๑๓จองคำลำปาง๕๙๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรวิเชียรเมียนขุนทด๑๓จองคำลำปาง๕๙๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรพงศกรอุปรีที๑๒จองคำลำปาง๕๙๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.สามเณรพลนัฐจักษ์ศรีจำปา๑๒จองคำลำปาง๕๙๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๘.สามเณรธนวัฒน์แสนเส็ง๑๕จองคำลำปาง๑๔๗๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๙.สามเณรเฉลิมชัยไขโพธิ์๑๕จองคำลำปาง๑๔๗๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๐.สามเณรสมศักดิ์ดาสายหยุด๑๔จองคำลำปาง๑๔๗๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๑.สามเณรอุรวิทย์คำลุน๑๔จองคำลำปาง๑๔๗๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๒.สามเณรครรชิตศรีสุวอ๑๔จองคำลำปาง๑๔๗๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓.สามเณรสิทธิพงศ์วิเศษวงศ์ษา๑๓จองคำลำปาง๑๔๗๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๔.สามเณรภาณุวัฒน์กิติวัน๑๓จองคำลำปาง๑๔๗๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๕.สามเณรธนวัฒน์สายขุนทด๑๓จองคำลำปาง๑๔๗๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๖.สามเณรธีระวัฒน์สุวรรณแสง๑๓จองคำลำปาง๑๔๘๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗.สามเณรนิวัฒน์แก้วสนธิ๑๓จองคำลำปาง๑๔๘๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๘.สามเณรธนโชติกุมภาลี๑๓จองคำลำปาง๑๔๘๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๙.สามเณรเขตตะวันขมินทกูล๑๓จองคำลำปาง๑๔๘๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๐.สามเณรอนุยุทธมีหล้า๑๓จองคำลำปาง๑๔๘๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๑.สามเณรคงคาธรฉิมบรรจง๑๓จองคำลำปาง๑๔๘๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๒.สามเณรธีรศักดิ์เพชรเครือ๑๓จองคำลำปาง๑๔๘๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๓.สามเณรธันวาโยธานันท์๑๓จองคำลำปาง๑๔๘๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๔.สามเณรภาณุพงศ์อ่อนนาง๑๒จองคำลำปาง๑๔๘๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๕.สามเณรพัสกรโสประโคน๑๒จองคำลำปาง๑๔๘๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๖.สามเณรปริญญาปวนทา๑๒จองคำลำปาง๑๔๙๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๗.สามเณรนิโรธเจริญชีพ๑๒จองคำลำปาง๑๔๙๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๘.สามเณรอมรศักดิ์เมืองสุข๑๒จองคำลำปาง๑๔๙๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๙.สามเณรวรรชนะเดือยพิมพ์๑๑จองคำลำปาง๑๔๙๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๐.สามเณรอำพรเพิ่มพูน๑๖จองคำลำปาง๓๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๑.สามเณรธนพลพันธ์โน๑๕จองคำลำปาง๓๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๒.สามเณรสราวุธสิงห์บุบผา๑๕จองคำลำปาง๓๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๓.สามเณรวีระวุฒิอินต๊ะ๑๕จองคำลำปาง๓๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๔.สามเณรวิภูเยี่ยมชื่น๑๔จองคำลำปาง๓๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๕.สามเณรเกรียงศักดิ์แสงทอง๑๔จองคำลำปาง๓๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๖.สามเณรวันชัยทูลธรรม๑๔จองคำลำปาง๓๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๗.สามเณรกิตติชัยโพธิจักร๑๔จองคำลำปาง๓๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๘.สามเณรคำภีร์ทูลธรรม๑๔จองคำลำปาง๓๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๙.สามเณรสายธารแสงสุนทร๑๔จองคำลำปาง๓๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๐.สามเณรวรชัยพรภักดีวัฒนา๑๓จองคำลำปาง๓๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๑.สามเณรรัตนพลมะลิซ้อน๑๗จองคำลำปาง๑๐๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๒.สามเณรธนพลชาติไทยสง๑๕จองคำลำปาง๑๐๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๓.สามเณรสรวิชญ์บุตรศรี๑๕จองคำลำปาง๑๐๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๔.สามเณรวิชิตมิลาวัลย์๑๔จองคำลำปาง๑๐๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๕.สามเณรเอกชัยชำนิไกร๑๔จองคำลำปาง๑๐๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๖.สามเณรโกศลสุทธิโยธา๑๔จองคำลำปาง๑๐๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๗.สามเณรวันใหม่สาระบูรณ์๑๗จองคำลำปาง๒๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๘.สามเณรพนมกรสีลาโล้๑๖จองคำลำปาง๒๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๙.สามเณรวุฒิชัยหงษ์จันทร์๑๖จองคำลำปาง๒๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๐.สามเณรสุทัศน์หินซุย๑๖จองคำลำปาง๒๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๑.สามเณรชลิตไหลลา๑๕จองคำลำปาง๒๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๒.สามเณรนพรุจพันธุ์เปี่ยม๑๕จองคำลำปาง๒๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๓.สามเณรรัฐพลอักษรพิมพ์๑๕จองคำลำปาง๒๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๔.สามเณรฤทธิรงค์เสนาน้อย๑๕จองคำลำปาง๒๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๕.สามเณรอาคมสายหยุด๑๕จองคำลำปาง๒๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๖.สามเณรเสรีย์บัวสด๑๕จองคำลำปาง๒๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๗.สามเณรธีรวิทย์วรชินา๑๕จองคำลำปาง๒๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๘.สามเณรอานุภาพแสงดี๑๕จองคำลำปาง๒๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๙.สามเณรสุรทินโยสอาด๑๔จองคำลำปาง๒๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๐.สามเณรอำพลวิเชียรเพริศ๑๒จองคำลำปาง๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๑.สามเณรอรรถพลฤทธิ์ศรี๑๗จองคำลำปาง๙๕ป.ธ.๕๒๕๕๔
๗๒.สามเณรสมจิตรเหล่าแหล่๑๗จองคำลำปาง๙๖ป.ธ.๕๒๕๕๔
๗๓.สามเณรสมยศดาทอง๑๖จองคำลำปาง๙๗ป.ธ.๕๒๕๕๔
๗๔.สามเณรจักรพงศ์โพธิ์ศรีงาม๑๖จองคำลำปาง๙๘ป.ธ.๕๒๕๕๔
๗๕.สามเณรนิรัญคาระมาตย์๑๖จองคำลำปาง๙๙ป.ธ.๕๒๕๕๔
๗๖.สามเณรอนุสรณ์พูนกลาง๑๖จองคำลำปาง๑๐๐ป.ธ.๕๒๕๕๔
๗๗.สามเณรอนันต์โลเกตุ๑๕จองคำลำปาง๑๐๑ป.ธ.๕๒๕๕๔
๗๘.สามเณรไพบูลย์อัครศรี๑๕จองคำลำปาง๑๐๒ป.ธ.๕๒๕๕๔
๗๙.สามเณรธนวัฒน์วิเซีย๑๕จองคำลำปาง๑๐๓ป.ธ.๕๒๕๕๔
๘๐.สามเณรธีระวัฒน์มณีสาร๑๘จองคำลำปาง๒๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๔
๘๑.พระมหาอุทัยมหิทฺธิโกติกาพันธ์๓๕๑๕จองคำลำปาง๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๕๔
๘๒.สามเณรเฉลิมมีหนองหว้า๒๐จองคำลำปาง๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๕๔
๘๓.สามเณรมารุตผลานันท์๑๘จองคำลำปาง๑๔๖ป.ธ.๖๒๕๕๔
๘๔.สามเณรวงศธรยืนยง๑๗จองคำลำปาง๑๔๗ป.ธ.๖๒๕๕๔
๘๕.สามเณรสุจินดาพิผ่วนนอก๑๗จองคำลำปาง๑๔๘ป.ธ.๖๒๕๕๔
๘๖.พระมหานทีอิสฺสริโยภาโสธรรมขันธา๒๑จองคำลำปาง๗๔ป.ธ.๗๒๕๕๔
๘๗.สามเณรพรหมมินทร์มาเรียงกา๑๙จองคำลำปาง๗๕ป.ธ.๗๒๕๕๔
๘๘.สามเณรทนงศักดิ์ตาดี๑๘จองคำลำปาง๗๖ป.ธ.๗๒๕๕๔
๘๙.พระมหาสาครวรธมฺโมภาโสพันโน๒๒จองคำลำปาง๕๓ป.ธ.๘๒๕๕๔
๙๐.สามเณรศรชัยเบ้าจันทึก๑๙จองคำลำปาง๕๔ป.ธ.๘๒๕๕๔
๙๑.สามเณรอุเทนเต็มใจ๑๙จองคำลำปาง๕๕ป.ธ.๘๒๕๕๔
๙๒.สามเณรศุภชัยพิมพ์หินกอง๑๘จองคำลำปาง๕๖ป.ธ.๘๒๕๕๔
๙๓.พระมหาอำพลสทฺธมฺโมภาโสกองโส๒๔จองคำลำปาง๔๒ป.ธ.๙๒๕๕๔
๙๔.สามเณรศุภชัยอนุมาตย์๒๑จองคำลำปาง๔๓ป.ธ.๙๒๕๕๔