ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเจริญสมฺมาจาโรใจเย็น๓๒บัวขวัญนนทบุรี๓๘๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๒.พระประภาสขนฺติโสภโณพลไกร๒๖บัวขวัญนนทบุรี๓๘๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๓.พระเสรีชินวโรราชวงศ์๒๙บัวขวัญนนทบุรี๓๘๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๔.พระอำนวยสุเมธโสหนทอง๒๕บัวขวัญนนทบุรี๓๘๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๕.พระฐิติพงษ์ปญฺญาวโรวงค์ประเสริฐ๒๒บัวขวัญนนทบุรี๓๘๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๖.พระบุญสูงมหาปุญฺโญขุมทอง๓๕บัวขวัญนนทบุรี๓๘๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๗.พระสีทานวสุตฺตโมนิน๒๙บัวขวัญนนทบุรี๓๘๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๘.พระวีระพงษ์ธีรวโรศรีชะตา๒๙บัวขวัญนนทบุรี๓๘๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๙.พระสอมสงฺฆเถโรเวือน๒๗บัวขวัญนนทบุรี๓๙๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๐.พระยอดเยี่ยมวินยธโรรักชาติ๒๘บัวขวัญนนทบุรี๓๙๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๑.พระประวิตกิตฺติญาโณทองดี๒๙บัวขวัญนนทบุรี๓๙๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๒.พระสมพรธมฺมสาโรแสงเพชร๒๕บัวขวัญนนทบุรี๓๙๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๓.สามเณรสมโบว์ศรีย์๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๙๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๔.สามเณรนทีกองทอง๑๕บัวขวัญนนทบุรี๓๙๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๕.สามเณรสมบัติศรีย์๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๙๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๖.สามเณรวัชราวุฒิศรีภูวงษ์๑๖บัวขวัญนนทบุรี๓๙๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๗.สามเณรอุสมานจันคนา๑๕บัวขวัญนนทบุรี๓๙๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๘.สามเณรกิตติราชจันทร์พ้อ๑๕บัวขวัญนนทบุรี๓๙๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๙.สามเณรธนายุทธเมษา๑๗บัวขวัญนนทบุรี๔๐๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๐.พระเสนายสตฺเถโรสม๓๓๑๓บัวขวัญนนทบุรี๓๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๑.พระรัตนะรํสิโยศรีจันทร์๒๙บัวขวัญนนทบุรี๓๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๒.พระวีระถาวโรกลองสูงเนิน๓๒บัวขวัญนนทบุรี๓๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๓.พระบุญชัยวิสารโทประโลมรัมย์๒๘บัวขวัญนนทบุรี๓๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๔.พระแสงแก้วอภโยประธาน๒๕บัวขวัญนนทบุรี๓๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๕.พระสาวนปญฺญาฐิโตภิว๒๔บัวขวัญนนทบุรี๓๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๖.พระสารันสารตฺถภาณีขัด๒๒บัวขวัญนนทบุรี๓๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๗.สามเณรเขื่อนอิ่ม๒๕บัวขวัญนนทบุรี๓๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๘.สามเณรไพโรจน์ทองจันทร์๒๐บัวขวัญนนทบุรี๓๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๙.สามเณรณรงค์ฤทธิ์อิ่มพะเก้า๑๙บัวขวัญนนทบุรี๓๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๐.สามเณรสุบินชินต๊ะ๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๑.สามเณรชูศักดิ์ศรีทอง๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๒.สามเณรอำพลทองดาษ๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๓.สามเณรอนุชิตพรมจันทร์๑๗บัวขวัญนนทบุรี๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๔.สามเณรสำเริงอุปสุข๑๗บัวขวัญนนทบุรี๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๕.สามเณรอัมพลวิเศษสุด๑๖บัวขวัญนนทบุรี๓๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๖.พระมหาบุญสองสุทนฺโตประเทือง๓๒บัวขวัญนนทบุรี๑๖๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๗.พระมหามนัสกนฺตสีโลด่างพล้อย๒๘บัวขวัญนนทบุรี๑๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๘.พระมหามุนีสิริธมฺโมบันเทิงใจ๒๗บัวขวัญนนทบุรี๑๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๙.พระมหาสมควรสุทสฺสโนเซ่งใจดี๒๖บัวขวัญนนทบุรี๑๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๐.พระมหาเดชาเตชเมธีก๋าแก้ว๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๑.พระมหาสวมหมวกรตนเมธีปิ่นแก้ว๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๗๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๒.สามเณรณรงศักดิ์จุลพันธ์๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๓.สามเณรอานนท์กำจัดโรค๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๔.พระมหากิมยี่อนาวิโลอยู่กิ่ม๓๖๑๖บัวขวัญนนทบุรี๑๘๗ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๕.พระมหาสงบฉนฺทธมฺโมปิโคทัง๓๒๑๑บัวขวัญนนทบุรี๑๘๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๖.พระมหารุ่งเรืองจิตฺตานุรกฺขีหล้าธรรม๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๘๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๗.สามเณรปิยะตะนาวศรี๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๙๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๘.พระมหาจันทร์เพ็ญจนฺทโชโตพรมกลาง๓๒๑๐บัวขวัญนนทบุรี๑๕๓ป.ธ.๖๒๕๔๗
๔๙.พระมหาธนงศักดิ์เตชวโรพรมแสง๓๒๑๐บัวขวัญนนทบุรี๑๕๔ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๐.พระมหาสายยนต์จารุธมฺโมนนทะภา๓๒๑๐บัวขวัญนนทบุรี๑๕๕ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๑.พระมหายุทธภูมิธมฺมิโกกูดแยง๓๐๑๐บัวขวัญนนทบุรี๑๕๖ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๒.สามเณรสุริยาตะนาวศรี๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๕๗ป.ธ.๖๒๕๔๗