ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระปัญญาโชติปญฺโญชูปัญญา๒๒บางนาในวัดบางนาใน๕๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๒.พระณัฐพงษ์ฐานวีโรมั่นหมาย๒๓บางนาในวัดบางนาใน๕๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๓.สามเณรแสงทิพย์อินทรวัลย์๒๐บางนาในวัดบางนาใน๕๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๔.สามเณรบรรจงจันทร์จำรัส๑๖บางนาในวัดบางนาใน๖๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๕.สามเณรรณชัยทูลไธสง๑๖บางนาในวัดบางนาใน๖๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๖.สามเณรจตุรงค์ชูกิจทรัพย์ไพศาล๑๖บางนาในวัดบางนาใน๖๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๗.สามเณรวันชัยสัตตะรัมย์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๖๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๘.สามเณรพรชัยทองสา๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๙.สามเณรไชยวัฒน์ชาบุญเรือง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๐.สามเณรสุรเชษฐ์วามะขันธ์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๑.สามเณรเดี่ยวนะราช๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๒.สามเณรจตุพลเสนนอก๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๓.สามเณรมนตรีสำเนียงดี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๖๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๔.สามเณรธนรัฐทยานรัมย์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๗๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๕.สามเณรกฤษดานนทวงษ์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๖.สามเณรวีรชัยคำพันธ์๑๔บางนาในวัดบางนาใน๗๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๗.พระโสมินทร์ฐิตมโนสุริยา๓๕บางนาในวัดบางนาใน๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๘.สามเณรประภัสสรช่างทอง๒๐บางนาในวัดบางนาใน๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๙.สามเณรศรเพชรสูยังกุล๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๐.สามเณรแววตาพรมเสมอ๑๘บางนาในวัดบางนาใน๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๑.สามเณรวัชระบุตรหนัน๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๒.สามเณรจักรกฤษม่อมพะเนาว์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๓.สามเณรชัยวัฒน์ชวนนอก๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๔.สามเณรวิจิตรรากแก่น๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๕.สามเณรวีระชัยใจประเสริฐ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๖.สามเณรสมรักเผือกทอง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๗.สามเณรสุภัทรชัยรัตน์๑๕บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๘.สามเณรอนุสรณ์สำโรง๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๙.สามเณรองอาจเบ้าหนองบัว๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๐.สามเณรปักษาสุวรรณทับ๑๖บางนาในวัดบางนาใน๙๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๑.สามเณรธีระราชจันทาดี๑๕บางนาในวัดบางนาใน๙๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๒.พระมหาสุมนต์ผาสุโกพิสานศาสน์๓๘บางนาในวัดบางนาใน๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๓.พระมหาไพทูลสิรินฺธโรกองแก้ว๓๐บางนาในวัดบางนาใน๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๔.สามเณรเชิดชัยสมดี๒๐บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๕.สามเณรยงยุทธอินทร์วิเศษ๑๙บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๖.สามเณรจักรพันธ์ปิงจันทร์๑๙บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๗.สามเณรธนากรชัยมุงคุณ๑๘บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๘.สามเณรเวทินปิมแปง๑๗บางนาในวัดบางนาใน๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๙.สามเณรอาธิชัยพรมกสิกร๑๖บางนาในวัดบางนาใน๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๐.พระมหาสมบัติกิตฺติวุฑฺโฒยศวิมล๒๘บางนาในวัดบางนาใน๕๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๑.สามเณรตวรรณ์สุนันท์๒๒บางนาในวัดบางนาใน๕๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๒.สามเณรธีระเดชบุตรพรม๑๘บางนาในวัดบางนาใน๕๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๓.สามเณรสัมฤทธิ์พฤกษชาติ๑๕บางนาในวัดบางนาใน๕๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๔.พระมหาประหยัดฐานวโรทิพย์รักษา๒๙บางนาในวัดบางนาใน๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๕.พระมหาวิศักดิ์วิริโยประทุมทอง๒๘บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๖.พระมหาสุทินฐิตวํโสพันธ์ทอง๒๖บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๗.สามเณรภานุวัฒน์ชนะเลิศ๒๐บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๘.สามเณรไพโรจน์จันทนาม๑๙บางนาในวัดบางนาใน๕๑ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๙.สามเณรนิพนธ์การเพียร๑๙บางนาในวัดบางนาใน๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๐.สามเณรพัชฌานันท์เมืองชมภู๑๙บางนาในวัดบางนาใน๕๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๑.สามเณรประเสริฐสากุลา๑๘บางนาในวัดบางนาใน๕๔ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๒.สามเณรชัยวัฒน์อุ่นชิน๑๘บางนาในวัดบางนาใน๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๓.สามเณรทวีศักดิ์ทองคำผุย๑๗บางนาในวัดบางนาใน๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๔.สามเณรทองสุขวารี๑๗บางนาในวัดบางนาใน๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๕.สามเณรพรชัยอยู่สุข๑๗บางนาในวัดบางนาใน๕๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๖.สามเณรวิชัยขาวสะอาด๑๗บางนาในวัดบางนาใน๕๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๗.สามเณรเรืองฤทธิ์ผาวงศ์๑๖บางนาในวัดบางนาใน๖๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๘.พระมหาตระกูลอคฺคธมฺโมเครือชัย๓๑บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.ธ.๖๒๕๔๘
๕๙.พระมหาธนาวัฒน์สารตฺถจารีคงวัฒนา๒๓บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.ธ.๖๒๕๔๘
๖๐.พระมหาพุทธมาฐานุตฺตโรนราวงศ์๒๒บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.ธ.๖๒๕๔๘
๖๑.สามเณรวินัยจันทะสิงห์๑๗บางนาในวัดบางนาใน๕๑ป.ธ.๖๒๕๔๘
๖๒.พระมหาจักรีกนฺตสีโลนิลพุดชา๒๙บางนาในวัดบางนาใน๒๘ป.ธ.๗๒๕๔๘
๖๓.พระมหาสงัดวิวิตฺโตทองพันลำ๒๑บางนาในวัดบางนาใน๒๙ป.ธ.๗๒๕๔๘
๖๔.สามเณรอำนาจนาสวัสดิ์๑๙บางนาในวัดบางนาใน๓๐ป.ธ.๗๒๕๔๘
๖๕.พระมหาศักดิ์ศรีปุญฺญธโรเชื้อชำนาญ๓๒๑๒บางนาในวัดบางนาใน๒๓ป.ธ.๘๒๕๔๘
๖๖.พระมหาวิมลวิมโลมณีวงษ์๒๙๑๐บางนาในวัดบางนาใน๒๔ป.ธ.๘๒๕๔๘
๖๗.พระมหาสมหมายปญฺญาวุโธวงศ์วัน๒๔บางนาในวัดบางนาใน๒๕ป.ธ.๘๒๕๔๘
๖๘.สามเณรวิมลสมบูรณ์๒๑บางนาในวัดบางนาใน๒๖ป.ธ.๘๒๕๔๘
๖๙.สามเณรประยุงเคนเมืองไพร๒๐บางนาในวัดบางนาใน๒๗ป.ธ.๘๒๕๔๘