ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรภาณุพงศ์แพงอุด๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.สามเณรปิยพลเสโนฤทธิ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.สามเณรสราวุฒิสุริโย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.สามเณรลิขิตจันทร์น้อย๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.สามเณรโชคดีหมวดแดง๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.สามเณรสุธีฉ่ำกลิ่น๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.สามเณรธนภัทรราษีสวย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.สามเณรเกียรติยศท้าวคำ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.สามเณรพงศพัฒน์ฆารผุด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.สามเณรศุภกรโลกร่วม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๖๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.สามเณรธนวัตรรุณกิจ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.สามเณรณฐกรไชยราช๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๓.สามเณรสิทธิชัยสืบสมุทร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.สามเณรจารึกสารีนาค๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๕.สามเณรวริทธิ์ธรพวงมาลัย๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๖.สามเณรอารยเทพภยาภิวัฒน์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๗.สามเณรอานนท์พันอ้น๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๘.สามเณรธีรเดชขำประดิษฐ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๙.สามเณรชนิตพลเหง้าโอสา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๐.สามเณรศรานนท์วรรณา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๗๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๑.สามเณรจักรวาลภู่น้อย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๒.สามเณรพฤษณะระเวงวรรณ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๓.สามเณรธนโชติมูลศรีแก้ว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๔.สามเณรศรัณย์สุพรรณ์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๕.สามเณรปิยธิวัฒน์เจริญสำราญ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๖.สามเณรศรัณย์คำหล้าชาย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๗.สามเณรอัครพลพลเวล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๘.สามเณรอนุชาสาดฟัก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๙.สามเณรศรีเพ็ชรนรสาร๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๐.สามเณรวุฒิชัยโมเทียน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๘๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๑.สามเณรอนวัชทองสุข๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๒.สามเณรธนบูรณ์บุญสืบ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๓.สามเณรจิรายุภิรมย์กิจ๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๔.สามเณรรัฐธรรมนูญลานอก๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๕.สามเณรสิทธิกรไกรยงค์๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๖.สามเณรพีรพัฒน์ประเสริฐศรี๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๗.สามเณรธนกรอชิตพล๑๒ตากฟ้านครสวรรค์๔๙๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๘.สามเณรธนภัทรเกียรตินฤปการ๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๙.สามเณรศิวพงษ์ทองจันทร์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๐.สามเณรภัทรวรรธน์สุวรรณ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๑.สามเณรกัมพลวงศ์เสนา๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๒.สามเณรภาณุชิตศิริขันธ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๓.สามเณรศรรามใสสด๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๔.สามเณรมานพใจคำ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๕.สามเณรอภิวัฒน์สุภิวงศ์๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๖.สามเณรธีรภัทร์รามวงศ์๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๗.สามเณรเมธิชัยเลิศศรี๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๘.สามเณรสงกรานต์ฉ่ำพจน์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๔๙.สามเณรกิตติพงษ์อิสิสิงห์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๐.สามเณรพีรพลฉัตรมณีรุ่งเจริญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๑.สามเณรชัชวาลเลิศฤทธิ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๒.สามเณรอนันตชัยรับเพ็ชร๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๓.สามเณรรักษิตพาชื่นใจ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๔.สามเณรวุฒิเกียรติสีสันต์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๕.สามเณรศิวัชจันตรี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๖.สามเณรวรวุฒิสีวันคำ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๗.สามเณรธนบูรณ์พุทธรักษา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๕๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๘.สามเณรพัชรพลอุทธกัง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๙.สามเณรวรวุฒิแซ่เตีย๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๐.สามเณรณัชณนนท์กอแก้ว๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๘๔๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๑.สามเณรคมกริชสำแดงชัย๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๘๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๒.สามเณรพงษ์วิทย์สุคำภา๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๘๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๓.สามเณรกวีบุญเกิด๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๘๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๔.พระครูสมุห์กิตติทัตอาตาปีสาคร๓๓ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๕.สามเณรปฎิภาณคงผ่อง๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๒๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๖.สามเณรสัญชัยเคหะนาค๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๗.สามเณรวันเฉลิมรัชตกรตระกูล๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๒๓๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๘.สามเณรณัฐพงษ์วงศ์กระโซ่๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๖๒๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๖๙.สามเณรกิตติศักดิ์บุญศรี๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๖๒๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๐.สามเณรอัจฉริยะตริการ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๖๒๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๑.สามเณรกมลภพธรรมฐิติพงศ์๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๖๒๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๗๒.พระมหาเนติธรวฑฺฒนธารีสุคำภาตากฟ้านครสวรรค์๑๒๓ป.ธ.๕๒๕๖๑
๗๓.สามเณรสหภาพไชยเขียน๑๗ตากฟ้านครสวรรค์๒๖๓ป.ธ.๕๒๕๖๑
๗๔.สามเณรกรวิทย์เจริญสุข๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๗ป.ธ.๗๒๕๖๑
๗๕.นายวชิระทัศนโกวิท๓๑ตากฟ้านครสวรรค์๒๓บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑