ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๐๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรบัณฑูรย์จันทีเทศ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๖๘๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒.สามเณรธวัชเปลี่ยนทองดี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๖๘๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓.สามเณรจักรพรรดิ์ป้อมมงกุฎ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๖๘๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๔.สามเณรอินทรวงศ์พาลี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๖๘๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๕.สามเณรอนุภาพมีสุข๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๖๘๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๖.สามเณรเฉลิมพรโพธิ์ทอง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๖๘๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๗.สามเณรศุภโชคเวชอุทัย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๘.สามเณรบรรพตไม้แดง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๙.สามเณรชวพลขอนทอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๐.สามเณรกิตติศักดิ์หมอนสะอาด๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๑.สามเณรสิทธิชัยประเสริฐสิน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๒.สามเณรณรงค์เดชโสมาลี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๓.สามเณรสุรธัชผาลี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๔.สามเณรปรีชาวันคำ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๕.สามเณรสมศักดิ์พันธุ์อุโมงค์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๖.สามเณรชาญณรงค์คุ้มเมือง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๖๙๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗.สามเณรวราวุธคำขะ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘.สามเณรโกสนบุญเกิด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๙.สามเณรนัฐทวรรษ์สีสวัสดิ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๐.สามเณรวีระศักดิ์ขอนทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑.สามเณรทวิชพลอาจ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๒.สามเณรบุญทรงทองหล่อ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๓.สามเณรก้องเกียรติชูแก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๔.สามเณรมานะชัยเหล่าเมืองกลาง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๕.สามเณรธีรพงษ์ประเสริฐศรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๖.สามเณรพุฒิพงษ์พรมส้มซ่า๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๐๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๗.สามเณรภานุพงษ์แซ่โง้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๑๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๘.สามเณรกฤษชานนท์ภูยงค์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๑๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๙.สามเณรฐาปกรณ์หินเงิน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๑๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๐.สามเณรอาทิตย์ครองยุติ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๑๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๑.สามเณรณัฐพลพรหมพิชัย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๑๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๒.สามเณรโกมินทร์แสงแก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๑๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๓.สามเณรอภิเษกอมรพงษ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๑๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๔.สามเณรสมคิดอ่อนดอกไม้๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๑๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๕.สามเณรธัชชัยคนซื่อ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๑๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๖.สามเณรณัฐกรแผ้วสอาด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๑๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๗.สามเณรเนติธรสุคำภา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๒๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๘.สามเณรฉัตรชัยอู่สงค์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๒๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๙.สามเณรอภิรักษ์มนตรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๗๒๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๐.สามเณรมานิตย์สว่างโลก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๒๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๑.สามเณรกิตติศักดิ์มาปู่๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๒๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๒.สามเณรจิรภัทรจินดารัตน์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๒๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๓.สามเณรสายชลบัวสมบูรณ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๒๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๔.สามเณรเจษฎาจันทร์โต๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๒๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๕.สามเณรปรเมษฐคำมูล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๒๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๖.สามเณรเจตรินวัยบุตร๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๒๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๗.สามเณรสิทธิกรแย้มเจริญ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๓๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๘.สามเณรทวีศักดิ์เมฆทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๓๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๙.สามเณรวิทยาชาติรัมย์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๓๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๐.สามเณรนิติธรปากเมย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๓๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๑.สามเณรศกณตภาสโพธิเกตุ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๓๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๒.สามเณรศักดาศักดิ์เจริญชัยกุล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๓๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๓.สามเณรชาตรีบัวงาม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๓๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๔.สามเณรอภิสารเจนชัย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๓๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๕.สามเณรคมสันขันทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๓๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๖.สามเณรอานุภาพบุญอ่อน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๓๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๗.สามเณรนิลพัทธ์วิเชียรรัตน์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๘.สามเณรกฤษกรหุ่นเสือ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๙.สามเณรขันติเลิศเกียรติรัชตะ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๐.สามเณรกมลป้องภักดี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๑.สามเณรธนพงษ์แหวนอาจ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๒.สามเณรเกรียงไกรสาวใส๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๓.สามเณรจิรวัฒน์โทวะดี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๔.สามเณรชญานนท์เกตุกรณ์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๕.สามเณรธนากรนาคนนท์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๖.สามเณรวิชาญชัยวิโรจน์ชัยศรี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๗๔๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๗.สามเณรอำพลอภิพุทธิกุล๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๘.สามเณรชัยวัฒน์รักษา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๙.สามเณรพศวัตภุชงค์เจริญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๐.สามเณรเอกชัยเสริมทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๑.สามเณรวิชัยมีโพธิ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๒.สามเณรอภิสิทธิ์เจริญราช๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๓.สามเณรสุรเชษฐ์แสงพารา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๔.สามเณรพิชิตภิญโญยาง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๕.สามเณรดำรงค์รักงาม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๖.สามเณรเรืองศักดิ์ขอนทอง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๗.สามเณรยงยุทธแก้วสำโรง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๘.สามเณรวรัญญูศศิธรวัณณ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๘๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๙.สามเณรวัฒพลแซ่ท้าว๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๐.สามเณรคำเกิดสุขรี๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๑.สามเณรธนทัตแสงกิริยา๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๒.สามเณรเจษฎาน้อยผล๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๓.สามเณรณัฏฐ์อิงคนินันท์ธนา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๔.สามเณรธีระเลิบไธสง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๕.สามเณรณัฐวุฒิกลั่นแฮม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๖.สามเณรวันชัยโล่ทอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๗.สามเณรอิทธิฤทธิ์ยศยิ่ง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๘.สามเณรศุภสิทธิ์รอดกสิกรรม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๙.สามเณรนฤดมญาติครบุรี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๙๐.สามเณรปรัชญากัลพฤกษ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๙๑.สามเณรนพดลไกรยวงษ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๙๒.สามเณรวิษณุชัยกุง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๙๓.สามเณรสมเกียรติแซ่รี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๙๔.สามเณรจิรวัฒน์คำประกอบ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๙๕.สามเณรพลวัตเอกบรรพต๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๙๖.สามเณรนนทกานต์ภู่ตระกูล๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๗ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๗.สามเณรทศพรวนิชยากรชัย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๘.สามเณรสุวิมลกาขาว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๙.สามเณรอัครพงษ์วอทอง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๐๐.สามเณรทวีชัยรอดกสิกรรม๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๙๘ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๑.สามเณรพีรพงษ์สีสาคำ๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๙๙ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๒.สามเณรธนพลคนโทเงิน๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๐ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๓.พระมหาสุรชัยสุรเวทีเกษอินทร์๒๒ตากฟ้านครสวรรค์๘๑ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๐๔.สามเณรศุภชัยบุปผโสรส๒๐ตากฟ้านครสวรรค์๘๒ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๐๕.สามเณรธวัชชัยศรีจันทร์๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๘๓ป.ธ.๗๒๕๕๕