ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระปกรณ์โชติปญฺโญชินโชติกร๒๘ธาตุขอนแก่น๑๐๑๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.สามเณรประวิทย์ภักดี๑๗ธาตุขอนแก่น๑๐๑๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.สามเณรปัญญากระแสโสม๑๗ธาตุขอนแก่น๑๐๑๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.สามเณรประวิทย์สุขอร่าม๑๖ธาตุขอนแก่น๑๐๑๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.สามเณรศักดิ์ชัยจูมโฮม๑๕ธาตุขอนแก่น๑๐๑๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.สามเณรอาทิตย์แก้วสุข๑๕ธาตุขอนแก่น๑๐๒๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.สามเณรโอภาสยอมไธสง๑๖ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๑๐๕๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.สามเณรสุขสันติ์วงค์พล๑๖ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๑๐๕๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.สามเณรสนั่นดวงเกตุ๑๕ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๑๐๖๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.สามเณรนพพลสียางนอก๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๐๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.สามเณรทองลีจันทร์ทะวงษ์๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๐๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.สามเณรวัฒนชัยทองสุขนอก๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๑๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๓.สามเณรวิชาญเคนศิริ๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๑๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๔.สามเณรไตรภพยศประเสริฐ๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๑๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๕.สามเณรชัยวัฒน์จุ้ยกะมุทร๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๑๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๖.สามเณรสุพตโบราณ๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๑๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๗.สามเณรอภิชาติกรงทอง๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๑๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๘.สามเณรเทพพิทักษ์โสภา๑๖ธาตุขอนแก่น๑๑๑๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๙.สามเณรนิโรจน์ไปปอด๑๕ธาตุขอนแก่น๑๑๑๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๐.สามเณรขวัญชัยสีสังชุม๑๕ธาตุขอนแก่น๑๑๑๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๑.สามเณรวิเชษฐ์นาเมืองรักษ์๑๕ธาตุขอนแก่น๑๑๑๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๒.สามเณรจำเนียรสาชิน๑๕ธาตุขอนแก่น๑๑๒๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๓.สามเณรธวัชชัยแนนไธสง๑๕ธาตุขอนแก่น๑๑๒๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๔.พระบุญชิต-พูลศิลป์๒๖ธาตุขอนแก่น๑๑๕๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๕.สามเณรศราวุธสีหา๑๗ธาตุขอนแก่น๑๑๕๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๖.สามเณรสุนทราวุฒิการะเกศ๑๕ธาตุขอนแก่น๑๑๕๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๗.สามเณรเต็มศักดิ์ไชยพิมพ์๑๙ธาตุขอนแก่น๔๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๘.สามเณรประจวบจันบัวลา๑๙ธาตุขอนแก่น๔๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๙.สามเณรอภิวัชญ์เรืองคำ๑๘ธาตุขอนแก่น๔๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๐.สามเณรอำนาจเกี้ยงวัน๑๘ธาตุขอนแก่น๔๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๑.สามเณรประเทืองสมีมาศ๑๘ธาตุขอนแก่น๔๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๒.สามเณรเพลินคิดถูก๑๘ธาตุขอนแก่น๔๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๓.สามเณรวีระชัยพิทักษ์๑๘ธาตุขอนแก่น๔๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๔.สามเณรผดุงโพธิ์ชัย๑๖ธาตุขอนแก่น๔๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๕.สามเณรอาทิตย์บริกุล๑๖ธาตุขอนแก่น๔๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๖.สามเณรเหรียญทองสีหาทับ๑๖ธาตุขอนแก่น๔๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๗.พระมหาอดุลย์วิสารโทพรรณา๒๒ธาตุขอนแก่น๔๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๘.สามเณรนิคมบัวแก้ว๑๙ธาตุขอนแก่น๔๐๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๓๙.สามเณรบุญลองสีหาทับ๑๖ธาตุขอนแก่น๔๐๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๐.สามเณรวิฑูรย์บุตรธิยากลัด๑๖ธาตุขอนแก่น๔๐๖ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๑.พระมหาสมบัติอุชุจาโรสิงห์โสดา๒๕ธาตุขอนแก่น๒๙๐ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๒.สามเณรจรูญพุทธโก๒๐ธาตุขอนแก่น๒๙๑ป.ธ.๖๒๕๔๒