ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๑๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระณัฏฐพลโกวิโทภาโสไชยสาร๒๐จองคำลำปาง๕๕๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.สามเณรธนากรก๋าสม๑๙จองคำลำปาง๕๕๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.สามเณรนรเทพยาวุฒิ๑๖จองคำลำปาง๕๕๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.สามเณรคณิศรอินออน๑๖จองคำลำปาง๕๕๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.สามเณรทวีกันทะไชย๑๕จองคำลำปาง๕๕๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.สามเณรเทวัญภูยาทิพย์๑๕จองคำลำปาง๕๕๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.สามเณรจรัสรวีแก้วกาหลง๑๔จองคำลำปาง๕๕๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.สามเณรธวัชชัยทวีผล๑๔จองคำลำปาง๕๕๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.สามเณรธนพนธ์จันทร์โท๑๔จองคำลำปาง๕๕๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.สามเณรพูลเทพเด็ดเดี่ยว๑๔จองคำลำปาง๕๖๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.สามเณรเริงฤทธิ์นันทะ๑๔จองคำลำปาง๕๖๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.สามเณรภูมิเบ้าเงิน๑๔จองคำลำปาง๕๖๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๓.สามเณรปณัฐกานต์กาติ๊บ๑๔จองคำลำปาง๕๖๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.สามเณรอดิศักดิ์ธงยศ๑๓จองคำลำปาง๕๖๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๕.สามเณรณรงค์กรวงค์คำหูม๑๓จองคำลำปาง๕๖๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๖.สามเณรณัฐพลปรารมภ์๑๓จองคำลำปาง๕๖๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๗.สามเณรภูวดลชุมภู๑๓จองคำลำปาง๕๖๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๘.สามเณรราชันยะมงคล๑๓จองคำลำปาง๕๖๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๙.สามเณรเนมินธรอ่อนศิลา๑๓จองคำลำปาง๕๖๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๐.สามเณรไพฑูรย์หมู่หล้า๑๓จองคำลำปาง๕๗๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๑.สามเณรนพปฎลอรชุน๑๓จองคำลำปาง๕๗๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๒.สามเณรทรงพลคตภูธร๑๒จองคำลำปาง๕๗๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๓.สามเณรฉัตรมงคลบุญทิพย์๑๒จองคำลำปาง๕๗๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๔.สามเณรกฤษฎาผายตากแดด๑๒จองคำลำปาง๕๗๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๕.สามเณรเสฏฐวุฒิวงษา๑๒จองคำลำปาง๕๗๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๖.สามเณรอิศวนนท์พรมสกล๑๑จองคำลำปาง๕๗๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๗.สามเณรเจษฎาขุนทอง๑๐จองคำลำปาง๕๗๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๘.สามเณรศราวุธดวงจันแดง๑๔จองคำลำปาง๑๕๐๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๙.สามเณรชฎายุทธหลวงแก้ว๑๓จองคำลำปาง๑๕๐๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๐.สามเณรธนากรณ์จอมนาสวน๑๒จองคำลำปาง๑๕๐๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๑.สามเณรพิฆเนศคำทา๑๑จองคำลำปาง๑๕๐๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๒.สามเณรสีรักสีสมุด๑๑จองคำลำปาง๑๕๐๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๓.สามเณรนิพิฐไกรเทพ๑๙จองคำลำปาง๒๘๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๔.สามเณรกิตติศักดิ์อัปมะกา๑๗จองคำลำปาง๒๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๕.สามเณรธีระชัยสร้อยเสนา๑๗จองคำลำปาง๒๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๖.สามเณรจักรภูมิมิกขุนทด๑๖จองคำลำปาง๒๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๗.สามเณรนนธกรปราบศิริ๑๕จองคำลำปาง๒๙๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๘.สามเณรณัฐพลอุดร๑๕จองคำลำปาง๒๙๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๙.สามเณรปฏิภาณด่างน้ำเที่ยง๑๕จองคำลำปาง๒๙๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๐.สามเณรยศพนธ์ธัญญากุลโกวิท๑๕จองคำลำปาง๒๙๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๑.สามเณรศุภโชคหลีพันธ์๑๕จองคำลำปาง๒๙๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๒.สามเณรอนุวัฒน์จันทะนะ๑๕จองคำลำปาง๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๓.สามเณรโกศรีชัยวงษา๑๔จองคำลำปาง๒๙๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๔.สามเณรดวงแก้วใจวงค์๑๔จองคำลำปาง๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๕.สามเณรธนพัฒน์ดวงดูสัน๑๔จองคำลำปาง๓๐๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๖.สามเณรธนากรอัคราช๑๔จองคำลำปาง๓๐๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๗.สามเณรวัชรินทร์ไตรโยธี๑๔จองคำลำปาง๓๐๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๘.สามเณรสมยศทูลธรรม๑๔จองคำลำปาง๓๐๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๙.สามเณรสุธิวาธิมาชัย๑๔จองคำลำปาง๓๐๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๐.สามเณรสุรชิตนามรักษา๑๔จองคำลำปาง๓๐๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๑.สามเณรอัณวิศร์อรชุน๑๔จองคำลำปาง๓๐๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๒.สามเณรสุรสิทธิ์บุญมาพล๑๔จองคำลำปาง๓๐๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๓.สามเณรธนกฤตอินกันหา๑๑จองคำลำปาง๓๐๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๔.สามเณรสุรธินทร์กอรัมย์๑๖จองคำลำปาง๘๘๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๕.สามเณรณัฐภัทรภิรมย์กิจ๑๔จองคำลำปาง๘๘๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๖.สามเณรณัฐวุฒิขัติยะ๑๔จองคำลำปาง๘๘๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๗.สามเณรปริญธรผลชุม๑๔จองคำลำปาง๘๘๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๘.สามเณรมงคลวงค์ใหญ่๑๔จองคำลำปาง๘๘๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๙.สามเณรธีระพจน์พิมหานาม๑๓จองคำลำปาง๘๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๐.สามเณรสุรภัคยอดสุนทร๑๓จองคำลำปาง๘๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๑.สามเณรณัฐพงษ์สายวงค์๒๐จองคำลำปาง๒๕๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๒.สามเณรสุนทรปานผ่อง๑๙จองคำลำปาง๒๕๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๓.สามเณรวีรภัทรต่างใจ๑๘จองคำลำปาง๒๕๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๔.สามเณรทรงยศรุ่งแสง๑๖จองคำลำปาง๒๕๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๕.สามเณรทนงศักดิ์ร่มเย็น๑๖จองคำลำปาง๒๕๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๖.สามเณรธวัชชัยสิงห์คร๑๖จองคำลำปาง๒๕๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๗.สามเณรธนากรโยธานันต์๑๖จองคำลำปาง๒๕๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๘.สามเณรสุมิพลสุขษา๑๕จองคำลำปาง๒๖๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๙.สามเณรบูรพาวิชัย๑๕จองคำลำปาง๒๖๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๐.สามเณรกิตติพจน์สีโนนม่วง๑๕จองคำลำปาง๒๖๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๑.สามเณรธนงศักดิ์แจ้งสว่าง๑๕จองคำลำปาง๒๖๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๒.สามเณรศักดิ์สิทธิ์นาคูณ๑๕จองคำลำปาง๒๖๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๓.สามเณรอะติยะเผ่าตุ้ย๑๔จองคำลำปาง๒๖๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๔.สามเณรพรประเสริฐมังษะชาติ๑๔จองคำลำปาง๒๖๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๕.สามเณรอภิวัฒน์รัตนวงศ์๑๓จองคำลำปาง๒๖๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๖.สามเณรเจนณรงค์เทศะนันทน์๑๕จองคำลำปาง๖๔๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๗.สามเณรกรรชัยเกตุทอง๑๕จองคำลำปาง๖๔๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๘.พระมหาภมรฐานิโยกนกโรจน์จองคำลำปาง๑๓๐ป.ธ.๕๒๕๖๑
๗๙.สามเณรเอนกหอดขุนทดจองคำลำปาง๑๓๑ป.ธ.๕๒๕๖๑
๘๐.สามเณรเฉลิมพลหมุนทองจองคำลำปาง๑๓๒ป.ธ.๕๒๕๖๑
๘๑.สามเณรอธิกรณ์ไชยนามนจองคำลำปาง๑๓๓ป.ธ.๕๒๕๖๑
๘๒.สามเณรกวินมีโชคจองคำลำปาง๑๓๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๘๓.สามเณรธนันท์ธรยศหนองทุ่มจองคำลำปาง๑๓๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๘๔.สามเณรพชรพลจันทะผลจองคำลำปาง๑๓๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๘๕.สามเณรวิษณุอยู่สุขจองคำลำปาง๑๓๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๘๖.สามเณรบรรณพตขวัญยืนจองคำลำปาง๑๓๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๘๗.สามเณรวันชัยวิระษร๑๖จองคำลำปาง๒๖๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๘๘.สามเณรคมกริชลาหัวโทน๑๖จองคำลำปาง๒๖๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๘๙.สามเณรสิทธิโชคเผ่ากันทะ๑๓จองคำลำปาง๒๖๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๙๐.สามเณรคุณากรพรมเสนาจองคำลำปาง๒๐๓ป.ธ.๖๒๕๖๑
๙๑.สามเณรพรเพชรพันธ์เฉิดฉายจองคำลำปาง๒๐๔ป.ธ.๖๒๕๖๑
๙๒.พระมหาวันใหม่นรินฺโทภาโสสาระบูรณ์๒๔จองคำลำปาง๑๓๑ป.ธ.๗๒๕๖๑
๙๓.พระมหาทิวามานิโตภาโสมนขุนทด๒๒จองคำลำปาง๑๓๒ป.ธ.๗๒๕๖๑
๙๔.พระมหาอิทธิพลกุณฺฑโลภาโสยะภักดี๒๑จองคำลำปาง๑๓๓ป.ธ.๗๒๕๖๑
๙๕.สามเณรธีรศักดิ์เพชรเครือ๒๐จองคำลำปาง๑๓๔ป.ธ.๗๒๕๖๑
๙๖.สามเณรกิตติชัยสาปัดสี๑๙จองคำลำปาง๑๓๕ป.ธ.๗๒๕๖๑
๙๗.สามเณรณัฐวุฒิทองจันทร์๑๘จองคำลำปาง๑๓๖ป.ธ.๗๒๕๖๑
๙๘.สามเณรพันธาทิพย์พลนงค์๑๘จองคำลำปาง๑๓๗ป.ธ.๗๒๕๖๑
๙๙.สามเณรศรัณย์มูลเซอร์๑๘จองคำลำปาง๑๓๘ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๐๐.สามเณรสาธรภูยาทิพย์๑๘จองคำลำปาง๑๓๙ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๐๑.สามเณรกันหาใจอยู่๑๘จองคำลำปาง๑๔๐ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๐๒.สามเณรคณิศรพันธุ๑๘จองคำลำปาง๑๔๑ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๐๓.สามเณรสิทธิกรพระสูงเนิน๑๘จองคำลำปาง๑๔๒ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๐๔.สามเณรวรรชนะเดือยพิมพ์๑๘จองคำลำปาง๑๔๓ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๐๕.สามเณรผดุงเกียรติธนกิตติ์วรวิบูล๑๗จองคำลำปาง๑๔๔ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๐๖.สามเณรฟ้าเกษมย่อมอารี๑๗จองคำลำปาง๑๔๕ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๐๗.สามเณรสุพจน์ทวีผล๑๗จองคำลำปาง๑๔๖ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๐๘.สามเณรฐิติวัฒน์วันมหาชัย๑๙จองคำลำปาง๕๘ป.ธ.๘๒๕๖๑
๑๐๙.สามเณรอานุภาพแสงดี๒๒จองคำลำปาง๓๖ป.ธ.๙๒๕๖๑
๑๑๐.สามเณรพลนัฐจักษ์ศรีจำปา๑๙จองคำลำปาง๓๗ป.ธ.๙๒๕๖๑