ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสงการณ์ถิรจิตฺโตเขื่อนแก้ว๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๒.สามเณรก้องเกียรติโอสถ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๓.สามเณรแสงชัยเหลาสา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๔.สามเณรวิพลทองเครือ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๕.สามเณรอภิชาติอุริพันธ์๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๘๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๖.พระสมบัติทิสมฺปติทิมอ่อน๔๐๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗.พระภาสกรปภสฺสโรจันทร์หอม๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๘.สามเณรวสันต์เอี่ยมเที้ยม๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๙.สามเณรวิชัยชาญมาตรเรียง๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๐.สามเณรโอเคร์วงศ์อนุ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๑.สามเณรประยงค์พ่อพันดร๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๒.สามเณรบัญชาผาติวโรดม๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๓.สามเณรฉลาดเยาวขันธ์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๔.สามเณรโชคชัยโค้คำหล้า๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๕.สามเณรสุรพงษ์สืบด้วง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๖.สามเณรเก่งเกิดจร๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๗.สามเณรปรีชาคุณวิชา๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๘.สามเณรวุฒิชัยราชวัตร๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๙.พระมหาณรงค์ฉนฺทกโรเกตุเห่ง๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๐.พระมหาสุชาติฐานิสฺสโรคุณสิงห์๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๑.พระมหาบรรพตปพฺพตเกตุกาญจนเกตุ๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๒.พระมหาธงชัยรวิวํโสมวยลี๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๓.สามเณรโกเมศมะนาวหวาน๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๔.สามเณรเชาวรินทร์ขาวล้วน๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๕ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๕.สามเณรวิทยาอโนราช๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๖.สามเณรสุรชัยเทาศิริ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๗ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๗.สามเณรทองปุนใยอุ่น๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๘ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๘.พระมหาทรงศักดิ์กนฺตวีโรบำรุงราษฏร์๔๒๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๘ป.ธ.๕๒๕๔๕
๒๙.พระมหาวิชชกรวินยธโรวิจิตรเวชการ๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๙ป.ธ.๕๒๕๔๕
๓๐.พระมหาชาญยุทธิ์อุตฺตมปญฺโญคงตั้งจิตร๓๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๐ป.ธ.๕๒๕๔๕
๓๑.สามเณรบุญรอดเอียดศรีชาย๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๑ป.ธ.๕๒๕๔๕
๓๒.สามเณรสุมิตรผมทำ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๗๒ป.ธ.๕๒๕๔๕
๓๓.พระมหาวิสุทธิ์ฐิตปุญฺโญผิวทองอ่อน๒๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๔.พระมหาวิเชียรปภสฺสโรอินไกร๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๕.พระมหามนัสญาณมโนเวชวิฐาน๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๖.พระมหาพัฒนพงษ์มหาวฑฺฒโนใฝ่กุศลกิจธรรม๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๙ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๗.พระมหาพีรเดชฐิตเมโธจันทร์เลิศลักษณ์๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๘.พระมหาสมัยปญฺญาวโรเปลื่องนา๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๙.สามเณรสุริยันแสงทอง๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๕
๔๐.สามเณรประชินโค้คำหล้า๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๕
๔๑.สามเณรสร้อยถือพุทธ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๕
๔๒.สามเณรฉลองทุยมะเริง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๕ป.ธ.๖๒๕๔๕
๔๓.พระมหาเกลื่อนกิตฺติโกด่อนสิงหะ๕๑๓๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๑ป.ธ.๗๒๕๔๕
๔๔.พระมหาทิตย์จนฺทโชโตบุญเสริม๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๒ป.ธ.๗๒๕๔๕
๔๕.สามเณรสมานแสนพันธ์๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๓ป.ธ.๗๒๕๔๕
๔๖.สามเณรเสกสรรค์สว่างศรี๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๔ป.ธ.๗๒๕๔๕
๔๗.สามเณรสุรไกรคงบุญวาสน์๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕ป.ธ.๗๒๕๔๕
๔๘.พระมหาสำราญสุเมโธมโนรัตน์๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๒ป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๙.พระมหาวัฒน์พรอภิวฑฺฒโนบุญมาก๒๙๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔ป.ธ.๙๒๕๔๕
๕๐.พระมหาชำนาญมหาชาโนพูดเพราะ๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๕ป.ธ.๙๒๕๔๕
๕๑.พระมหาสุพจน์วชิรสโมสมเพชร๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๖ป.ธ.๙๒๕๔๕