ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสมคิดขนฺติสุโภบุญทอง๒๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๑๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒.สามเณรธวัชชัยศรีวะอุไร๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๑๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๓.สามเณรสมบูรณ์แดงบำรุง๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๑๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๔.สามเณรยศกรกุราช๑๖บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๑๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๕.สามเณรมาวีจันทร์เกษ๑๖บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๑๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๖.สามเณรชัฏชัยป้องกัน๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๑๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๗.สามเณรแสงชัยธามณี๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๑๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๘.สามเณรศักดาขวาเสนา๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๑๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๙.สามเณรอาร์ตบุญประถัมภ์๑๓บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๑๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๐.สามเณรภูมิพิชาติมุขศรี๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๑๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๑.สามเณรสาครสุยะราช๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๒๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๒.สามเณรอนุรัตน์แสนวงษ์๑๗บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๒๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๓.สามเณรสุนทรทุมทา๑๗บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๒๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๔.สามเณรสุรชัยเบ้าราษี๑๗บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๒๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๕.สามเณรอาคมนาอินทร์๑๖บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๒๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๖.สามเณรชัชวาลบุญนก๑๖บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๒๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๗.สามเณรอุราวรรณบุตรวงศ์๑๖บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๒๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๘.สามเณรสิริชัยนามศรี๑๖บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๒๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๙.สามเณรประวุฒิคำไฮ๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๒๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๐.สามเณรอภิชาติพิมภาค๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๒๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๑.สามเณรวิจัยไชยโคตร๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๓๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๒.สามเณรสุทธิชัยอินทรสิทธิ์๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๓๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๓.สามเณรชวนชัยเมธี๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๓๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๔.สามเณรวุฒินันท์ประกอบสุข๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๓๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๕.สามเณรพงษ์ศักดิ์ยางศิลา๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๓๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๖.สามเณรสุรเชษฐ์ทับแสง๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๓๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๗.สามเณรพร้อมพงษ์ชื่นตา๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๓๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๘.สามเณรพงษ์พัฒน์โพธิยา๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๓๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๙.สามเณรบุญรอดนาคศรี๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๓๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๐.สามเณรธนูศักดิ์การสุวรรณ์๑๕บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๓๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๑.สามเณรสุรชัยยักขะลา๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๔๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๒.สามเณรธีระศักดิ์สมตน๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๔๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๓.สามเณรยุทธนาคำแสง๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๔๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๔.สามเณรยอดชายศรีมันตะ๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๔๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๕.สามเณรสว่างพันธ์ลา๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๔๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๖.สามเณรอมรศรีวะอุไร๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๔๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๗.สามเณรคำดีสุยะดา๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๔๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๘.สามเณรณัฐพงษ์ทศธวัช๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๔๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๙.สามเณรเรืองฤทธิ์ทาดาวุธ๑๓บูรพารามใต้ยโสธร๒๒๔๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๐.พระสุวัฒน์สุวฑฺโฒพระสว่าง๒๒บูรพารามใต้ยโสธร๙๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๑.พระสมัยชินปุตฺโตวงษ์คำชัย๒๑บูรพารามใต้ยโสธร๙๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๒.สามเณรเพ็ญโพพันนา๑๙บูรพารามใต้ยโสธร๙๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๓.สามเณรเลิศแสงส่อง๑๙บูรพารามใต้ยโสธร๙๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๔.สามเณรอนุสรณ์ป้องกัน๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๙๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๕.พระมหาจอนี่กมโลภาคแก้ว๓๑บูรพารามใต้ยโสธร๔๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๔
๔๖.พระมหาธีระสุขธมฺมสาโรอุปชัย๒๕บูรพารามใต้ยโสธร๔๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๔
๔๗.สามเณรเขียวดีดวงพันธ์๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๔๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๔
๔๘.สามเณรดวงพระจันทร์เอื้อสมาน๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๔๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๔
๔๙.สามเณรสุรพันธ์วรรณคำ๑๗บูรพารามใต้ยโสธร๔๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๐.สามเณรอำพรแก้วคูณ๑๙บูรพารามใต้ยโสธร๒๘๖ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๑.สามเณรไชยนต์ชูรัตน์๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๒๘๗ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๒.สามเณรสิทธิพรสิงหะเทพ๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๒๘๘ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๓.พระมหาไพโรจน์ธมฺมธโรรูปไข่๒๖บูรพารามใต้ยโสธร๒๓๒ป.ธ.๖๒๕๔๔