ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระมหาสนั่นอุตฺตมเสฏฺโฐประเสริฐ๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๐
๒.สามเณรธงชัยกมลช่วง๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๐
๓.สามเณรจรัสวิรัชมงคลศรี๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๐
๔.สามเณรธานินทร์คงคา๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๐
๕.สามเณรจํานงค์นวนิยม๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖.สามเณรโชคชัยไชยแสง๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๐
๗.สามเณรอาคมรัตนวงศ์๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๐
๘.สามเณรเชวงเบิกบาน๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๐
๙.พระมหาเอื้อปริปุณฺโณปัญญาโรจน์สุข๒๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๐
๑๐.พระมหาสามารถโชติปญฺโญแพรศิริ๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๐
๑๑.พระมหาวิชัยชยวโรคะมิ๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๐
๑๒.สามเณรชาญชัยโคตรเสนา๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๐
๑๓.สามเณรสมัครนะคะจัด๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๐
๑๔.สามเณรอานนท์ป่าด้าวชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๐
๑๕.สามเณรบวรผางจันดา๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๐
๑๖.สามเณรวัฒนาหัตถะดล๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๐
๑๗.สามเณรพรานจรเด็จ๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๐
๑๘.สามเณรสมคิดหินนอก๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๐
๑๙.สามเณรทวิชสำรองพันธ์๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๐
๒๐.สามเณรสมใจมีศรี๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๐
๒๑.สามเณรบุญเลิศวิวรรณ์๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๐
๒๒.สามเณรพิชิตชัยบุญเคน๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๕ป.ธ.๕๒๕๔๐
๒๓.พระมหาวัฒนาวีรปุญฺโญพึ่งชื่น๓๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๐
๒๔.พระมหาสฤษดิ์กิตฺติสิทฺโธพุ่มจันทร์๒๔ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๐
๒๕.สามเณรพิเชษฐ์เรืองแสง๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๐
๒๖.สามเณรรุ่งชูรัตน์๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๐
๒๗.สามเณรสมศักดิ์พึ่งพวก๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๐
๒๘.สามเณรธีรเพชรมาตพงษ์๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๐
๒๙.สามเณรอดินันท์นามสีฐาน๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๐
๓๐.พระมหาสายชลฐานวุฑฺโฒคงสมโอษฐ์๓๑๑๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๓๑.พระมหาสุรศักดิ์ปุญฺญนาโควรรณมานะ๓๒๑๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๓๒.พระมหาจำเริญสุขปญฺญาวุฑฺโฒช่อมะลิ๒๔ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๓๓.พระมหาดวงรัตน์ฐิตรตโนช่อมะลิ๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๓๔.พระมหาทวีมหาธีโรฟั่นเมา๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๓๕.สามเณรธนารักษ์กมลรัมย์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๓๖.สามเณรพรชัยใต้ชมพู๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๐
๓๗.พระมหาสําอางค์สุภาจาโรพรุเตย๓๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๓๘.พระมหาอุดรสุทฺธิญาโณเกตุทอง๒๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๓๙.พระมหาบุญเชื่องสณิกปุญฺโญสุขคุ้ม๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๔๐.พระมหาสุรเดชสนฺติธมฺโมราชสุนทร๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๔๑.พระมหาประสารจนฺทสาโรศรีพงษ์เพลิด๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๔๒.พระมหาวีรศักดิ์สุรเมธีผาลา๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๐
๔๓.พระมหาภาณุภาณุโกกลิ่นปราชญ์๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๐