ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระณัฐธัญเขมกาโมโยคิกานนท์๔๑ชัยศรีขอนแก่น๑๒๔๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.พระวิเชียรฐานวีโรพันพินิจ๒๕ชัยศรีขอนแก่น๑๒๔๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.พระสุรพลติกฺขวีโรชุมพล๔๗ชัยศรีขอนแก่น๑๒๔๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.พระประยุตร์ฐิตเมโธถิ่นแก้ว๓๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๔๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.พระณวัฒน์กตปุญฺโญภูนาชัย๒๒ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.พระโกมลคุณากโรไกรวงษ์๒๒ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.สามเณรสันติชัยอุดมญาติ๑๗ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.สามเณรวิชญาพรนาชัย๑๖ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.สามเณรอภิสิทธิ์ป้องทอง๑๖ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.สามเณรคมกริชธงไชย๑๕ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.สามเณรสรวิศโยศรีคุณ๑๕ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.สามเณรณัฐนนท์โคตุทา๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.สามเณรสมจิตรบุญอภัย๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.สามเณรอำพลสูญสิ้นภัย๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๕๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๕.สามเณรทักษิณทองใบ๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖.สามเณรศุภจิตรปุ้งโพธิ์๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๗.สามเณรกิตติพศศรีเมือง๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๘.สามเณรพงศธรคุ้มแก้ว๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๙.สามเณรณัฐภัทรแซ่อ้อ๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๐.สามเณรธีรเดชชัยปัญหา๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๑.สามเณรอานนท์เหล่าชัย๑๔ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๒.สามเณรพีรพัฒน์สุโพธิ์ชัย๑๓ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๓.สามเณรธนบัตรเกิดแสง๑๓ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๔.สามเณรวรโชติยั่งยืน๑๒ชัยศรีขอนแก่น๑๒๖๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๕.สามเณรธีรวุฒินพพิบูลย์๑๒ชัยศรีขอนแก่น๑๒๗๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๖.พระสมภพอภินนฺโทคล้ายหลองลี๓๓ชัยศรีขอนแก่น๒๕๐๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๗.พระยุทธศักดิ์ยุตฺตธมฺโมซินแสน๒๘ชัยศรีขอนแก่น๓๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๘.สามเณรประวิทย์ศรีบุญมี๑๗ชัยศรีขอนแก่น๓๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๒๙.สามเณรโชเล่ชัยลังคา๑๗ชัยศรีขอนแก่น๓๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๐.สามเณรพุทธวัฒน์เขียวไกร๑๕ชัยศรีขอนแก่น๓๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๑.สามเณรธีรนุติ์เกตุสุพล๑๕ชัยศรีขอนแก่น๓๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๒.สามเณรสุทัศน์แสนงาม๑๕ชัยศรีขอนแก่น๓๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๓.สามเณรศราวุฒิใยแก้ว๑๔ชัยศรีขอนแก่น๓๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๔.สามเณรอิศราวุฒิแสนตุ้มทอง๑๔ชัยศรีขอนแก่น๓๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๕.สามเณรปฏิภาณใยแก้ว๑๔ชัยศรีขอนแก่น๓๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๖.พระมหาณรงค์ฤทธิ์ปญฺญาวโรขานตา๓๗ชัยศรีขอนแก่น๓๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๓๗.พระมหาสมภพปญฺญาวุฑฺโฒเวชไธสง๒๐ชัยศรีขอนแก่น๓๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๓๘.สามเณรอภิสิทธิ์บุญทัน๑๗ชัยศรีขอนแก่น๓๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๓๙.พระมหาเมธาสิทธิ์จกฺกวโรไชยภักดี๓๕ชัยศรีขอนแก่น๕๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๐.พระมหาสุวิทย์ฐานิสฺสโรหมื่นคำยอง๓๘ชัยศรีขอนแก่น๕๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๑.พระมหาเฉลิมชัยกิตฺติสาโรชะโมรินทร์๓๘ชัยศรีขอนแก่น๕๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๔๒.สามเณรอภิชนยาวะระ๑๘ชัยศรีขอนแก่น๑๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๖
๔๓.สามเณรภานุวัฒน์มีข้าว๑๘ชัยศรีขอนแก่น๒๓๙ป.ธ.๕๒๕๕๖