ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระมหาสมพรจิตฺตคุตฺโตแก้วสุวรรณ๓๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๕
๒.พระมหาวัชระสุธีโรเขมปัญญานุรักษ์๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๕
๓.สามเณรมนฤดีแทนหอม๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๕
๔.สามเณรธวัชชัยแก้วนอก๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๕
๕.สามเณรสุพลเมรัมย์๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๔๒๕๔๕
๖.สามเณรอภิศิษอินเอียง๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗.สามเณรศุภชัยชุ่มเรืองศรี๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘.สามเณรคงคาคงสุวรรณ๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๙.สามเณรนฤทธิ์วงศ์เมืองแก่น๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๑๐.สามเณรเทพจินดาธรรมกัณหา๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๑๑.สามเณรณัฐวุฒิศิริรูป๑๕ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๕
๑๒.สามเณรยุทธพงษ์สาริกัน๑๕ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๑๓.พระมหาบุญเพ็งนนฺทเมธีลาสา๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๕
๑๔.สามเณรสังทองแก้วโท๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๕
๑๕.สามเณรไพสินป้องภา๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๕
๑๖.สามเณรชัชวาลย์วงษ์ศิริ๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๕๒๕๔๕
๑๗.สามเณรช่วยบุญเต็ม๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๕
๑๘.สามเณรสมศักดิ์แดนประกรณ์๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๕
๑๙.สามเณรสายัณห์ดมประโคน๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๕
๒๐.สามเณรเสกสรรทองใส๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๕
๒๑.สามเณรนิโรจน์วงศ์เมืองแก่น๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๕
๒๒.พระมหาจำนงค์อินฺทปญฺโญถาวรศรี๓๘๑๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๕
๒๓.พระมหาศรณชัยมหาปุญฺโญการะเวก๓๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๕
๒๔.พระมหาสมชายอธิปญฺโญทองสุข๓๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๕
๒๕.พระมหาดอกรักปิยสีโลเพ็ชรมา๒๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๕
๒๖.พระมหาบังเอิญโชติปญฺโญสว่างพื้น๓๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๕
๒๗.พระมหากายสิทธิ์จิรฏฺฐิโกรักษาอินทร์๒๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๕
๒๘.พระมหาพรชัยกิตฺติปญฺโญฮั่นปุดโจ๒๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๖๒๕๔๕
๒๙.พระมหามนรักกตปุญฺโญพรมอ่อน๒๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๐.พระมหาครรชิตอติภทฺโทสุระมณี๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๑.พระมหานันทกรณ์เขมนนฺโทสิริดี๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๒.สามเณรอาคมตรีเมฆ๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๓.สามเณรสุวรรณวรรณทวี๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๔.สามเณรสท้านโทชาติ๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๕ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๕.สามเณรเฉลิมวิชาธรรม๑๘ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๖.สามเณรธีระวุฒิภูแดนแก่ง๑๗ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๗.พระมหาธนิตขนฺติโกศรีศิริโรจนากร๓๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๕
๓๘.พระมหาวิจิตรอภิญาโณเรืองศรี๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๕
๓๙.พระมหาอภินันท์อภิวฑฺฒโนไวยะเลิศ๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๕
๔๐.พระมหาไพโรจน์โชติธโรศรีเมฆ๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๕
๔๑.สามเณรทองดีโพธิสาร๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๗๒๕๔๕
๔๒.พระมหาสายชลฐานวุฑฺโฒคงสมโอษฐ์๓๖๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๓.พระมหาสมจิตรสติสมฺปนฺโนดำดี๒๙ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๔.พระมหาบุญเลิศกิตฺติอคฺโควิวรรณ์๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๕.พระมหานครจรณธมฺโมเพชรหมื่นไวย๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๖.พระมหาประจักรธมฺมวิภูโตคุณุ๒๒ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๗.พระมหาปกรณ์กิตฺติธโรจัดไธสง๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๘.สามเณรสุนันท์พรรคพรหม๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๙.สามเณรสุริยาสุขเขต๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๘๒๕๔๕
๕๐.พระมหาชลอปิยาจาโรศรวิชัย๓๖๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๕
๕๑.พระมหาดวงรัตน์ฐิตรตโนกิจประภานนท์๒๘ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๕
๕๒.พระมหาประทีปอภิวฑฺฒโนแถวพันธุ์๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๕
๕๓.พระมหาปราโมทย์ฐิตปาโมชฺโชวงศ์คะสุ่ม๒๗ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.ธ.๙๒๕๔๕