ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรโกมิลนรักษ์มาก๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๑
๒.สามเณรไพโรจน์ศรีเมฆ๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๑
๓.สามเณรเกษมสันต์จัดไธสง๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๑
๔.สามเณรสุระชัยศรีเมือง๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๑
๕.สามเณรวัฒนาโลสันตา๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๑
๖.สามเณรประจักรแซ่ลิ้ม๑๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๑
๗.พระมหาชลอฐิตธมฺโมสาโรจน์๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๑
๘.พระมหาสนั่นอุตฺตมเสฏฺโฐประเสริฐ๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๑
๙.สามเณรสัญญาสอนเขื่อน๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๑
๑๐.สามเณรทรงยศสุดยอด๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๑
๑๑.สามเณรวุฒิชัยนาอุดม๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๑
๑๒.สามเณรธานินทร์คงคา๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๑๓.สามเณรสาครเจียวงศ์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๑๔.สามเณรจำนงค์นวนิยม๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๑
๑๕.สามเณรอาคมรัตนวงศ์๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๑
๑๖.สามเณรประจักรคุณุ๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๑
๑๗.พระมหาพิเชตกิตฺติวุฑฺโฒธีระวัฒน์๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๑
๑๘.พระมหาชาญชัยเทวงฺกโรโคตรเสนา๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๑
๑๙.สามเณรพิชิตชัยบุญเคน๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๑
๒๐.สามเณรสมคิดหินนอก๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๑
๒๑.พระมหาแสนพลสีลานุโลโมตุ้มหนแย้ม๓๔๑๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๑
๒๒.พระมหาชลอปิยาจาโรศรวิชัย๓๒๑๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๑
๒๓.พระมหาวัฒนาวีรปุญฺโญพึ่งชื่น๓๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๑
๒๔.พระมหาสฤษดิ์กิตฺติสิทฺโธพุ่มจันทร์๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๑
๒๕.พระมหาสาทรธมฺมาทโรบุญชูยะ๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๑
๒๖.พระมหาใจเขมจิตฺโตสวนไผ่๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๑
๒๗.พระมหาอุดมศักดิ์สุวิชฺชญฺญูกิจกลาง๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๑
๒๘.พระมหาวีรพงษ์วรธมฺโมหากระวี๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๗๒๕๔๑
๒๙.สามเณรธีรเพชรมาตพงษ์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๗๒๕๔๑
๓๐.สามเณรรุ่งชูรัตน์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๗๒๕๔๑
๓๑.สามเณรสมศักดิ์พึ่งพวก๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๗๒๕๔๑
๓๒.พระมหาสาครสิริธิติศรีดี๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๑
๓๓.พระมหาอภิชัยอิสฺสรเมธีอภิวัฒน์วุฒิกุล๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๑
๓๔.พระมหาอุดรสุทฺธิญาโณเกตุทอง๒๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๑
๓๕.พระมหาบุญเชื่องสณิกปุญฺโญสุขคุ้ม๒๔ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๑