ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระดนัยตนุปิโยปิยะดารากร๓๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.พระสุขแสงกนฺตสีโลเหยียน๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๔๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.พระหุมพันภทฺทวโรจันทวงค์๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.พระคำจันทร์ถาวรธมฺโมเหยียน๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.สามเณรคำอุ่นเหยียน๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.สามเณรอุเทนสะอู๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.สามเณรศรันย์มูลอินทร์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.สามเณรเชฏฐาศักดิ์เจริญ๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.สามเณรศราวุธใยเมือง๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.สามเณรธีระศักดิ์สีแสง๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรทวีคูณจันดำ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.สามเณรดำรงค์ฤทธิศรีเดช๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.สามเณรนครินทร์ทำนุสมบัติ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรกัณฐวินนักร้อง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรนนธกรณ์ทองแสน๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรเตชิตตระกูลกิจเจริญ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.สามเณรบัสปันติ๊บ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๘.สามเณรองอาจสีคร้าม๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๙๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๙.สามเณรสยมภูนามนาย๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๐.สามเณรทรงกรดอินมาตร์๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๑.สามเณรวิชัยสุระศร๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๒.สามเณรฉัตรชัยแสงฮาด๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๓.สามเณรเดชนรงค์ชาววัง๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔.สามเณรณัฐพรวงค์ละคร๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕.สามเณรสมรศรีแก้ว๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖.สามเณรสุรทินธนะมีเสมอ๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗.สามเณรสกลเกียรติพรมภารักษ์๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘.สามเณรดิเรกแสนเหลา๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙.พระคมวิทย์สุวิทูนาทันคิด๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๐.สามเณรตระกูลศักดิ์ทำนา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๑.พระมหานันทวัฒน์เขมธมฺโมฉัตรประพันธ์๓๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๒.พระมหาภคภัทรนิสภชโยตุลาโชติกุล๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๓.พระมหาวีรพลวีรพโลจันทมาศ๓๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๔.พระมหาวุนคำวุฑฺฒิโกวงศ์ประดิษฐ์๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๕.พระมหาเดชาธรวรธมฺโมขุนเจริญ๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๖.สามเณรชวลิตทองเติม๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๗.สามเณรแสวงผาเงิน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๘.สามเณรโสภณพระมนตรี๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๙.สามเณรจิรายุทธวิลัยวงค์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๐.สามเณรพัฒนาติ๊บมา๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๑.สามเณรขวัญชัยอำนวยการ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๒.สามเณรพิชิตชัยศิรินู๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๓.สามเณรเชิดชูกรานรอด๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๕ป.ธ.๕๒๕๕๔
๔๔.สามเณรทศพลสิงห์สุ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๖ป.ธ.๕๒๕๕๔
๔๕.สามเณรกุณฑรินทร์ยางธิสาร๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๗ป.ธ.๕๒๕๕๔
๔๖.สามเณรยมนาชาบุญเรือง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๘ป.ธ.๕๒๕๕๔
๔๗.สามเณรพัฒโนทัยปูคำ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๙ป.ธ.๕๒๕๕๔
๔๘.สามเณรโชติกุลเกตุสมบูรณ์๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๓ป.ธ.๕๒๕๕๔
๔๙.สามเณรวรพัฒน์สุโข๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๐.สามเณรสภารทองพละเลิศ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๙๕ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๑.พระมหาวิวัธน์วิวฑฺฒโนนิ่มเนตร๓๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๘ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๒.พระมหาบุญส่งธมฺมานุสรโณธรรมอนุสรณ์๒๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๙ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๓.สามเณรชาติชายชาบุญเรือง๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๔.สามเณรเดชาวงค์มณี๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๑ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๕.สามเณรอรัญบุญโม๊ะ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๒ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๖.สามเณรจีรศักดิ์สีลาทอง๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๓ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๗.สามเณรสายฝนมณีโชติ๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๖ป.ธ.๗๒๕๕๔
๕๘.สามเณรเอกชัยสันติปัญญา๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๗ป.ธ.๗๒๕๕๔
๕๙.พระมหามงคลมงฺคโลงามทรัพย์๔๒๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๔ป.ธ.๙๒๕๕๔
๖๐.พระมหาสิทธิชัยชยสิทฺธิปัญญาไวย์๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๕ป.ธ.๙๒๕๕๔
๖๑.สามเณรสุริยนต์สินสมุด๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๖ป.ธ.๙๒๕๕๔
๖๒.สามเณรปรีชาเหง้าโอษา๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๗ป.ธ.๙๒๕๕๔