ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรวัลลพบางไทร๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒.สามเณรอุเทนแสนพันธ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๓.สามเณรสมรักจันแดง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๔.สามเณรวิฑูรย์โคกทอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๕.สามเณรเจษฎาพลแก้ว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๑๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๖.พระอำนาจสุภาจาโรโข่งศรี๒๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๗.พระจำลองฐิตสาโรสีสาคำ๒๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๘.สามเณรเพชรบุญน้อย๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๙.สามเณรดรธานีศรีภักดี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๐.สามเณรเจริญชัยทิมเทศ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๑.สามเณรประเสริฐขันสันเทียะ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๒.สามเณรศักดิ์นรินทร์ศรีเดช๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๓.สามเณรสว่างเสาเวียง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๔.สามเณรวัลลภคำใส๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๕.สามเณรเสกสรรค์เลิศเดชะ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๖.สามเณรจีระศักดิ์มัดหา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๗.สามเณรรังสิทธิ์วงค์ษา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๘.สามเณรต้อมชดเชย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๙.สามเณรคำผายพานโคตร์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๐.สามเณรสมบูรณ์ทองขาว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๑.สามเณรมานัสพิบูลย์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๒.สามเณรกิติพงษ์ปฏิสังข์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๓.สามเณรสาครศรีภักดี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๔.สามเณรสำรองยิ้มเกิด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๕.สามเณรพิชิตวอนขำ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๖.สามเณรอภิชาติสืบวาณิชย์วงศ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๗.สามเณรศราวุธอ่อนจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๘.สามเณรธงชัยปั้นทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๙.สามเณรวรวิทย์กลิ่นสุข๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๐.สามเณรชูเกียรติปดีรัฐ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๑.สามเณรวิโรจน์พลากร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๒.สามเณรพงษ์เทพคำนุ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๓.สามเณรยุรนันท์พวงพล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๔.สามเณรวิทยาศรีจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๕.สามเณรอำนาจศิริเทศ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๖.สามเณรกฤษณพงศ์บุญบาง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๗.สามเณรปรัชญาถิ่นมีผล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๘.สามเณรทองลพอินชูฤทธิ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๙.สามเณรกฤษณะโพธิ์ศรี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๐.สามเณรจำนงค์ดาวเรือง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๑.สามเณรระบิลกระดาษทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๒.สามเณรวันเฉลิมจูจีน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๓.สามเณรพลเทพกลางประพันธ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๔.สามเณรอนุชาขวัญเผือก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๕.สามเณรนทีสุโท๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๖.สามเณรไพโรจน์สมเพชร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๗.สามเณรวิทยามาน้อย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๘.สามเณรสุทัศน์หอมรื่น๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๙.สามเณรสถิตย์ดอกพวง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๐.สามเณรมานะสุขนาน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๑.สามเณรวรพลภูมิภู๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๒.สามเณรศักดิ์ชัยสิงห์ชัย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๓.สามเณรสงกรานต์บุญเฉลียว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๔.สามเณรทวีศักดิ์เกษวิริยะการณ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๕.สามเณรดำเนินมาน้อย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๖.สามเณรกำจายพานโคตร์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๗.สามเณรมานิตย์ทองรักษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๘.สามเณรคุณนิธิแซ่หยี่๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๙.สามเณรพุทธราภูตาลุน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๐.สามเณรอนิรุตทองแกมแก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๑.สามเณรวันเฉลิมโนนพรักษ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๒.สามเณรธัชพงษ์คงเดชธนาภิวัฒน์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๓.สามเณรสาธิตพนารี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๔.สามเณรชาญณรงค์เอี่ยมสงคราม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๕.สามเณรวงศธรไทยเจริญตากฟ้านครสวรรค์๔๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๖.สามเณรวินิจฉัยเนียมจิตรตากฟ้านครสวรรค์๔๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๗.สามเณรมานะวังหงษาตากฟ้านครสวรรค์๔๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๘.สามเณรประจิตย์มัดหาตากฟ้านครสวรรค์๔๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๙.สามเณรกล้าหาญแสนสุขตากฟ้านครสวรรค์๔๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๗๐.สามเณรอายุคำวิชิตตากฟ้านครสวรรค์๔๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๗๑.สามเณรไพฑูรย์พลอาจตากฟ้านครสวรรค์๔๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๗๒.พระมหายุทธภูมิธมฺมิโกกูดแยง๒๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๗ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๓.สามเณรเสกข์คำพา๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๘ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๔.สามเณรมนัสพงษ์ก้อนทอง๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๙ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๕.สามเณรประมาณสายเปลี่ยน๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๖.สามเณรวุฑฒิกรทองคำ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๑ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๗.สามเณรรุ่งกะโห้เหม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๘.สามเณรนุกูลพวงมาลัย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๖