ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสุรวิทย์สุนฺทโรพวงจันทร์๔๑๒๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๕๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๒.พระบัวหาสุรินฺโทสว่างพรม๓๙๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๕๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๓.พระประทีปจิตฺตสํวโรศรีสมบูรณ์๖๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๖๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๔.พระบุญชูวีตโสโกโพธิ์หล้า๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๖๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๕.พระทรงศักดิ์จีรปญฺโญศรีทองเอี่ยม๒๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๖๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๖.พระสุธรรมจนฺทสาโรวงศ์เสนา๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๖๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๗.พระสมหมายสมาจาโรไชยมา๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๖๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๘.พระไพบูลย์ถิรญาโณผลิปัญญา๒๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๖๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๙.พระวรากรณ์ฌานสุโภถาวงศ์กลาง๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๖๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๐.พระพิทักษ์ธมฺมรกฺขิโตเหล่าเกี้ยหุ่ง๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๖๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๑.พระอุบลรัตน์สิริจนฺโทค่ายหนองสรวง๒๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๖๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๒.พระสุภาพปิยสีโลรัตนชัย๒๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๖๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๓.พระธีรเดชสุวีโรศรีภักดี๒๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๗๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๔.สามเณรสุรเชษฎ์สุวรรณไกรษร๒๐บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๗๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๕.สามเณรบุญลือฉิมพิภพ๒๐บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๗๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๖.สามเณรวสันต์ไชยชนะ๑๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๗๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๗.สามเณรคณิจศรีวะสุทธิ์๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๗๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๘.สามเณรมนตรีบัวสิงห์๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๗๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๙.สามเณรสมชิตนะเรศรัมย์๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๗๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๐.สามเณรวีระแสนเลิศ๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๗๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๑.สามเณรศราวุธแสนสี๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๗๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๒.สามเณรสมปองพั่วพันธ์๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๗๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๓.สามเณรสมรช้างบุ๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๘๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๔.สามเณรอมรศักดิ์เสริญไธสง๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๘๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๕.สามเณรธวัชชัยสักใส๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๘๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๖.สามเณรทวีศักดิ์โนนทิง๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๘๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๗.สามเณรรุ่งนิรันดร์แอแดง๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๘๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๘.สามเณรประหยัดสุดาจันทร์๑๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๖๘๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๙.พระสุริยาอปฺปกิจฺโจแซ่ลี้๓๔๑๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๐.พระเสมออานนฺโทโยยรัมย์๓๐บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๑.พระสุพันธ์กนฺตสีโลวงละคร๒๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๒.พระวินัยจนฺทโชโตออกรัมย์๒๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๓.พระสุพิศฐิตวฑฺฒโนสายสังข์๒๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๔.พระสุพันธ์พนฺธญาโณนราวงษ์๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๕.พระสมบุญเขมวีโรพลเสน๒๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๖.พระเกรียงไกรธีรปญฺโญกองโส๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๗.พระสังคมปญฺญาคโมไพประพันธ์๒๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๘.พระเถลิงเกียรติเตชวโรเพียรสิงห์๒๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๙.พระพีจนฺทูปโมพลเยี่ยม๒๓บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๐.สามเณรวิชาญพลธรรม๒๐บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๑.สามเณรคำพีปัดลาด๑๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๒.สามเณรนครินทร์แวงวรรณ๑๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๓.สามเณรสงัดโพธิสา๑๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๔.สามเณรวรรณกรแก่นสาร๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๕.สามเณรอนันต์พิมพ์บูลย์๑๗บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๖.สามเณรบุญโฮมสมศรี๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๗.สามเณรสถิตย์โพพา๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๗๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๘.สามเณรหัสชัยฤทธิ์สุวรรณ๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๙.สามเณรสุริโยถุงน้ำคำ๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๐.สามเณรอานนท์ภูพานทอง๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๑.สามเณรกิตติศักดิ์ผุยพันธ์๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๒.สามเณรโกสนยศมีบุญ๑๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๘๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๓.พระมหาอนุสรณ์อินฺทวีโรอินเลี้ยง๒๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๔.พระมหานิพลสุนฺทโรชุมพล๒๔บ้านหนองกุงขอนแก่น๓๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๕.พระมหาสุมลมุนีธนปญฺโญจอมทอง๒๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๖.สามเณรเอกนรินทร์อินธิแสง๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๗.สามเณรสายัณห์ถือคุณ๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๘.สามเณรเล็กพัฒนามาตสีหา๑๖บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๙.สามเณรนิพนธ์มูลมาตย์๑๕บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๐๔ป.ธ.๔๒๕๔๔
๖๐.พระมหาณรงค์วิสุทฺธิเมธีอ่อนสี๒๒บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๗๑ป.ธ.๕๒๕๔๔
๖๑.พระมหาทะเบียนธีรรํสีภูมิประเสริฐ๒๐บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๗๒ป.ธ.๕๒๕๔๔
๖๒.สามเณรลักษณ์ภักดีอนุลีจันทร์๑๙บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๗๓ป.ธ.๕๒๕๔๔
๖๓.สามเณรอุเทนชาวหลวง๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๒๗๔ป.ธ.๕๒๕๔๔
๖๔.สามเณรฉันทยาคนเจน๑๘บ้านหนองกุงขอนแก่น๑๕๙ป.ธ.๗๒๕๔๔