ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระกฤษณะถาวโรศรีนารถ๒๔ธาตุขอนแก่น๘๔๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.พระจำนงค์จนฺทูปโมหอมเนียม๒๘ธาตุขอนแก่น๘๔๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.สามเณรวิชาบัวนา๑๗ธาตุขอนแก่น๘๔๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.สามเณรเอนกศิริบุญ๑๗ธาตุขอนแก่น๘๔๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.สามเณรศุภชัยทิมี๑๖ธาตุขอนแก่น๘๔๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.สามเณรนัทชานนท์วิทยาพรพิพัฒน์๑๖ธาตุขอนแก่น๘๔๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.สามเณรสมพรแก้วพาปราบ๑๖ธาตุขอนแก่น๘๕๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.สามเณรเด่นชัยคำมุงคุณ๑๗ธาตุขอนแก่น๘๕๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.สามเณรวสันต์ประการโพธิ์๑๖ธาตุขอนแก่น๘๕๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.สามเณรพิพัฒน์พงษ์กาละพันธ์๑๖ธาตุขอนแก่น๘๕๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๑.สามเณรไชยมลนาทุ่งมล๑๗ธาตุขอนแก่น๘๕๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๒.สามเณรอนุชิตประชาชิต๑๖ธาตุขอนแก่น๘๕๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๓.สามเณรกรวิทย์ศรีหล้า๑๕ธาตุขอนแก่น๘๕๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๔.สามเณรวิรัชปัจจัยยัง๑๕ธาตุขอนแก่น๘๕๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๕.สามเณรธวัชชัยพันธะเสน๑๕ธาตุขอนแก่น๘๕๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๖.สามเณรสุนทรสุดชา๑๕ธาตุขอนแก่น๘๕๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๗.สามเณรศุภศักดิ์มหาโยธี๑๓ธาตุขอนแก่น๘๖๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๘.สามเณรพงศ์ภัคพรหมไชย๑๔ธาตุขอนแก่น๘๖๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๙.สามเณรเศรษฐพลพิมพะวงษ์๑๕ธาตุขอนแก่น๘๖๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๐.สามเณรอภิสิทธิ์ชมพูบาง๑๔ธาตุขอนแก่น๘๖๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๑.สามเณรสุริยารัตนวงศ์๑๕ธาตุขอนแก่น๘๖๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๒.สามเณรอนุชาแจ่มใสดี๑๔ธาตุขอนแก่น๘๖๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๓.สามเณรสมภพแก้ววงศ์๑๔ธาตุขอนแก่น๘๖๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๔.สามเณรอาทิตย์ชาคำมุต๑๕ธาตุขอนแก่น๘๖๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๕.สามเณรวีระพงศ์คำโคตรสูน๑๔ธาตุขอนแก่น๘๖๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๖.สามเณรศรชัยคำภู๑๔ธาตุขอนแก่น๘๖๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๗.สามเณรวีรศักดิ์พิมพ์เสนา๑๔ธาตุขอนแก่น๘๗๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๘.พระสุขีชาครธมฺโมศรีมาตย์๓๔๑๔ธาตุขอนแก่น๘๗๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๙.สามเณรธนกฤตพิมคราม๑๕ธาตุขอนแก่น๘๗๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๐.สามเณรวินัยแต้มศรี๑๗ธาตุขอนแก่น๘๗๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๑.พระสุเนตรญาณธโรโม้หอชัย๒๗ธาตุขอนแก่น๑๙๔๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๒.พระไพบูลณ์อุปสโมบุญดาราช๒๗ธาตุขอนแก่น๑๙๔๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๓.สามเณรสมพรศรีแก้ว๑๖ธาตุขอนแก่น๑๙๔๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๔.สามเณรยศภรขุมพิมาย๑๗ธาตุขอนแก่น๑๙๔๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๕.สามเณรสมภารธนุรักษ์๑๕ธาตุขอนแก่น๑๙๔๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๖.สามเณรเกษมสุขนามศรี๑๕ธาตุขอนแก่น๑๙๔๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๗.สามเณรคุณากรวงษ์สามหมอ๑๕ธาตุขอนแก่น๑๙๔๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๘.สามเณรศิลชัยคำไธสง๑๔ธาตุขอนแก่น๑๙๕๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๙.สามเณรณัฐพลมุ้งทอง๑๔ธาตุขอนแก่น๑๙๕๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๐.สามเณรฤทธิชัยมาฒะวงษ์๑๔ธาตุขอนแก่น๑๙๕๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๑.สามเณรธันวาสุขโข๑๘ธาตุขอนแก่น๑๙๕๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๒.พระสุทันอาภสฺสโรจันมณฑล๒๕ธาตุขอนแก่น๓๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๓.สามเณรสากลใหมคำมูล๑๗ธาตุขอนแก่น๓๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๔.สามเณรภูวนาจฮาดภักดี๑๗ธาตุขอนแก่น๓๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๕.สามเณรอาทิตย์พลเมืองศรี๑๗ธาตุขอนแก่น๓๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๖.สามเณรบุญญฤทธิ์สารบรรณ๑๕ธาตุขอนแก่น๓๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๗.สามเณรพีระศิลป์กงศรี๑๗ธาตุขอนแก่น๓๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๘.พระถาวรอโนมปญฺโญสายแสน๒๗ธาตุขอนแก่น๑๐๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๙.สามเณรพจนาคิดค้า๒๐ธาตุขอนแก่น๑๐๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๐.สามเณรทรงกรดชายกัน๑๗ธาตุขอนแก่น๑๐๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๑.สามเณรศรายุทธเจตรา๑๘ธาตุขอนแก่น๑๐๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๒.สามเณรอภิเดชศรีมูลเขียว๑๖ธาตุขอนแก่น๑๐๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๓.สามเณรนัฐพงศ์หมื่นแก้ว๑๖ธาตุขอนแก่น๑๐๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๔.สามเณรจิตรกรแดงนา๒๑ธาตุขอนแก่น๑๐๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๕.สามเณรธงชัยวิลาวรรณ๑๘ธาตุขอนแก่น๓๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๖.สามเณรวิทยาวงษาหาร๑๗ธาตุขอนแก่น๓๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๗.สามเณรวิทยาแก้วอาสา๑๗ธาตุขอนแก่น๓๗๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๘.สามเณรเฉลิมพรสมตา๑๖ธาตุขอนแก่น๓๗๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๙.พระมหาทนายุทธขนฺติสาโรน้อยหา๒๔ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๓๘๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๐.พระมหาธงชัยปญฺญาทีโปแซงภูเขียว๒๘ธาตุขอนแก่น๗๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๑.พระมหากงใจกตปุญฺโญวังขุย๕๒ธาตุขอนแก่น๗๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๒.พระมหารัศมีอาภากโรรู้สุข๔๕๑๐ธาตุขอนแก่น๒๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๙