ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระนพนัยจารุวณฺโณชมชื่น๓๑ชัยมงคลชลบุรี๗๖๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.สามเณรทินกรหวังรวมกลาง๑๙ชัยมงคลชลบุรี๗๖๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.สามเณรสุลิเดชนันทวงศ์๑๙ชัยมงคลชลบุรี๗๖๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.พระอรรถพลอตฺถพโลบัวจันทร์๕๐๑๐ชัยมงคลชลบุรี๕๙๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕.พระชูเกียรติอติธมฺโมอินทองมา๓๕ชัยมงคลชลบุรี๕๙๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖.พระณฐกรธีรปญฺโญร้องครบุรี๒๕ชัยมงคลชลบุรี๕๙๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗.พระส่งศักดิ์สุขิโตพันพา๒๕ชัยมงคลชลบุรี๕๙๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๘.สามเณรดวงตะวันศรีโสภา๑๗ชัยมงคลชลบุรี๖๐๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๙.สามเณรกฤษณพงศ์สุทธิวารี๑๖ชัยมงคลชลบุรี๖๐๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๐.สามเณรธนากรณ์ประประโคน๑๕ชัยมงคลชลบุรี๖๐๒ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๑.พระมหาสุรเชษฐ์อธิปญฺโญป้องทอง๓๗ชัยมงคลชลบุรี๒๘๙ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๒.พระมหานัฏพงศ์สุมนโสคงใจดี๒๖ชัยมงคลชลบุรี๒๙๐ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๓.พระมหาเอกพลเอกวีโรบุญเหมาะ๒๓ชัยมงคลชลบุรี๒๙๑ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๔.สามเณรคมศักดิ์อันทะเลื่อน๑๘ชัยมงคลชลบุรี๒๙๒ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๕.สามเณรณัฐวุฒิคุณช่างทอง๑๘ชัยมงคลชลบุรี๒๙๓ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๖.สามเณรทนงศักดิ์พิมพะ๑๘ชัยมงคลชลบุรี๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๗.สามเณรก้องภพสำโรงแสง๑๕ชัยมงคลชลบุรี๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๘.พระมหาหลงธมฺมเขรขิโตลาญ๓๖๑๐ชัยมงคลชลบุรี๒๐๔ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๙.พระมหาขุนไกรขนฺติธมฺโมเข็มพันธ์๔๗ชัยมงคลชลบุรี๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๐.พระมหาคมกริชปุญฺญาคโมผ่องแผ้ว๔๖ชัยมงคลชลบุรี๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๑.พระมหาประยูรธมฺมกาโมวายลม๔๖ชัยมงคลชลบุรี๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๒.พระมหานิกรอาภสฺสโรประยูรคำ๓๘ชัยมงคลชลบุรี๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๓.พระมหาปรีดีกลฺยาณเมธีหมุนลี๒๑ชัยมงคลชลบุรี๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๔.พระมหาจักรกฤษณ์คมฺภีรเมธีวรรณดี๒๐ชัยมงคลชลบุรี๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๕.พระมหาวิรัชภูริปญฺโญแสนมา๓๐๑๐ชัยมงคลชลบุรี๒๕๒ป.ธ.๖๒๕๖๓
๒๖.พระมหามนตรีทีฆายุโกรุ่งแสงจันทร์๔๗ชัยมงคลชลบุรี๒๕๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๒๗.พระมหาณรงค์ยุตฺติธมฺโมสิงหา๔๕ชัยมงคลชลบุรี๒๕๔ป.ธ.๖๒๕๖๓
๒๘.พระมหาอินทรชิตชิตินฺทฺริโยทับทอง๒๕ชัยมงคลชลบุรี๒๕๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๒๙.พระพิพัฒน์ ป.วิพฑฺฒโนขัดชุมภู๕๑ชัยมงคลชลบุรี๒๕๖ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๐.สามเณรกัลชาญสุทธิประภา๑๖ชัยมงคลชลบุรี๒๕๗ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๑.พระมหาธีรบดีธมฺมวิสุทฺโธวาสุทธิ๔๑ชัยมงคลชลบุรี๑๒๔ป.ธ.๗๒๕๖๓
๓๒.พระมหาธีรกรานต์วิทฺทสุจิตฺโตสายบุตร๒๖ชัยมงคลชลบุรี๖๒ป.ธ.๘๒๕๖๓