ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระชนะชัยสติสมฺปนฺโนวัฒนะวงษ์พยัคฆ์๒๙ธาตุขอนแก่น๑๓๕๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒.พระทองสุขธมฺมธโรนนอุทก๔๐ธาตุขอนแก่น๑๓๕๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓.พระคำพันธ์มนาโปชัยโยธา๒๙ธาตุขอนแก่น๑๓๕๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๔.สามเณรวีระทีพุทธา๑๗ธาตุขอนแก่น๑๓๕๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๕.สามเณรกรวิชญ์โทสา๑๖ธาตุขอนแก่น๑๓๖๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๖.สามเณรจตุพลจันสีดา๑๖ธาตุขอนแก่น๑๓๖๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๗.สามเณรจีรวัตรตอบกระโทก๑๖ธาตุขอนแก่น๑๓๖๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๘.สามเณรณัฐพลงามสมเลิศ๑๖ธาตุขอนแก่น๑๓๖๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๙.สามเณรต้นตระการลุนดาพร๑๖ธาตุขอนแก่น๑๓๖๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๐.สามเณรธงชัยหมื่นวิเศษ๑๖ธาตุขอนแก่น๑๓๖๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๑.สามเณรมงคลไตรยวงศ์๑๖ธาตุขอนแก่น๑๓๖๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๒.สามเณรอภิสิทธิ์ติตะสี๑๖ธาตุขอนแก่น๑๓๖๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๓.สามเณรอำนาจแสนบุตร๑๖ธาตุขอนแก่น๑๓๖๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๔.สามเณรกิตติพันธ์ศรีหนองฮ้าง๑๕ธาตุขอนแก่น๑๓๖๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๕.สามเณรจักรภัทรเสนฤทธิ์๑๕ธาตุขอนแก่น๑๓๗๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๖.สามเณรชานนท์สงวนแก้ว๑๕ธาตุขอนแก่น๑๓๗๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗.สามเณรธงชัยชุมพล๑๕ธาตุขอนแก่น๑๓๗๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘.สามเณรผดุงเกียรติเพราะแก้ว๑๕ธาตุขอนแก่น๑๓๗๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๙.สามเณรภูวดลทนนาดี๑๕ธาตุขอนแก่น๑๓๗๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๐.สามเณรวรธรรมศรีระวรรณ๑๕ธาตุขอนแก่น๑๓๗๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑.สามเณรวัชรินทร์เคนพนาน๑๕ธาตุขอนแก่น๑๓๗๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๒.สามเณรวัฒนาตุลาเนตร๑๕ธาตุขอนแก่น๑๓๗๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๓.สามเณรศุภชัยสมัครสมาน๑๕ธาตุขอนแก่น๑๓๗๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๔.สามเณรจารุเกียรติเรืองศักดิ์๑๔ธาตุขอนแก่น๑๓๗๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๕.สามเณรชนาธิปเรืองชัย๑๔ธาตุขอนแก่น๑๓๘๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๖.สามเณรปัญญาบุญศิริ๑๔ธาตุขอนแก่น๑๓๘๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๗.สามเณรรังสรรค์วงษ์จารย์๑๔ธาตุขอนแก่น๑๓๘๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๘.สามเณรวราพลสราญรมย์๑๔ธาตุขอนแก่น๑๓๘๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๙.สามเณรสุทธิดลภูนอก๑๔ธาตุขอนแก่น๑๓๘๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๐.สามเณรสุวัฒน์เรือนใส๑๔ธาตุขอนแก่น๑๓๘๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๑.สามเณรอัครพลบุญเข็ม๑๔ธาตุขอนแก่น๑๓๘๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๒.สามเณรกฤษณเบ้าทอง๑๓ธาตุขอนแก่น๑๓๘๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๓.สามเณรชนาวีร์บุตรวงษ์๑๓ธาตุขอนแก่น๑๓๘๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๔.สามเณรบุญสนองสมาน๑๓ธาตุขอนแก่น๑๓๘๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๕.สามเณรเควินนิลชา๑๙ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๑๔๓๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๖.สามเณรวิทยาจันทร์สว่าง๑๖ธาตุขอนแก่น๒๔๔๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๗.สามเณรสันทัดบุดดา๑๖ธาตุขอนแก่น๒๔๔๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๘.สามเณรธนากรณ์ชลเดช๑๕ธาตุขอนแก่น๒๔๔๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๙.สามเณรรัฐพลทองไชย๑๕ธาตุขอนแก่น๒๔๔๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๐.สามเณรธีรพงษ์ศรีวิเศษ๑๓ธาตุขอนแก่น๒๔๔๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๑.สามเณรปริญญาเหลามา๑๓ธาตุขอนแก่น๒๔๔๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๒.สามเณรมานัตมณีรุ่ง๑๓ธาตุขอนแก่น๒๔๔๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๓.สามเณรกฤตเมธติยะสุขสวัสดิ์๑๒ธาตุขอนแก่น๒๔๔๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๔.สามเณรชุติพงศ์คงกาจธัญกรณ์๑๗ธาตุขอนแก่น๔๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๕.สามเณรปฐวีพ่วงมาก๑๗ธาตุขอนแก่น๔๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๖.สามเณรพูลศักดิ์พรมมน๑๗ธาตุขอนแก่น๔๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๗.สามเณรคฑาวุธสุนทรภักดี๑๖ธาตุขอนแก่น๔๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๘.สามเณรรัฐศาสตร์อินสม๑๖ธาตุขอนแก่น๔๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๙.สามเณรวีระยุทธหลังโนนโพธิ์๑๖ธาตุขอนแก่น๔๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๐.สามเณรวีระวัฒน์จำปาทอง๑๖ธาตุขอนแก่น๔๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๑.สามเณรสัตยาชัยมุล๑๖ธาตุขอนแก่น๔๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๒.สามเณรชวลิตบ้านศิลา๑๕ธาตุขอนแก่น๔๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๓.สามเณรภาดรเครือดี๑๕ธาตุขอนแก่น๔๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๔.สามเณรศักดิ์ชัยจันสีดา๑๕ธาตุขอนแก่น๔๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๕.สามเณรตะวันระหว้า๑๕ธาตุขอนแก่น๔๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๖.สามเณรสุริยาทิพวัลย์๑๕ธาตุขอนแก่น๔๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๗.สามเณรพีระยุทธไกรบำรุง๑๖ธาตุขอนแก่น๙๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๘.สามเณรกิตติสุวรรณลา๑๕ธาตุขอนแก่น๙๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๙.สามเณรตุลาโกษาธิป๑๕ธาตุขอนแก่น๙๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๐.สามเณรนันทวัฒน์วิชาราช๑๕ธาตุขอนแก่น๙๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๑.สามเณรภาณุวัฒน์มูลเพีย๑๕ธาตุขอนแก่น๙๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๒.สามเณรอภิวัฒน์ปะการะโพธิ์๑๔ธาตุขอนแก่น๙๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๓.สามเณรภูวดลเรืองศรี๑๖ธาตุขอนแก่น๒๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๕