ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระภัทระวิริยงฺกุโรพิริยะอังกูร๓๖๑๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.พระทศพลทสพโลอังคลักขณา๓๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.สามเณรมนัสเวชวิธฐาน๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.สามเณรอนนท์จินโนสวัสดิ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.สามเณรศิลาผิวคล้าย๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.สามเณรธีรพลเคนจันทึก๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.สามเณรกฤษณุวัฒน์สายสุข๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.สามเณรพัฒนพงษ์ใฝ่กุศลกิจธรรม๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.สามเณรสายัณห์ไชต้น๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.สามเณรบุญสุทนเหลือชีพ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑.สามเณรสดใสดินไทสงค์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๒.สามเณรเดชจันทร์เลิศลักษณ์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๓.สามเณรนิติระหงษ์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๔.สามเณรสมานแสนพันธ์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๕.สามเณรอภิวัฒน์เข็มศรี๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๖.สามเณรปฏิภาณมีทา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๗.สามเณรเสกสรรค์สว่างศรี๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๘.สามเณรชวนชัยคำหวัน๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๙.พระไพโรจน์อาภากโรเทียนทอง๓๕๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๐.พระสุริยะสุริโยรวยดี๓๓๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๑.พระวิสิทธิ์ฐิตสิทฺธิปานดิษฐ๓๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๒.สามเณรพันธ์ทวีกาแสงพงษ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๓.สามเณรปรีชาษมาชัยเรืองฤทธิ์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๔.สามเณรณรงค์ศักดิ์ชัยแก้ว๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๕.สามเณรก่อเกียรติสิทธิวิเศษ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๖.สามเณรสมัยเปลื่องนา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๗.สามเณรสุริยันแสงทอง๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๘.สามเณรพนัสกันแก้ว๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๙.พระมหาชาญยุทธอนุภทฺโทมามีชัย๓๘๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๐.พระมหาพะเด็ดจนฺทโชโตชุ่มเพ็งพันธ์๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๑.พระมหาสุวรรณ์มหาปุญฺโญตุใยรัมย์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๒.สามเณรกระจ่างมีสง่า๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๓.สามเณรประเสริฐนามคำ๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๔.สามเณรวิรพรข่าขันมาลี๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๕.สามเณรสุบินพาลี๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๖.สามเณรประสิทธิ์เทียนทอง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๗.สามเณรสมบูรณ์โปร่งจิตร๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๘.สามเณรองอาจอุดมพร๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๙.สามเณรสมสมัยหารธงชัย๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๐.พระมหาสิปกรปกรโณเสถียรสถิตกุล๓๔๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๓ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๑.พระมหาสราวุฒิสราวุฑฺโฒแก้วปาน๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๔ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๒.สามเณรมิตรจันทร์พวง๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๓.สามเณรกายสิทธิ์ชุ่มสลับ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๔.สามเณรทมใคร่ครวญ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๕.สามเณรนิรุตแก้วพิกุล๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๘ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๖.สามเณรธนศักดิ์แม่นหวา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๙ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๗.สามเณรประสิทธิ์ภูผา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๘.สามเณรสุพจน์สมเพชร๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๑ป.ธ.๕๒๕๔๐
๔๙.สามเณรเด่นทองโคกสูง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๒ป.ธ.๕๒๕๔๐
๕๐.สามเณรหวนแสงแก้วพเนาว์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๓ป.ธ.๕๒๕๔๐
๕๑.สามเณรสำราญมโนรัตน์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๒.สามเณรสมเดชรุ่งโรจน์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๓.สามเณรพรมไพรศรีสมบูรณ์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๔.สามเณรสมศักดิ์สิทธิ์ประกรณ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๕.สามเณรสมชายสอนนอก๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๔ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๖.สามเณรพิขัยวงษ์จันทร์ดี๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๗.สามเณรมนพจิตรกมลพันธ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๘.สามเณรขวัญชัยพรหมภักดิ์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๕๙.สามเณรบุญตาจันทร์จิตร์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๖๐.สามเณรถวิลโพธิสาร๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๘๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๖๑.สามเณรอริยะเพียงตา๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๖๒.สามเณรบุญเลิศจำเริญ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๖๓.สามเณรกิตติพงษ์จันสุวรรณ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๒ป.ธ.๖๒๕๔๐