ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๓๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระณัฐวุฒิคุณยุตฺโตวิเชียรวรรณ์๓๒ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๒.สามเณรสมลักษณ์พันพล๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๓.สามเณรทวีชัยพลาพล๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๔.สามเณรเอกรักษ์คชรักษ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๕.สามเณรจักรกฤษณ์ขุนอ่อน๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๖.สามเณรพงศธรทองคำ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๗.สามเณรธเนตรวงษ์ยอด๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๘.สามเณรชวพลตะนุเรือง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๙.สามเณรณัฐวุฒิอาจหาญ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๙๐๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐.สามเณรเกียรติศักดิ์ป้อมสุวรรณ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑.สามเณรกิตติพงศ์นิตยานันท์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๒.สามเณรวิทยาพรมสิงห์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๓.สามเณรศักดิ์สิทธิ์ยาเลิศ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๔.สามเณรอมรเทพศักดิ์เจริญชัยกุล๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๕.สามเณรปราชญ์ญาหระดี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๖.สามเณรจิรวัฒน์บุญทอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๗.สามเณรปริวัตรมั่นคง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๘.สามเณรณัฐพงษ์มะลิพรม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๙.สามเณรสุวรรณสีกาลัง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๑๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๐.สามเณรวุฒิกรกุลชา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๑.สามเณรกฤษณะรอดภัย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๒.สามเณรธิติทัศน์พันบุญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๓.สามเณรชายชาญพรมงาม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๔.สามเณรเอกอนันต์พันบุญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๕.สามเณรสิทธิพรอุดทาโกสุม๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๖.สามเณรเสกสรรกลิ่นศรีสุข๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๗.สามเณรเจษฎาบุตะเขียว๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๘.สามเณรภักดิพงษ์สุวรรณ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๙.สามเณรนเรศปรางบาง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๒๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๐.สามเณรภานุมาศสกุลมา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๑.สามเณรณัฐวุฒิเป๋ากระโทก๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๒.สามเณรวินัยชอบใจ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๓.สามเณรพงศ์พณิชการะภักดี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๔.สามเณรอัมรินทร์สร้อยสังวาลย์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๕.สามเณรภานุพงศ์พวกแก้ว๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๖.สามเณรอาทรเชื้อวังคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๗.สามเณรระบิลโลกร่วม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๘.สามเณรอนุสรณ์เผ่าพันธุ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๙.สามเณรพรชัยไม้แดง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๓๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๐.สามเณรนิรุตต์เกษมี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๙๔๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๑.สามเณรณัฐวุฒิรักธัญการ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๔๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๒.สามเณรเอกนุวัตรัตนคามินี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๔๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๓.สามเณรเสฏฐวุฒิช่วยทุกข์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๔๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๔.สามเณรศรัณยูดวงแก้ว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๔๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๕.สามเณรพงษ์รพีอยู่เกษม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๔๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๖.สามเณรธัญธรพิพัฒน์รัตนโสภณ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๔๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๗.สามเณรธนาวุฒิเพชร์งาม๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๔๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๘.สามเณรวันชนะโมกศักดิ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๔๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๙.สามเณรพรพิทักษ์เอี่ยมสะอาด๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๔๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๐.สามเณรยุทธพิชัยยาทองไชย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๕๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๑.สามเณรวิโรจน์วงษ์พันคำ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๕๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๒.สามเณรธีระวัฒน์แบนน้อย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๕๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๓.สามเณรอธิกรณ์ไชยนามน๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๕๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๔.สามเณรพลวิทย์โฉมเฉลา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๕๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๕.สามเณรอนันต์กรเหมาะราศรี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๕๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๖.สามเณรจิรพันธ์แก้วกัณหา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๕๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๗.สามเณรปิยะชาติศักดิ์เจริญชัยกุล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๕๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๘.สามเณรจีรศักดิ์โพธิ์แก้ว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๕๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๙.สามเณรธนพลคชราช๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๕๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๐.สามเณรศตวรรษผลชื่น๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๖๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๑.สามเณรชัยณรงค์นามเที่ยง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๖๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๒.สามเณรธีรศักดิ์บัวทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๖๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๓.สามเณรคมสรณ์ตู้ทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๙๖๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๔.สามเณรวุฒินันท์ปานดอกสร้อย๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๖๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๕.สามเณรฤทธิพรเพ็งแจ่มแจ้ง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๖๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๖.สามเณรนครินทร์จันโน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๖๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๗.สามเณรพรนรงค์มาตรเสนา๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๖๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๘.สามเณรธนโชติแก้วสว่าง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๖๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๙.สามเณรธัญญารัตน์ชมชื่น๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๖๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๐.สามเณรศรัณย์จันทร์แสง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๗๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๑.สามเณรชนานนท์ภักดีสุข๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๗๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๒.สามเณรธีรภัทร์จันทร์แก้ว๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๗๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๓.สามเณรชลชาตินามมงคล๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๗๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๔.สามเณรกิตติศักดิ์บุญศรี๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๗๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๕.สามเณรสหภาพไชยเขียน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๗๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๖.สามเณรสัญชัยเคหะนาค๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๗๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๗.สามเณรเสถียรเพียรชำนาญ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๗๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๘.สามเณรอภิลักษณ์ฉางทรัพย์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๗๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๙.สามเณรจักรกฤษณ์บุญอ่อน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๗๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๐.สามเณรพิษณุแซ่สง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๘๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๑.สามเณรพิษณุไกรจัตุรัส๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๘๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๒.สามเณรชานนท์แก้วเฮือง๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๘๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๓.สามเณรสุรชัยศรีบุญทัน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๘๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๔.สามเณรณัฐพงษ์วงศ์กระโซ่๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๘๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๕.สามเณรวุฒิวัฒน์พันบุญ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๙๘๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๖.สามเณรคมสันต์สมเพชร๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๗.สามเณรสิทธิศักดิ์สินธุอ่อน๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๘.สามเณรชวพลขอนทอง๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๓๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๙.สามเณรสมคิดอ่อนดอกไม้๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๐.สามเณรเนติธรสุคำภา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๑.สามเณรเชิดศักดิ์พลับจุ้ย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๒.สามเณรอานุภาพบุญอ่อน๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๓.สามเณรสิทธิกรแย้มเจริญ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๔.สามเณรทวีศักดิ์เมฆทอง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๕.สามเณรนิติธรปากเมย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๖.สามเณรศักดาศักดิ์เจริญชัยกุล๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๗.สามเณรวิชาญชัยวิโรจน์ชัยศรี๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๘.สามเณรสาวิตรพุทธรักษา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๙.สามเณรกิตติศักดิ์จันทร์นพคุณ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๐.สามเณรจักรกฤษณ์เขาสมบูรณ์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๑.สามเณรวีระศิริพรหม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๒.สามเณรประวิทย์สอปัญญา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๓.สามเณรดำรงค์ไพรเพชรศักดิ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๔.สามเณรธนันชัยคงไทย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๕.สามเณรวิทยากรนัยวิจารณ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๖.สามเณรถาวรอัคชาติ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๗.สามเณรธเนศมหัสฉริยพงษ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๘.สามเณรธีรภัทรอ้อคำ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๙.สามเณรดนุนัยศักดิ์เจริญชัยกุล๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๐.สามเณรอนิรุจน์จันทร์เพ็ง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๑.สามเณรธนพลพูลจีน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๒.สามเณรวงศธรผลาผล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๓.สามเณรอดิศักดิ์เขม้นเขตกิจ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๔.สามเณรหาญณรงค์ขัดมัน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๕.สามเณรสรัลฟักสกุล๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๖.สามเณรหัสนัยน์กวินภาส๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๗.สามเณรอนุชิตแซ่สง๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๘.สามเณรนิมิตรแสงสูงเนิน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๙.สามเณรณัฐพงษ์อุ่มจาน๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๐.สามเณรปิยพนธ์หอมมาลา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๑.สามเณรสหรัฐโอสะนำ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๒.สามเณรภัทนพงษ์จั่นฤทธิ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๓.สามเณรเมธีละอองนวล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๔.สามเณรสมพรหนูลาด๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๕.สามเณรโกสนสมอนา๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๓๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๖.สามเณรธีรพรอยู่กรุง๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๗.สามเณรทศพลแซ่เตีย๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๘.สามเณรอุดมศักดิ์แก้วมณี๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๙.สามเณรสุรธัชผาลี๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๐.สามเณรณัชเกิดธรรม๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๑.สามเณรกฤษณะบรรทัดจันทร์๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๒.สามเณรโกสนบุญเกิด๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๓.สามเณรก้องเกียรติชูแก้ว๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๔.สามเณรโกมินทร์แสงแก้ว๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๕.สามเณรกิตติศักดิ์มาปู่๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๑๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๖.สามเณรวิระแสนวิเศษ๑๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๘ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๗.สามเณรศิวกรศรีจรรยา๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๗