ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๑๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอรรถชัยญาณวีโรเสื้อก่านคำ๒๕จองคำลำปาง๔๔๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.สามเณรณัฐพงษ์สายวงค์๑๘จองคำลำปาง๔๔๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.สามเณรกิตติพงษ์สนธิคุณ๑๖จองคำลำปาง๔๔๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.สามเณรรุ่งวิกรัยชัยวร๑๖จองคำลำปาง๔๔๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.สามเณรวีรภัทรต่างใจ๑๖จองคำลำปาง๔๕๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๖.สามเณรทนงศักดิ์ร่มเย็น๑๔จองคำลำปาง๔๕๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๗.สามเณรทินภัทรทฤษฎี๑๔จองคำลำปาง๔๕๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๘.สามเณรธนากรโยธานันต์๑๔จองคำลำปาง๔๕๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๙.สามเณรศุภโชคชูวารี๑๔จองคำลำปาง๔๕๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๐.สามเณรกิตติพจน์สีโนนม่วง๑๓จองคำลำปาง๔๕๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๑.สามเณรทรงพลละมัยนิล๑๓จองคำลำปาง๔๕๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๒.สามเณรสุมิพลสุขษา๑๓จองคำลำปาง๔๕๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๓.สามเณรอภิวัฒน์รัตนวงศ์๑๑จองคำลำปาง๔๕๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๔.สามเณรสุนทรปานผ่อง๑๗จองคำลำปาง๑๔๐๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๕.สามเณรชานนท์ไตรโยธี๑๔จองคำลำปาง๑๔๐๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๖.สามเณรธวัชชัยสิงห์คร๑๔จองคำลำปาง๑๔๐๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๗.สามเณรอนุพงษ์แสงศรี๑๔จองคำลำปาง๑๔๐๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๘.สามเณรกรรชัยเกตุทอง๑๓จองคำลำปาง๑๔๐๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๙.สามเณรจีรศักดิ์เพชรเครือ๑๓จองคำลำปาง๑๔๐๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๐.สามเณรเจนณรงค์เทศะนันทน์๑๓จองคำลำปาง๑๔๐๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๑.สามเณรธนงศักดิ์แจ้งสว่าง๑๓จองคำลำปาง๑๔๐๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๒.สามเณรนนธกรปราบศิริ๑๓จองคำลำปาง๑๔๐๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๓.สามเณรบูรพาวิชัย๑๓จองคำลำปาง๑๔๑๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๔.สามเณรศักดิ์สิทธิ์นาคูณ๑๓จองคำลำปาง๑๔๑๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๕.สามเณรพรประเสริฐมังษะชาติ๑๒จองคำลำปาง๑๔๑๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๖.สามเณรปวรุตม์ดอนรักษา๑๑จองคำลำปาง๑๔๑๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๗.พระครูปลัดอุทัยรตนปญฺโญคำชุ่ม๕๓๓๕จองคำลำปาง๑๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๘.สามเณรเฉลิมพลหมุนทอง๑๖จองคำลำปาง๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๙.สามเณรเรืองเดชเสวิคาร๑๖จองคำลำปาง๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๐.สามเณรอธิกรณ์ไชยนามน๑๖จองคำลำปาง๑๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๑.สามเณรกวินมีโชค๑๖จองคำลำปาง๑๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๒.สามเณรธนวัฒน์วงษ์กระนวน๑๕จองคำลำปาง๑๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๓.สามเณรทวีชัยแสงวัน๑๕จองคำลำปาง๑๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๔.สามเณรคมกริชลาหัวโทน๑๔จองคำลำปาง๑๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๕.สามเณรธนันท์ธรยศหนองทุ่ม๑๔จองคำลำปาง๑๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๖.สามเณรธนาวุฒิทิพย์ขุนทด๑๔จองคำลำปาง๑๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๗.สามเณรนิลเทพโพธิ์น้ำคำ๑๔จองคำลำปาง๑๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๘.สามเณรพชรพลจันทะผล๑๔จองคำลำปาง๑๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๙.สามเณรพณาการร้อย๑๔จองคำลำปาง๑๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๐.สามเณรวิษณุอยู่สุข๑๕จองคำลำปาง๑๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๑.พระภมรฐานิโยกนกโรจน์๓๖จองคำลำปาง๔๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๒.สามเณรสุกฤตขอบทอง๑๕จองคำลำปาง๔๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๓.สามเณรณัฐภาสโคตรจ้ำ๑๕จองคำลำปาง๔๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๔.สามเณรณัฐพลยินทรัพย์๑๔จองคำลำปาง๔๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๕.สามเณรทรงพลคีลาวงค์๑๔จองคำลำปาง๔๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๖.สามเณรทรงยศรุ่งแสง๑๔จองคำลำปาง๔๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๗.สามเณรพรไพศาลเสนารักษ์๑๔จองคำลำปาง๔๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๘.สามเณรกรวิชญ์คงนวล๑๓จองคำลำปาง๔๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๙.สามเณรบรรณพตขวัญยืน๑๓จองคำลำปาง๔๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๐.สามเณรสมควรฝอยทอง๑๓จองคำลำปาง๔๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๑.สามเณรสุทธิพงษ์แสงชมภู๑๒จองคำลำปาง๕๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๒.สามเณรณัฐพันธ์เผ่าตัน๑๒จองคำลำปาง๕๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๓.สามเณรพันธกานต์สร้อยสน๑๒จองคำลำปาง๕๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๔.สามเณรอะติยะเผ่าตุ้ย๑๒จองคำลำปาง๕๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๕.สามเณรสิทธิโชคเผ่ากันทะ๑๑จองคำลำปาง๕๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๖.สามเณรณัฐพลขำพันธุ์๑๗จองคำลำปาง๒๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๗.สามเณรณัฐชัยสีทา๑๗จองคำลำปาง๒๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๘.สามเณรชญศักดิ์พุ่มทอง๑๖จองคำลำปาง๒๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๙.สามเณรคุณากรพรมเสนา๑๖จองคำลำปาง๒๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๖๐.สามเณรจิรายุบัวมาศ๑๖จองคำลำปาง๒๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๖๑.สามเณรจิรายุสโลมาแจ่ม๑๖จองคำลำปาง๒๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๖๒.สามเณรเศรษฐนันท์จันทะรี๑๖จองคำลำปาง๒๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๖๓.สามเณรเอนกหอดขุนทด๑๖จองคำลำปาง๒๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๖๔.สามเณรรัฐศาสตร์อามาตมนตรี๑๖จองคำลำปาง๒๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๖๕.สามเณรต่อพงศ์แก้วบุตร๑๕จองคำลำปาง๒๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๖๖.สามเณรพงศ์ภัคแสนขันธ์๑๕จองคำลำปาง๒๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๖๗.สามเณรวุฒิชัยชัยศิลป์๑๕จองคำลำปาง๒๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๖๘.สามเณรวรพจน์รัตนสันติ๑๕จองคำลำปาง๒๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๖๙.สามเณรพงษ์เทวาชาวเหนือ๑๔จองคำลำปาง๒๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๐.สามเณรพรเพชรพันธ์เฉิดฉาย๑๔จองคำลำปาง๒๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๑.สามเณรวันชัยวิระษร๑๔จองคำลำปาง๒๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๒.สามเณรอภินันท์เกิดกุล๑๔จองคำลำปาง๒๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๓.สามเณรคมกริชอินต๊ะกุม๑๓จองคำลำปาง๒๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๔.สามเณรธนภัทรสมรสมนตรี๑๔จองคำลำปาง๕๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๕.สามเณรอภิสิทธิ์บุญมาหล้า๑๙จองคำลำปาง๑๙๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๗๖.สามเณรอานนท์เสน่ห์ดี๑๘จองคำลำปาง๑๙๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๗๗.สามเณรปฏิพัฒน์ท่าเข๑๗จองคำลำปาง๒๐๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๗๘.สามเณรณัฐวุฒิทองจันทร์๑๖จองคำลำปาง๒๐๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๗๙.สามเณรพันธาทิพย์พลนงค์๑๖จองคำลำปาง๒๐๒ป.ธ.๕๒๕๕๙
๘๐.สามเณรวีระจินดากุล๑๖จองคำลำปาง๒๐๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๘๑.สามเณรวีระชัยอิ้มพิมพ์๑๖จองคำลำปาง๒๐๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๘๒.สามเณรศรัณย์มูลเซอร์๑๖จองคำลำปาง๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๘๓.สามเณรสถาพรตะโคดม๑๖จองคำลำปาง๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๘๔.สามเณรสุรชัชสมศรี๑๖จองคำลำปาง๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๘๕.สามเณรสาธรภูยาทิพย์๑๖จองคำลำปาง๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๘๖.สามเณรกันหาใจอยู่๑๖จองคำลำปาง๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๘๗.สามเณรคณิศรพันธุ๑๖จองคำลำปาง๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๘๘.สามเณรสิทธิกรพระสูงเนิน๑๖จองคำลำปาง๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๘๙.สามเณรวรรชนะเดือยพิมพ์๑๖จองคำลำปาง๒๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๙
๙๐.สามเณรผดุงเกียรติธนกิตติ์วรวิบูล๑๕จองคำลำปาง๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๙๑.สามเณรฟ้าเกษมย่อมอารี๑๕จองคำลำปาง๒๑๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๙๒.สามเณรกิตติพงษ์กุลฉวะ๑๕จองคำลำปาง๒๑๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๙๓.สามเณรธีรภัทธผาดนอก๑๕จองคำลำปาง๒๑๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๙๔.สามเณรธีระวัฒน์มาเบ้า๑๕จองคำลำปาง๒๑๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๙๕.สามเณรสุพจน์ทวีผล๑๕จองคำลำปาง๒๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๙๖.สามเณรณัฏฐพลจั่นฮวบ๑๖จองคำลำปาง๔๒๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๙๗.สามเณรทิวามนขุนทด๒๐จองคำลำปาง๑๔๒ป.ธ.๖๒๕๕๙
๙๘.สามเณรอิทธิพลยะภักดี๑๙จองคำลำปาง๑๔๓ป.ธ.๖๒๕๕๙
๙๙.สามเณรธนพลพรหมวงศ์๑๘จองคำลำปาง๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๐๐.สามเณรพิทักษ์พงษ์โคตรชัยยา๑๘จองคำลำปาง๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๐๑.สามเณรชลธีศิลาจารย์๑๘จองคำลำปาง๑๔๖ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๐๒.สามเณรฐิติวัฒน์วันมหาชัย๑๗จองคำลำปาง๑๔๗ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๐๓.สามเณรพิษณุรกไพร๑๗จองคำลำปาง๑๔๘ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๐๔.สามเณรอนุวัฒน์คูณแก้ว๑๗จองคำลำปาง๑๔๙ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๐๕.สามเณรจิรายุแพงสีทา๑๗จองคำลำปาง๑๕๐ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๐๖.สามเณรอาริยะสีโนนม่วง๑๗จองคำลำปาง๑๕๑ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๐๗.สามเณรอัครเดชพันชารี๑๗จองคำลำปาง๑๕๒ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๐๘.สามเณรกิตติชัยสาปัดสี๑๗จองคำลำปาง๑๕๓ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๐๙.สามเณรมนตรีสิงเสนา๒๐จองคำลำปาง๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๑๐.สามเณรพลนัฐจักษ์ศรีจำปา๑๗จองคำลำปาง๑๐๒ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๑๑.สามเณรชลิตไหลลา๒๐จองคำลำปาง๒๒ป.ธ.๘๒๕๕๙
๑๑๒.สามเณรวิภูเยี่ยมชื่น๑๙จองคำลำปาง๒๓ป.ธ.๘๒๕๕๙
๑๑๓.สามเณรสมยศดาทอง๒๑จองคำลำปาง๓๒ป.ธ.๙๒๕๕๙
๑๑๔.สามเณรรัฐพลอักษรพิมพ์๒๐จองคำลำปาง๓๓ป.ธ.๙๒๕๕๙
๑๑๕.สามเณรฤทธิรงค์เสนาน้อย๒๐จองคำลำปาง๓๔ป.ธ.๙๒๕๕๙