ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสมัยปรกฺกโมจันทร์หมื่นไวย์๔๗๒๔บัวขวัญนนทบุรี๒๐๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.พระพิทักษ์วิสุทฺโธแสนสุข๓๖๑๓บัวขวัญนนทบุรี๒๐๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.พระยุทธนาปญฺญายุตฺโตภักดีบุรี๒๙บัวขวัญนนทบุรี๒๐๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.พระสามลธมฺมจารีลึม๒๗บัวขวัญนนทบุรี๒๑๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๕.พระจีระพงษ์อนีโฆสร้อยจำปา๔๗บัวขวัญนนทบุรี๒๑๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๖.พระเภปสนฺนจิตฺโตลัม๓๒บัวขวัญนนทบุรี๒๑๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๗.พระสรรพวริทธิ์กนฺตวีโรคำพันชนะ๔๖บัวขวัญนนทบุรี๒๑๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๘.พระภัทรกรกตสาโรบุญยะวัตร๒๐บัวขวัญนนทบุรี๒๑๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๙.พระวิศรุตเตชวโรจันทร์เรือง๓๓บัวขวัญนนทบุรี๒๑๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๐.สามเณรสมอ่อนอาต๑๘บัวขวัญนนทบุรี๒๑๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๑.สามเณรลิมเล็ง๑๘บัวขวัญนนทบุรี๒๑๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๒.พระณาเรตโชตวิริโยถาจ๓๑บัวขวัญนนทบุรี๑๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๓.พระมาโนชอภิวิชฺโชภารนันท์๓๖บัวขวัญนนทบุรี๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๔.พระประสิทธิ์ปภาโสบางแดง๕๒บัวขวัญนนทบุรี๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๕.พระสุนันกนฺตวีโรชำนาญรัมย์๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๖.สามเณรพนัสพุ่มพวง๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๗.สามเณรวีระชัยชัยวงค์๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๘.สามเณรณัฐพลศิลมั่น๑๕บัวขวัญนนทบุรี๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๙.พระมหาพจน์วชิรญาโณผัดแก้ว๒๗บัวขวัญนนทบุรี๑๐๔ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๐.พระมหาวิชาญกตปุญฺโญสิริณัฎฐากุล๔๓บัวขวัญนนทบุรี๑๐๕ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๑.พระมหายอดขนฺติวโรศรีวงค์๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๐๖ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๒.สามเณรจักรพันธ์ไชยสุวรรณ๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๐๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๓.สามเณรจักรพงศ์ชูประเสริฐ๑๘บัวขวัญนนทบุรี๑๐๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๔.พระมหาผดุงวรปญฺโญจันทศร๗๐๑๑บัวขวัญนนทบุรี๑๑๓ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๕.พระมหาเจษฎาสมจิตฺโตฉิมพาลี๒๙บัวขวัญนนทบุรี๑๑๔ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๖.พระมหาณรงค์ชัยวรชโยเขียวขำ๓๓บัวขวัญนนทบุรี๑๑๕ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๗.พระมหานิพิฐญาณทสฺสีไกรเทพ๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๑๖ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๘.สามเณรนพรัตน์นาคเสน๒๐บัวขวัญนนทบุรี๑๑๗ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๙.สามเณรวีรเดชศรีคำ๑๗บัวขวัญนนทบุรี๑๑๘ป.ธ.๕๒๕๖๓
๓๐.พระมหาอดิศรทนฺตจิตฺโตแช่มทอง๕๐๑๙บัวขวัญนนทบุรี๑๒๒ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๑.พระมหาคมสัณห์ขนฺติธมฺโมจรรยามั่น๔๐บัวขวัญนนทบุรี๑๒๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๒.พระมหาภานุพงษ์สุทฺธปญฺญาวุฑฺฒิยะวงศ์๒๗บัวขวัญนนทบุรี๑๒๔ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๓.พระมหาวชิรวิทย์อคฺคปญฺโญยางไชย๓๔บัวขวัญนนทบุรี๑๒๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๔.พระมหาวชิรศักดิ์ปญฺญาวชิโรรักอนามัย๔๔บัวขวัญนนทบุรี๑๒๖ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๕.พระมหาสาวิทย์ธมฺมทสฺสีปิ่นทอง๒๓บัวขวัญนนทบุรี๑๒๗ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๖.พระมหาวันดีญาติธมฺโมเบือง๒๒บัวขวัญนนทบุรี๑๒๘ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๗.สามเณรธีระพงษ์พรหมศักดิ์๒๑บัวขวัญนนทบุรี๑๒๙ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๘.พระมหากฤษณพัฒฌ์สิริมงฺคโลสุภัคดีพงศ์๓๔๑๓บัวขวัญนนทบุรี๘๕ป.ธ.๗๒๕๖๓
๓๙.พระมหานฤเบศภูริปญฺญาทสฺสีษรจันทร์ศรี๒๗บัวขวัญนนทบุรี๘๖ป.ธ.๗๒๕๖๓
๔๐.พระมหาเสกศักดิ์รตนปญฺโญเส้นถั่ว๒๓บัวขวัญนนทบุรี๘๗ป.ธ.๗๒๕๖๓
๔๑.พระมหาสุเจียนกิตฺติโสภโณเอิม๓๔บัวขวัญนนทบุรี๔๓ป.ธ.๘๒๕๖๓