ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระธงชัยธนปาโลจันทร์ฉาย๓๒ตากฟ้านครสวรรค์๖๑๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.พระสิทธิพงษ์จตฺตสโรบุญธรรม๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๖๑๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.สามเณรธวัชพงษ์มะลาศรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๑๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.สามเณรสมใจแก้วศรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๑๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.สามเณรไพรศักดิ์แซ่ลิ้ม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๖๑๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.สามเณรปฐมพรสิทธิแก้ว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๖๑๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.สามเณรไชโยอบเชย๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๑๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.สามเณรดำรงค์ฤทธิ์คล้ายสุบิน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๒๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.สามเณรนุกูลพวงมาลัย๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๒๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.สามเณรสุนันท์เทศสิงห์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๒๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.พระบุญลักษณ์จิตฺตสํวโรศรีมา๒๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๒๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.สามเณรกฤษฎาศรีคล้าย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๓๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๓.สามเณรกาญจน์หมายชัย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๓๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๔.สามเณรสมพงษ์สาคร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๓๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๕.สามเณรขวัญเกล่าวิเวกแว่ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๓๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๖.สามเณรประจิตย์มัดหา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๓๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๗.สามเณรไพมนตรีวงษ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๖๓๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๘.สามเณรชมทองคำ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๖๓๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๙.สามเณรศราวุฒิยาวิลาด๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๖๓๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๐.สามเณรประมาณสายเปลี่ยน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๓๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๑.สามเณรวิทยาปานประเสริฐ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๓๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๒.สามเณรสมบูรณ์กัลพฤกษ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๔๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๓.สามเณรสาครแจ้งดี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๔๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๔.สามเณรอาณัติรอดเคลือ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๔๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๕.สามเณรสมชายกลิ่นนวล๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๔๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๖.สามเณรวิจารณ์เสถียรกิจ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๔๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๗.สามเณรบุญศรีสมเพชร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๔๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๘.สามเณรสุริยาปาต๊ะ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๔๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๙.สามเณรดิเรกประเสริฐจันทึก๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๐.สามเณรวรพจน์คงคาวารี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๑.สามเณรวิลาแสงจันทร์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๒.พระมหาวิชิตสีลเตโชศรภักดี๒๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๓.สามเณรประวิทย์เทียมเพชร๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๔.สามเณรวันชัยกลิ่นนวล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๕.สามเณรอรัญไทยเจริญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๖.สามเณรบุญลอยประเสริฐทรัพย์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๖ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๗.สามเณรมาโนชมาน้อย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๘.สามเณรวรรณศักด์พลขันธ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๙.สามเณรปิยะพงษ์กิจตะวงศ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๒