ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเด่นสุคโตบุญถนอม๓๕๑๐ชัยมงคลชลบุรี๑๗๐๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.พระธนพัฒน์จารุวํโสโพธิวิฑูรย์ธนกุล๔๕ชัยมงคลชลบุรี๑๗๐๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.พระชนะนิกรกิตฺติญาโณสนสายสิงห์๒๗ชัยมงคลชลบุรี๑๗๑๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.พระอนันต์สุรเตโชไล้รักษา๓๙ชัยมงคลชลบุรี๑๗๑๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.พระเกรียงไกรปญฺญาธโรหงส์เจริญ๓๐ชัยมงคลชลบุรี๑๗๑๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.พระภุชพงศ์ปภากโรวุฒิสากล๒๗ชัยมงคลชลบุรี๑๗๑๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.พระสิปปกรภูริมโนวงศ์ภักดี๓๗ชัยมงคลชลบุรี๑๗๑๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.พระวัชระฐานิสฺสโรคำพูล๒๓ชัยมงคลชลบุรี๑๗๑๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.พระบรรจงกิตฺติปาโลผารัตน์๓๖ชัยมงคลชลบุรี๑๗๑๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.สามเณรสมเดชกัณหา๑๕ชัยมงคลชลบุรี๑๗๑๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.สามเณรนัทวุฒิชัยวัฒน์๑๓ชัยมงคลชลบุรี๑๗๑๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.พระบัญชามหาปญฺโญบุตรพรม๓๗ชัยมงคลชลบุรี๒๗๖๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.สามเณรปรีดีหมุนลี๑๔ชัยมงคลชลบุรี๒๗๖๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.สามเณรทศพรโพธิ์ศรีทอง๑๖ชัยมงคลชลบุรี๔๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๕.สามเณรกฤตกรเขียวมนต์๑๕ชัยมงคลชลบุรี๔๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๖.พระอนุชาอจฺจาทโรจำปารัต๔๖ชัยมงคลชลบุรี๘๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๗.สามเณรศตวรรษชูไทย๑๙ชัยมงคลชลบุรี๘๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๘.สามเณรภานุมาลาหอม๑๕ชัยมงคลชลบุรี๘๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๙.พระมหาวีรชนฐิตสีโลพลเสน๓๓ชัยมงคลชลบุรี๓๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๐.พระมหาองอาจอคฺคธมฺโมพันชารี๒๘ชัยมงคลชลบุรี๓๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๑.พระมหาจรินทรจนฺทโชโตเมืองใย๒๕ชัยมงคลชลบุรี๓๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๒.พระมหาไพบูลย์สิริวฑฺโฒสุวรรณโชติ๓๒๑๒ชัยมงคลชลบุรี๕๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๓.พระมหาพีรกฤตพีรปญฺโญเลิศปรีชาโชค๒๘ชัยมงคลชลบุรี๕๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๔.พระมหาเอราวัฒน์อิสฺสรธมฺโมภูมาศ๔๐ชัยมงคลชลบุรี๕๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๕.พระมหาอัมพวรรณ์อภิวณฺโณพาวิชัย๓๗ชัยมงคลชลบุรี๕๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๖.สามเณรโต้งแซ่มัว๑๗ชัยมงคลชลบุรี๕๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๒๗.พระมหาสุภาพสุภาจาโรชัยประคองชีพ๔๑ชัยมงคลชลบุรี๑๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๖
๒๘.พระมหาสัทศาสตร์ถาวรจิตฺโตนาทา๓๐ชัยมงคลชลบุรี๑๒๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๒๙.พระวิเชตร ป.โสภณจิตฺโตเลิศศรี๔๒ชัยมงคลชลบุรี๑๒๗ป.ธ.๕๒๕๕๖
๓๐.พระมหาภูชิชญ์ติสาโรประดิษจา๓๙ชัยมงคลชลบุรี๒๕๕ป.ธ.๕๒๕๕๖
๓๑.สามเณรจีรเดชเขียวมนต์๑๗ชัยมงคลชลบุรี๒๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๓๒.สามเณรสุขสมัยวิไลพร๑๕ชัยมงคลชลบุรี๒๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๖
๓๓.พระมหาประเทืองทนฺตกาโยรัศมิงแก้ว๓๘๑๐ชัยมงคลชลบุรี๑๔๒ป.ธ.๖๒๕๕๖
๓๔.พระมหาเผด็จธมฺมวีโรทองดี๔๔ชัยมงคลชลบุรี๑๔๓ป.ธ.๖๒๕๕๖
๓๕.พระมหาวินัยปิยวณฺโณนิสัยมั่น๔๓ชัยมงคลชลบุรี๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๕๖
๓๖.พระมหาสมบัติอาภากโรนันตะเคน๓๙ชัยมงคลชลบุรี๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๕๖
๓๗.พระมหารุ่งสิทธิ์นิภาธโรวัชรพนมชัย๓๔ชัยมงคลชลบุรี๑๔๖ป.ธ.๖๒๕๕๖
๓๘.สามเณรธีรกรานต์สายบุตร๑๙ชัยมงคลชลบุรี๑๔๗ป.ธ.๖๒๕๕๖
๓๙.พระมหาธรรมวัฒน์ฐิติธมฺโมเพียงไธสง๓๙๑๐ชัยมงคลชลบุรี๑๔๒ป.ธ.๗๒๕๕๖
๔๐.พระมหาสุเวืองคมฺภีรวิจารโณวิญ๓๔๑๒ชัยมงคลชลบุรี๔๒ป.ธ.๘๒๕๕๖
๔๑.พระมหาพนมไพรติกฺขวีริโยมาสุ่ม๔๑ชัยมงคลชลบุรี๔๓ป.ธ.๘๒๕๕๖
๔๒.พระมหาพรพลพทฺธธมฺโมวงษ์สง่า๕๓๑๑ชัยมงคลชลบุรี๕๐ป.ธ.๙๒๕๕๖
๔๓.พระมหาณัฐพงศ์ญาณาวุโธแสงสว่าง๒๘ชัยมงคลชลบุรี๕๑ป.ธ.๙๒๕๕๖