ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระมหาศรณชัยมหาปุญฺโญการะเวก๒๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๒
๒.พระมหาเกียรติขจรอภิวณฺโณอะสงค์๒๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๒
๓.พระมหาบังเอิญโชติปญฺโญสว่างพื้น๓๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๒
๔.พระมหาธนิตขนฺติโกศรีศิริโรจนากร๓๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๒
๕.สามเณรสุรเชษฐ์กิลาวิทย์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๒
๖.สามเณรสำรวยสิริดี๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๒
๗.สามเณรเต็นหาญเสมอ๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๘.สามเณรสุริยาศิริวงษ์๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๙.สามเณรฉัตรมงคลศรีชัยวาน๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๑๐.สามเณรขวัญชัยสุวงศ์ดี๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๑๑.สามเณรสุนทรทะนันไชย๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๑๒.พระมหาวีระวีรญาโณโคแจ่มสุวรรณ์๒๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๒
๑๓.พระมหาวิรัตน์อาจารสุโภสุวรรณโชติ๒๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๒
๑๔.พระมหาสมจิตรสติสมฺปนฺโนดำดี๒๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๒
๑๕.พระมหาวิจิตรอภิญาโณเรืองศรี๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๒
๑๖.สามเณรอุดมแจ่มบุรี๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๒
๑๗.สามเณรบัวบานนาสำแดง๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๒
๑๘.สามเณรนครเพชรหมื่นไวย๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๒
๑๙.สามเณรเฉลิมพลวิชา๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๐.สามเณรสุชาติสิ้นทอง๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๑.สามเณรศึกษาทองดวง๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๒.สามเณรวิทวัสหล้าอ่อน๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๓.สามเณรไพโรจน์ศรีเมฆ๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๕ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๔.สามเณรไพบูลย์ภูลายยาว๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๖ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๕.สามเณรสุระชัยศรีเมือง๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๗ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๖.สามเณรเกษมสันต์จัดไธสง๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๘ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๗.สามเณรวัฒนาโลสันตา๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๘.สามเณรสุริยาสุขเขต๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๙.พระมหาสามารถโชติปญฺโญแพรศิริ๒๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๐.พระมหาชลอฐิตธมฺโมสาโรจน์๒๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๑.พระมหาสนั่นอุตฺตมเสฏฺโฐประเสริฐ๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๒.พระมหาวิชัยชยวโรคะมิ๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๓.สามเณรทรงยศสุดยอด๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๔.สามเณรทวิชสำรองพันธ์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๕.สามเณรบุญเลิศวิวรรณ์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๖.สามเณรอาคมรัตนวงศ์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๗.สามเณรประจักรคุณุ๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๘.สามเณรอาทิตย์เฮ่งเพ็ง๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๙.สามเณรจำนงค์นวนิยม๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๐.พระมหาพิเชตกิตฺติวุฑฺโฒธีระวัฒน์๒๔ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๑.สามเณรสมคิดหินนอก๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๒.สามเณรพิชิตชัยบุญเคน๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๓.สามเณรโสภณผลศาสตร์๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๔.พระมหาชลอปิยาจาโรศรวิชัย๓๓๑๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๕.พระมหาวัฒนาวีรปุญฺโญพึ่งชื่น๓๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๖.พระมหาดวงรัตน์ฐิตรตโนกิจประภานนท์๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๗.พระมหาใจเขมจิตฺโตสวนไผ่๒๔ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๘.พระมหาปราโมทย์ฐิตปาโมชฺโชวงศ์คะสุ่ม๒๔ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๙.พระมหาสำอางค์สุภาจาโรพรุเตย๓๓๑๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๒
๕๐.พระมหาสาครสิริธิติศรีดี๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๒