ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสังคมอคฺคปญฺโญสีเขียว๓๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๑๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.พระสุพันธ์กนฺตสีโลวงละคร๒๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๑๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.สามเณรณรงค์อ่อนสี๑๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๒๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.สามเณรทองจันทร์ศรีโนนยาง๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๒๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.สามเณรกล้าณรงค์ใจบุญ๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๒๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรเอกนรินทร์อินธิแสง๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๒๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรวิชัยหิรัญชาติ๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๒๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรเย็นใยเพียร๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๒๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรสายัณห์ถือคุณ๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๒๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.สามเณรธีระพงษ์คุยเพียภูมิ๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๒๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๑.สามเณรอุทิศภูระภา๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๒๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๒.สามเณรจักรายุธชรินทร์๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๒๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๓.สามเณรสิงห์หามทอง๑๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๓๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๔.พระพรหมากิตฺติคุตฺโตอุปชาใต้๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๕.พระทองเลื่อนเตชธมฺโมแพงไธสง๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๖.พระแปลงญาณวีโรขันสู้๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๗.สามเณรสุวรรณศักดิ์มิ่งสุภา๑๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๘.สามเณรโสภณติ่งแก้ว๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๙.สามเณรประกาศิตโคตรพิมพ์๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๐.สามเณรสมพรจันทร์เหลือง๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๑.สามเณรเชิดทาลี๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๒.สามเณรพิระนนท์บุญรักษา๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๓.สามเณรยงยุทธบาริศรี๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๔.สามเณรวัชรินทร์แสนโคตร๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๕.สามเณรทองเจียวโสดาดง๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๖.พระมหาสมชายโชติวโรนาสำแดง๓๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๖ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๗.พระมหานิยมอาจาโรคำด้วง๓๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๗ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๘.พระมหาจินดากิตฺติญาโณบัวมาตร์๒๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๘ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๙.พระมหาวิเชียรวชิรเมธีภูระภา๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๕๙ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๐.สามเณรสนั่นภูมิวงษ์๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๖๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๑.สามเณรสุภชัยโง่นสูงเนิน๒๐บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๖๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๒.สามเณรบัญชานารี๑๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๓.สามเณรมนตรีหลาบคำ๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๔.สามเณรชินวัฒน์ประวะสี๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๕.สามเณรพรศักดิ์วงษ์ธานี๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๖.สามเณรพิเชษฐ์ประเสริฐ๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๗.สามเณรรุ่งนภาสุหรา๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๘.สามเณรมานะว่องไว๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๙.สามเณรสุจริตจันทร์ประเสริฐ๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๖๙ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๐.สามเณรลักษ์ภักดีอนุลีจันทร์๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๑.สามเณรเกรียงศักดิ์บุญเกิด๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๒.สามเณรอุเทนชาวหลวง๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๓.สามเณรฉันทยาคนเจน๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๔.สามเณรกุศลแสงน้ำ๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๕.สามเณรประสารทิพนา๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๖.สามเณรมานพจาดเปรม๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๒๒ป.ธ.๕๒๕๔๑