ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๒๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเจริญพงษ์ขนฺตฺยุตฺตโรแก้วสีทอง๒๕จองคำลำปาง๖๔๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.สามเณรนิพิฐไกรเทพ๑๘จองคำลำปาง๖๔๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.สามเณรกิตติศักดิ์อัปมะกา๑๖จองคำลำปาง๖๔๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.สามเณรธีระชัยสร้อยเสนา๑๖จองคำลำปาง๖๔๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.สามเณรอนุชาจำปาทิพย์๑๖จองคำลำปาง๖๔๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.สามเณรจักรภูมิมิกขุนทด๑๕จองคำลำปาง๖๔๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.สามเณรสุรธินทร์กอรัมย์๑๕จองคำลำปาง๖๔๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.สามเณรณัฐพลอุดร๑๔จองคำลำปาง๖๔๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.สามเณรบุษกรโคราช๑๔จองคำลำปาง๖๔๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.สามเณรปฏิภาณด่างน้ำเที่ยง๑๔จองคำลำปาง๖๕๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.สามเณรภัทรพงษ์มั่งคั่ง๑๔จองคำลำปาง๖๕๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.สามเณรยศพนธ์ธัญญากุลโกวิท๑๔จองคำลำปาง๖๕๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.สามเณรวิทวัสต๊ะคำ๑๔จองคำลำปาง๖๕๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.สามเณรวีรพลบุญสิทธิเสรี๑๔จองคำลำปาง๖๕๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.สามเณรศุภโชคหลีพันธ์๑๔จองคำลำปาง๖๕๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.สามเณรอนุวัฒน์จันทะนะ๑๔จองคำลำปาง๖๕๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.สามเณรโกศรีชัยวงษา๑๓จองคำลำปาง๖๕๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.สามเณรณัฐภัทรภิรมย์กิจ๑๓จองคำลำปาง๖๕๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.สามเณรณัฐวุฒิขัติยะ๑๓จองคำลำปาง๖๕๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๐.สามเณรดวงแก้วใจวงค์๑๓จองคำลำปาง๖๖๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๑.สามเณรธนพัฒน์ดวงดูสัน๑๓จองคำลำปาง๖๖๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๒.สามเณรธนากรอัคราช๑๓จองคำลำปาง๖๖๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๓.สามเณรปริญธรผลชุม๑๓จองคำลำปาง๖๖๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๔.สามเณรมงคลวงค์ใหญ่๑๓จองคำลำปาง๖๖๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๕.สามเณรวัชรินทร์ไตรโยธี๑๓จองคำลำปาง๖๖๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๖.สามเณรสมยศทูลธรรม๑๓จองคำลำปาง๖๖๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๗.สามเณรสุธิวาธิมาชัย๑๓จองคำลำปาง๖๖๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๘.สามเณรสุรชิตนามรักษา๑๓จองคำลำปาง๖๖๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๙.สามเณรอัณวิศร์อรชุน๑๓จองคำลำปาง๖๖๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๐.สามเณรธีระพจน์พิมหานาม๑๒จองคำลำปาง๖๗๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๑.สามเณรธนกฤตอินกันหา๑๐จองคำลำปาง๖๗๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๒.สามเณรณัฐกิตติ์ไชยวุฒิ๑๓จองคำลำปาง๑๕๘๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๓.สามเณรสุรสิทธิ์บุญมาพล๑๓จองคำลำปาง๑๕๘๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๔.สามเณรชิณวัตรรัตนวงค์๑๒จองคำลำปาง๑๕๘๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๕.สามเณรภูพิพัฒน์เศษดี๑๒จองคำลำปาง๑๕๘๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๖.สามเณรวัฒนาพุทธจักร๑๒จองคำลำปาง๑๕๘๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๗.สามเณรสุรภัคยอดสุนทร๑๒จองคำลำปาง๑๕๘๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๘.สามเณรสิงห์สรศักดิ์ไชชิน๑๑จองคำลำปาง๑๕๘๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๙.พระอรรถชัยญาณวีโรเสื้อก่านคำ๒๖จองคำลำปาง๓๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๐.สามเณรณัฐพงษ์สายวงค์๑๙จองคำลำปาง๓๓๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๑.สามเณรกิตติพงษ์สนธิคุณ๑๗จองคำลำปาง๓๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๒.สามเณรรุ่งวิกรัยชัยวร๑๗จองคำลำปาง๓๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๓.สามเณรทนงศักดิ์ร่มเย็น๑๕จองคำลำปาง๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๔.สามเณรศุภโชคชูวารี๑๕จองคำลำปาง๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๕.สามเณรธวัชชัยสิงห์คร๑๕จองคำลำปาง๓๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๖.สามเณรปรินทร์ธรแวววงค์๑๕จองคำลำปาง๓๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๗.สามเณรทรงพลละมัยนิล๑๔จองคำลำปาง๓๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๘.สามเณรสุมิพลสุขษา๑๔จองคำลำปาง๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๙.สามเณรเจนณรงค์เทศะนันทน์๑๔จองคำลำปาง๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๐.สามเณรบูรพาวิชัย๑๔จองคำลำปาง๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๑.สามเณรพรประเสริฐมังษะชาติ๑๓จองคำลำปาง๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๒.สามเณรอภิวัฒน์รัตนวงศ์๑๒จองคำลำปาง๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๓.สามเณรสุนทรปานผ่อง๑๘จองคำลำปาง๑๐๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๔.สามเณรวีรภัทรต่างใจ๑๗จองคำลำปาง๑๐๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๕.สามเณรธนากรโยธานันต์๑๕จองคำลำปาง๑๐๙๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๖.สามเณรกิตติพจน์สีโนนม่วง๑๔จองคำลำปาง๑๐๙๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๗.สามเณรกรรชัยเกตุทอง๑๔จองคำลำปาง๑๐๙๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๘.สามเณรจีรศักดิ์เพชรเครือ๑๔จองคำลำปาง๑๐๙๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๕๙.สามเณรธนงศักดิ์แจ้งสว่าง๑๔จองคำลำปาง๑๐๙๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๖๐.สามเณรศักดิ์สิทธิ์นาคูณ๑๔จองคำลำปาง๑๐๙๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๖๑.พระมหาภมรฐานิโยกนกโรจน์๓๗จองคำลำปาง๑๔๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๒.พระมหาอัครวัฒน์ฐานรโตเผ่าฐาปนพงศ์๓๒๑๑จองคำลำปาง๑๔๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๓.สามเณรเฉลิมพลหมุนทอง๑๗จองคำลำปาง๑๔๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๔.สามเณรอธิกรณ์ไชยนามน๑๗จองคำลำปาง๑๔๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๕.สามเณรกวินมีโชค๑๗จองคำลำปาง๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๖.สามเณรธนวัฒน์วงษ์กระนวน๑๖จองคำลำปาง๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๗.สามเณรณัฐภาสโคตรจ้ำ๑๖จองคำลำปาง๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๘.สามเณรคมกริชลาหัวโทน๑๕จองคำลำปาง๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๖๐
๖๙.สามเณรธนันท์ธรยศหนองทุ่ม๑๕จองคำลำปาง๑๕๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๐.สามเณรธนาวุฒิทิพย์ขุนทด๑๕จองคำลำปาง๑๕๕ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๑.สามเณรพชรพลจันทะผล๑๕จองคำลำปาง๑๕๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๒.สามเณรวิษณุอยู่สุข๑๕จองคำลำปาง๑๕๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๓.สามเณรบรรณพตขวัญยืน๑๔จองคำลำปาง๑๕๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๔.สามเณรสมควรฝอยทอง๑๔จองคำลำปาง๑๕๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๕.สามเณรสุทธิพงษ์แสงชมภู๑๓จองคำลำปาง๑๖๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๖.สามเณรณัฐพันธ์เผ่าตัน๑๓จองคำลำปาง๑๖๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๗.สามเณรพันธกานต์สร้อยสน๑๓จองคำลำปาง๑๖๒ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๘.สามเณรทรงพลคีลาวงค์๑๕จองคำลำปาง๓๘๒ป.ธ.๔๒๕๖๐
๗๙.สามเณรกรวิชญ์คงนวล๑๔จองคำลำปาง๓๘๓ป.ธ.๔๒๕๖๐
๘๐.สามเณรสิทธิโชคเผ่ากันทะ๑๒จองคำลำปาง๓๘๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๘๑.สามเณรณัฐพลขำพันธุ์๑๘จองคำลำปาง๑๑๑ป.ธ.๕๒๕๖๐
๘๒.สามเณรคุณากรพรมเสนา๑๗จองคำลำปาง๑๑๒ป.ธ.๕๒๕๖๐
๘๓.สามเณรจิรายุสโลมาแจ่ม๑๗จองคำลำปาง๑๑๓ป.ธ.๕๒๕๖๐
๘๔.สามเณรวุฒิชัยชัยศิลป์๑๖จองคำลำปาง๑๑๔ป.ธ.๕๒๕๖๐
๘๕.สามเณรพงษ์เทวาชาวเหนือ๑๕จองคำลำปาง๑๑๕ป.ธ.๕๒๕๖๐
๘๖.สามเณรพรเพชรพันธ์เฉิดฉาย๑๕จองคำลำปาง๑๑๖ป.ธ.๕๒๕๖๐
๘๗.สามเณรต่อพงศ์แก้วบุตร๑๖จองคำลำปาง๒๙๙ป.ธ.๕๒๕๖๐
๘๘.สามเณรณัฐพลนิสัยตรง๑๙จองคำลำปาง๑๓๖ป.ธ.๖๒๕๖๐
๘๙.สามเณรปฏิพัฒน์ท่าเข๑๘จองคำลำปาง๑๓๗ป.ธ.๖๒๕๖๐
๙๐.สามเณรณัฐวุฒิทองจันทร์๑๗จองคำลำปาง๑๓๘ป.ธ.๖๒๕๖๐
๙๑.สามเณรพันธาทิพย์พลนงค์๑๗จองคำลำปาง๑๓๙ป.ธ.๖๒๕๖๐
๙๒.สามเณรวีระจินดากุล๑๗จองคำลำปาง๑๔๐ป.ธ.๖๒๕๖๐
๙๓.สามเณรวีระชัยอิ้มพิมพ์๑๗จองคำลำปาง๑๔๑ป.ธ.๖๒๕๖๐
๙๔.สามเณรศรัณย์มูลเซอร์๑๗จองคำลำปาง๑๔๒ป.ธ.๖๒๕๖๐
๙๕.สามเณรสถาพรตะโคดม๑๗จองคำลำปาง๑๔๓ป.ธ.๖๒๕๖๐
๙๖.สามเณรสาธรภูยาทิพย์๑๗จองคำลำปาง๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๖๐
๙๗.สามเณรกันหาใจอยู่๑๗จองคำลำปาง๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๖๐
๙๘.สามเณรคณิศรพันธุ๑๗จองคำลำปาง๑๔๖ป.ธ.๖๒๕๖๐
๙๙.สามเณรสิทธิกรพระสูงเนิน๑๗จองคำลำปาง๑๔๗ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๐๐.สามเณรวรรชนะเดือยพิมพ์๑๗จองคำลำปาง๑๔๘ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๐๑.สามเณรณัฏฐพลจั่นฮวบ๑๗จองคำลำปาง๑๔๙ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๐๒.สามเณรผดุงเกียรติธนกิตติ์วรวิบูล๑๖จองคำลำปาง๑๕๐ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๐๓.สามเณรฟ้าเกษมย่อมอารี๑๖จองคำลำปาง๑๕๑ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๐๔.สามเณรกิตติพงษ์กุลฉวะ๑๖จองคำลำปาง๑๕๒ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๐๕.สามเณรธีรภัทธผาดนอก๑๖จองคำลำปาง๑๕๓ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๐๖.สามเณรธีระวัฒน์มาเบ้า๑๖จองคำลำปาง๑๕๔ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๐๗.สามเณรสุพจน์ทวีผล๑๖จองคำลำปาง๑๕๕ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๐๘.สามเณรจิระนันท์คำสุณี๒๑จองคำลำปาง๗๗ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๐๙.สามเณรธนพลพรหมวงศ์๑๙จองคำลำปาง๗๘ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๑๐.สามเณรพิทักษ์พงษ์โคตรชัยยา๑๙จองคำลำปาง๗๙ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๑๑.สามเณรฐิติวัฒน์วันมหาชัย๑๘จองคำลำปาง๘๐ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๑๒.สามเณรพิษณุรกไพร๑๘จองคำลำปาง๘๑ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๑๓.สามเณรอนุวัฒน์คูณแก้ว๑๘จองคำลำปาง๘๒ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๑๔.สามเณรอาริยะสีโนนม่วง๑๘จองคำลำปาง๘๓ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๑๕.สามเณรอานุภาพแสงดี๒๑จองคำลำปาง๔๑ป.ธ.๘๒๕๖๐
๑๑๖.สามเณรวีระวุฒิอินต๊ะ๒๑จองคำลำปาง๔๒ป.ธ.๘๒๕๖๐
๑๑๗.สามเณรวันชัยทูลธรรม๒๐จองคำลำปาง๔๓ป.ธ.๘๒๕๖๐
๑๑๘.สามเณรพลนัฐจักษ์ศรีจำปา๑๘จองคำลำปาง๔๔ป.ธ.๘๒๕๖๐
๑๑๙.สามเณรนพรุจพันธุ์เปี่ยม๒๑จองคำลำปาง๑๙ป.ธ.๙๒๕๖๐
๑๒๐.สามเณรวิภูเยี่ยมชื่น๒๐จองคำลำปาง๒๐ป.ธ.๙๒๕๖๐