ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๗๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรเกียรติศักดิ์วินัยธรรม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๐๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๒.สามเณรปณวรรษสรรพาวุฒิ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๐๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๓.สามเณรนพชัยสิงห์รอ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๐๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๔.สามเณรบัญชามีทรัพย์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๕.สามเณรเด่นชัยบุญรุ่ง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๖.สามเณรมานัสทาสี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๗.สามเณรภูมิรินทร์รอดภัย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๘.สามเณรศิริพงษ์อุปสุข๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๙.สามเณรอนันต์คมขำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๐.สามเณรสุพจน์ก้อนทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๑.สามเณรมาลัยศรีรัตน์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๒.สามเณรวสันต์บุญศรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๓.สามเณรพงศ์ชัยเชยโต๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๑๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๔.สามเณรวิษณุศรีม่วง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๕.สามเณรสุรชัยนาคำแยก๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๖.สามเณรนิพนธ์เพ็งภู่๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๗.สามเณรสุริยาส้มดี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๘.สามเณรวิษณุเหมือนสังข์ดี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๙.สามเณรเฉลิมศักดิ์ตะยุนรัมย์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๐.สามเณรบรรจงโพเฉย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๑.สามเณรเจษฎาน้อยผล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๒.สามเณรชนันเสาอ่อน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๓.สามเณรอภิชัยนาคา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๒๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๔.สามเณรขวัญคำแดง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๕.สามเณรวิรัตน์รุ่งเป้า๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๖.สามเณรชัชวาลย์โฉมงาม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๗.สามเณรสุทธิชัยแก้วโก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๘.สามเณรพิพิธวรรณทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๙.สามเณรภูวนัยฉ่ำน้อย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๐.สามเณรหัสดินษ์มาจาก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๑.สามเณรชัยยุทธอ่องสกุล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๒.สามเณรวิศววิทชูรักษ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๓.สามเณรพงษ์สุวรรณภูมิภาค๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๓๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๔.สามเณรสุชาติการิวงษ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๕.สามเณรชัยยะวงษ์นุช๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๖.สามเณรมานะชัยหล่ำเสน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๗.สามเณรอนุชาบัวมาศ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๘.สามเณรนัตพงษ์พิพวนนอก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๙.สามเณรสวงเรียนตะคุ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๐.สามเณรจิรศักดิ์ลอจิ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๑.สามเณรธนานนท์สุเชียง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๒.สามเณรนทีบัวบาน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๓.สามเณรพีรพงษ์สีสาคำ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๔๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๔.สามเณรทิวานนท์คำยี่๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๕.สามเณรรัตพลมาพันนะ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๖.สามเณรอดิศรระนาด๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๗.สามเณรสิทธิพัฒน์เหมลุด๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๘.สามเณรสิทธิพงษ์เหมลุด๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๙.สามเณรเริงชัยท้าววัง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๐.สามเณรชัยวัฒน์บัวมาก๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๑.สามเณรวิชิตเคารพ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๒.สามเณรธีรพรอยู่กรุง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๓.สามเณรวิษณุกระต่ายโพธิ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๕๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๔.สามเณรสุธากรเรืองรัตนไพศาล๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๕.สามเณรนราธิปไชยสัตย์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๖.สามเณรเอกลักษณ์รวมพล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๗.สามเณรพงษ์พิพัฒน์เพ็งสว่าง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๘.สามเณรกิตติฝอยทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๙.สามเณรน้ำมนต์บุญจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๐.สามเณรอนันต์สวัสดี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๑.สามเณรอานัณย์กัณหา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๒.สามเณรศรรามสุริวงศ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๓.สามเณรนฤพนธ์คล้ายรอด๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๔.สามเณรปิ่นทองยาชัย๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๕.สามเณรภานุวัฒน์ประภารักษ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๖.สามเณรอคิณนากลิ่นมาก๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๗.สามเณรอนุอยู่สม๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๘.สามเณรสหพลไสยวิจิตร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๙.สามเณรวิระแสนวิเศษ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๐.สามเณรตั๊กเริ่มศรี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๑.สามเณรธนาวุฒิเหบขุนทด๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๒.สามเณรอานนท์หล่ำเสน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๓.สามเณรวราชัยทองขาว๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๔.สามเณรศุภฤกษ์สีวันคำ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๕.สามเณรเดชาจีนา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๖.สามเณรนำโชคย่นปลิว๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๗.สามเณรทัตเทพเชียนจันทึก๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๘.สามเณรอำพลพึ่งพันธ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๙.สามเณรพงพัฒน์ศรีจันทร์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๐.สามเณรธนพลคนโทเงิน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๑.สามเณรจักรพันธ์วงษา๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๒.สามเณรไพรัชแดงสิงห์๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๓.สามเณรวิฑูรย์ทาสี๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๔.สามเณรณรงค์ฤทธิ์ไกรฤกษ์๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๕.สามเณรมานพแสงสุข๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๖.สามเณรคมสันต์วันคำ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๗.สามเณรสาทิตย์อินทรไพจิตต์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๘.สามเณรมงคลชัยคล้ายจำแลง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๙.สามเณรนราทิตย์รอดกสิกรรม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๐.สามเณรเทิดศักดิ์พิมพ์งาม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๑.สามเณรธีรวัฒน์นิลสนิท๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๒.สามเณรอนุวัฒน์สะอาด๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๓.สามเณรทวีชัยรอดกสิกรรม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๔.สามเณรอานนท์จันคำ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๕.สามเณรนฤทธิ์ศรีพันธ์บุญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๖.สามเณรชำนาญอินยัง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๗.สามเณรวิโรจน์ดิษเจริญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๘.สามเณรนพรัตน์ทองสูงเนิน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๙.สามเณรพลวัตรอนุสิทธิ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๐.สามเณรวราเทพสุขเทศ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๑.สามเณรอิทธิพลอุ่นแก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๒.สามเณรตุลพงษ์บุญคง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๓.สามเณรธราเทพยาสมุด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๔.สามเณรณัฐพลกลิ่นพุฒ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๕.สามเณรสมชายสำแดงชัย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๖.สามเณรศรันย์เอี่ยมโสภณ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๗.สามเณรสาครมิศิริ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๘.สามเณรธนานันท์สุเชียง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๙.สามเณรธีรพงษ์จันทะบุดดา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๐.สามเณรเลิศชัยภูมิมาสูงเนิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๑.สามเณรเอกลักษณ์เปรียวถิ่นเถื่อน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๒.สามเณรชิษณุพงษ์อู่ทอง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๓.สามเณรอาทิตย์ขันคำ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๕๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๔.สามเณรวัชระมาน้อย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๕๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๕.สามเณรประทีปหอมรื่น๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๖.สามเณรนิรุตโพธิบัลลังก์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๗.สามเณรนุรักษ์นันเต๋๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๘.สามเณรวรกันต์สีสาคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๙.สามเณรเอกชัยแย้มสุข๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๖๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๐.สามเณรวสันต์แตงผัน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๖๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๑.สามเณรมงคลชัยกรุดเงิน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๖๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๒.สามเณรอำนาจปานะพล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๖๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๓.สามเณรเริงชัยชูช่วย๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๖๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๔.สามเณรนิวัฒน์สระทองล้อม๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๒๕.สามเณรมานะสระทองร้อย๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๒๖.สามเณรสมหมายขอนทอง๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๒๗.สามเณรวิเชียรเอี่ยมโสภณ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๒๘.สามเณรเสกสรรค์แก้วทรัพย์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๒๙.สามเณรภราดรคลังลอย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๓๐.สามเณรวิเชียรบดีรัฐ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๓๑.สามเณรมานัสอยู่รอง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๓๒.สามเณรจตุพลมหาศึก๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๓๓.สามเณรภาณุรายสันเทียะ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๓๔.สามเณรศุภชัยแซ่โซ้ง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๓๕.สามเณรวัชชัยเถื่อนมูลแสน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๓๖.สามเณรไพรัตน์แก่นขาว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๓๗.สามเณรศุภโชคมณีโชติ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๓๘.สามเณรแสงอรุณเรืองวงค์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๓๙.สามเณรธวัชชัยศรีจันทร์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๔๐.สามเณรเทิดพงษ์พิมพ์งาม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๔๑.สามเณรสมเกียรติพิมพ์สวรรค์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๔๒.สามเณรปรีชาบุญทอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๔๓.พระมหาสมบัติปริปุณฺโณพูลทวี๔๐๑๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๔.พระมหามานะถิรมนฺตีวังหงษา๒๓ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๕.พระมหาญัตติพงษ์ชยานนฺทีเลิศศรี๒๓ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๖.สามเณรมารุตสมเพชร๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๗.สามเณรณัฐวุฒิวงค์ษาบุตร๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๘.สามเณรอาทิตย์ทองสูงเนิน๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๙.สามเณรฉัตรชัยช่วยเสน๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๕๐.สามเณรวรรษนนท์ปานแดง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๕๑.สามเณรโกวิทย์จันทร์ใจ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๖๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๕๒.สามเณรสุรพรเทศสิงห์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๕๓.สามเณรสุรพรเทศสิงห์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๕๔.สามเณรสุรชัยเกษอินทร์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๕๕.สามเณรสุรชัยเกษอินทร์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๕๖.สามเณรสัณทยาไสยวิจิตร๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๕๗.สามเณรสัณทยาไสยวิจิตร๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๕๘.พระมหานทีสุโชโตจวนรุ่ง๓๖๑๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๒ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๕๙.พระมหาอุเทนฐิตฺสุขีแสนพันธ์๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๓ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๖๐.สามเณรปรัชญาถิ่นมีผล๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๔ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๖๑.สามเณรพิเชษฐ์พานโคตร์๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๕ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๖๒.สามเณรทัศนัยชำนาญพนา๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๖ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๖๓.สามเณรสมพงษ์นิ่มอิ่ม๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๗ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๖๔.สามเณรอดิศักดิ์ชัยชาญ๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๘ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๖๕.พระมหาทวีศักดิ์อุทยชีวีเกษวิริยะการณ์๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๕ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๖.พระมหากิตติวัตรกิตฺติเมธีมาน้อย๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๖ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๗.พระมหาปวริศร์ปริยตฺติธารีทองรักษ์๒๑ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๗ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๘.สามเณรภัทร์ภูวไนยยิ้มเกิด๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๘ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๙.สามเณรวรวิทย์กลิ่นสุข๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๔๙ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๗๐.สามเณรพลเทพกลางประพันธ์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๐ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๗๑.พระมหารุ่งวิภชฺชวาทีกะโห้เหม๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๗๒ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๗๒.สามเณรสาธิตพนารี๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๗๓ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๗๓.สามเณรชาญณรงค์เอี่ยมสงคราม๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๗๔ป.ธ.๘๒๕๕๑